Info Straat
 
002
003
004
005
006
007
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
 
Scheepvaart
op het kanaal
   Lofdicht
   't Vaartland
 

 

Straatnaam

Adrescode

Sasplein (Klein Willebroek)

KLWSASPL_VAaRT

 

't Vaartland - Heemkundige Kring van het Vaartland

 

In het voorjaar van 1973 werd de Heemkundige Kring van het Vaartland v.z.w. opgericht.

 

Stichtende leden

Raad van beheer

Beschermcomité

Armand De Bondt, Blaasveld

Karel De Decker, Willebroek

Tony De Herdt, Willebroek

Jozef De Keersmaecker, Blaasveld

Jeannine De Schepper, Heindonnk

Jan De Wit, Heffen

Julia Genijn, Willebroek

Louis Govaerts, Blaasveld

Jan Huys, Heffen

Marcel Janssens, Willebroek

Marcel Lauwers, Blaasveld

Henri Martens, Heindonk

Justine Rabiot, Willebroek

Walter Roggeman, Blaasveld

Jules Scheers, Blaasveld

Louis Schurmans, Willebroek

Alfons Snackaert, Tisselt

Dirk Stuer, Tisselt

Karel Stuer, Tisselt

Hendrik Van de Ven, Kapelle-op-den-Bos

Hugo Van Hoolst, Blaasveld

Jan Willem, Blaasveld

Jozef De Keersmaecker - voorzitter

Louis Schurmans - 1ste ondervoorzitter

Louis Govaerts - 2de ondervoorzitter

Hendrik Van de Ven - secretaris

Karel De Decker - redactie

Julia Genijn - public relations

Jules Scheers - penningmeester

 

leden:

Jan De Wit

Marcel Janssens

Marcel Franckaerts

 

Hugo Adriaensens, Willebroek

Stan De Clercq, Willebroek

Jan Langenaken, Blaasveld

Herrman De Ron, Blaasveld

Edmond Cluyts, Heindonk

Leon Sergijsels, Heindonk

René Symons, Kapelle-op-den-Bos

Willy Neefs, Kapelle-op-den-Bos

Jozef De Pauw, Ramsdonk

Maurice Hermans, Ramsdonk

J. Van der Taelen, Tisselt

H. Colette, Tisselt

 

 

 

Uitgaven van de Heemkundige Kring van het Vaartland.

 

Ik heb niet alle nummers in bezit noch kunnen inzien - vandaar dat onderstaand overzicht niet volledig is.

Alle bijkomende informatie is dus meer dan welkom.

 

Een overzicht van de nummers op quarto formaat

 

 

1973 - nr. 1

 

1973 - nr. 2

Welkom te Willebroek...

... en te Kapelle-op-den-Bos

Welkom te Tisselt

Welkom van voorzitter Jozef De Keersmaecker

De Willebroekse Vaart

15 jaar "Vaartland" in pers en publicaties

Situering van de "Willebroekse Vaart"

Louis De Naeyer en zijn fabrieken

Omtrent Tisselt

Agrarische toestanden langs de vaart

De vermaarde Eternit-fabrieken

Een praatje over: schipmest, lossers,

   kazjoeberen en kooltjesziften

Omtrent dr. Jozef Weyns

 

 

 

 

 

Wat betekent de naam Blaasveld?

De opdracht kwam te laat!

De scheepvaart op de vaart

De industrialisereing langs de Willebroekse

   vaart

Hendrik Van de Ven 60 !

Tisseltn het vaatdorp bij uitstek

 

 

1973 - nr. 3 - Bier

 

1973 - nr. 4 - Boerenkrijgnummer

De Willebroekenaars... drinken pint en pot

   en vat en nooit ofte nimmer syn se sat!

Omtrent het brouwerijmuseum

Met Miel van Kuipers Nelles verdween het

   laatste kuipersbedrijf van ons gewest

Het herbergleven te Blaasveld

Kweddelen in de Blaasveldse taveernen

   in de jaren 1700

Het bierverbruik te Tisselt

Willebroekse herbergn waren als "pest"

   voor pastoor De Clerck 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 jaar geleden

De beroerde tijd te Heffen

Kapelle-op-den-Bos en de Boerenkrijg

Blaasveld en het Vaartland

   onder het Franse schrikbewind

Naklank en verantwoording

De Boerenkrijg in Willebroek

Een jaar "Vaartland"

De Boerenkrijg in het Vaartland

 

 

1974 - nr. 1

 

1974 - nr. 2 - Heffen nummer

Wij varen verder

De Boerenkrijg zoals Frans Van den Storme

   die voor ons heeft gezien

Petrus Roch (Tisselts familiealbum)

Het gekleed heilig kruisbeeld van Blaasveld

't Vaartland beknopt bekeken

Onze jaarlijkse wandeling in het natuurpark
   het Broek

Wij gaan naar Bokrijk

Volksremedies uit het Vaartland

Uit de nog niet zo heel oude doos

Heindonk, het eindeke van de wereld?

 

 

 

 

 

 

 

Heffen, het Zennedorp

Terugblik op zijn vroegste geschiedenis

Hooiendonk, ten nederzetting uit de La-Tene-

   tijd of ijzertijdperk 

De ketting over de Zenne, een politiek en

   economisch thema

De kapel van O.L. Vrouw ten Doorn te Heffen

 

 

1974 - nr. 3

 

1974 - nr. 4 - Klein-Willebroeknummer

Jan De Wit wordt 80 jaar

De Geneeskundige Kring van Willebroek

   (1835 - 1855)

Dr. Vandaele uit Willebroek heeft 800

   wijwatervaatjes

't Vaartland heemkundig beknopt bekeken

Verenigingsnieuws

In memoriam Arthur Huys

Kennismaking met de volkskunstgroep

   Annemarieke Breendonk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasserings en recyclagevoorstel

   Klein-Willebroek

Klein-Willebroek, een vredige oase en een

  verstilde droom

De binnenschippers

Struifvogelspel te Kapelle-op-den-Bos

Meester Jan De Wit is er tachtig

Herinneringen uit mijn jeugd (1901-1905)

Tentoonstelling volksdevotie en bedevaart-

   vaantjes te Hombeek

 

 

1975 - nr. 1

 

1975 - nr. 2 - Erfgoednummer

Driemaal is scheepsrecht

Spaanse schansen op de Rupel

Een brok Tisseltse geschiedenis

   Pastoor Lamal

"Klapbruggen" in aanbouw te

   Kapelle-op-den-Bos

't Vaartland - Heemkundig beknopt bekeken

Paasmaandag te Leest

Waarheen met het natuurpark het Broek?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleidende nota bij de inventarisatie van het

   Bouwkundig Erfgoed in het Vaartland

Verdwenen schoon

Ons eigen erfgoed: Blaasveld - Breendonk -

   Heffen - Heindonk - Kapelle-op-den-Bos -

   Ramsdonk - Ruisbroek - Tisselt - Willebroek

Aktualiteitsverslag - Financieel Verslag 1974

Kennismaking met Boom

Vanuit Nieuwenrode per fiets naar Rome

 

 

 

1975 - nr. 3 - s.a. Gränges Graver n.v.

 

1975 - nr. 4 - Ruisbroek

100 jaar bruggen, boten, ketels en opslagtanks

Willebroek in 1875

Den IJzeren tijdens de jonge jaren...

Geschiedkundige schets

Het levensverhaal van den IJzeren

De brug van Willebroek

In memoriam drs. E.H. Xavier De Win

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruisbroek, overstromingen, vijand nummer één

   te Ruisbroek

Ode aan Ruisbroek

De keure van Ruisbroek 1294

De St.-Sebastiaansgilde van Ruisbroek

De molen op het Eikerveld

De Sinte-Katharina-verering

Jan Apers en de Boerenkrijg (1798)

 

 

1976 - nr. 1 - Lentenummer

 

1976 - nr. 3 - Molennummer

Lentewandeling

't Vaatland - Bijdragen 1975

Fusionering Kapelle-op-den-Bos, Nieuwenrode

   en Ramsdonk weldra werkelijkheid...

Tentoonstelling Rivierlandschap van de Rupel
   en manifestatie Steengelaag - Frateur

Getijde-watermolens

Poëzieavond in het Willebroeks Brouwerij-
   museum

Aktiviteitsverslag - Financieel verslag 1975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze windmolens

Over vroegere windmolens in het Vaartland

   in een "notedop"

1 oktober 1914: Tisseltse molenaar gefusilleerd

"In den echte ouden steinen molen" (Leest)

Over verdwenen windmolens in het

   Noord-West Brabantse

De molen van Ruisbroek

Een snuifje humor rondom het molenbedrijf

Lachen is ons beroep

Onze watermolens

Getijde-watermolens op de Rupel te Boom

Uit het register der erfenissen onder Rumst

Reis Jehay-Bodegnée (8 mei 1976)

De geschiedenis van de aardappel

 

 

1976 - nr. 3 - Blaasveldnummer

 

1976 - nr. 4 - Herfstnummer

Een woord vooraf en verantwoording

Historische wandeling te Blaasveld

Rudolf Pipenpoy -

   fundator - conditor ecclesiae

Cosmas de Prant - Margarethe de Hornes

De kosters

Het kalf van Blaasveld

De laatste hoefsmederij te Blaasveld

Oude dorpsfolklore

De Ambrosianen of bieboeren

Begraafplaatsen

De palingbriende - Blaasveld

   bestaan 70 jaar

De bakker Moeremans te Blaasveld

   vier achtereenvolgende geslachten

 

 

 

 

't Vaartland rouwt (Marcel Franckaerts)

Een gezellig etentje en ... een droeve terugblik

Marcel Franckaerts is een merkwaardig man

De historische dagen te Blaasveld

   (11 - 12 september 197^)

Agrarische toestanden te Blaasveld door

   de eeuwen heen

Een brok geschiedenis over

   Willebroek Jaarmarkt

De pastorie te Ramsdonk

Het Wielsmeer

De Vlassenbroekse kunstschilder Jef De

   Coninck aan de eer te Willebroek

 

 

1977 - nr. 1

 

1977 - nr. 2

Ons eerste lustrum tegemoet...

Gezellig samenzijn rond een

   bijzondere verjaardag

Bij de ontdekking van een Middeleeuwse

   zuil te Walem-Battenbroek

Inwijding van het Willebroek

   Brouwerijmuseum

Heindonk anno 1899

Lachen is ons beroep

Beknopte historiek van het kasteel

   Hof ter Zielbeek te Ruisbroek

Kunstschilder Alfons Polfliet oogstte veel

   bijval te Willebroek

Dichteres Tine Rabhooy vereremerkt

Financieel verslag 1976 - Begroting 1977

Activiteitsverslag 1796

't Vaartland - bijdragen 1976

 

 

Vijf jaar varen !

Boordprofielen in het Vaartland

Archivaria

Alfred Ost en het Vaartland

De Norbertinessen van Leliëndael

Dr. Edvard Saerens: een groot

   Ruisbroekenaar

Deens-Klein Brabantse triptiek

Het verenigingsleven te Willebroek

   tijdens de eerste wereldoorlog

Jan Helman en zijn wapenschild

't Vaartlande - heemkundig beknopt bekeken

De belevenissen van Sooike van 't Smedtje

Arcehologische werkgroep

 

 

1977 - nr. 3

 

1977 - nr. 4 - Rubens achterna-nummer

De septemberactiviteiten van de

   Heemkundige Kring van het Vaartland

13 in een dozijn

1978: jaar van het dorp

De straatnamen

Rondom 'n kunstglasraam

Archivaria

Het Vaartland in 1877

De landbouw te Blaasveld (vaén 1890 tot 1914)

Wij bezochten Vilvoorde

De heemkundige avond te Klein-Willebroek

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivaria

Dag, Rubensjaar!

Evert Larock (1865 - 1901)

Pierre Loverie (1940 - 1974)

Lodewijk Van Boeckel en Willebroek

Jef Van Reck (1904-1938)

In het spoor van P.P. Rubens en zijn familie te

   Ramsdonk en te Kapelle-op-den-Bos

Het Vaartland en zijn plastische kunstenaars

't Vaartland heemkundig beknopt bekeken

Meester De Wit sprak over bloemen en planten

Met Frans Smets en zijn vrienden per fiets

   naar Rome

Inhoud 't Vaartland 1977

 

1978 - nr. 1

 

1978 - nr. 2

De Heemkundige Kring van het Vaartland en

   het Jaar van het Dorp

Omtrent de straatnamen

Langs de Rupel het Vaartland in

   (door Georges Podesta - 1854)

De landbouw te Blaasveld

Aanzicht van de Vaart verandert

De wwe Van Enschodtbrug over de Rupel

Enkele populaire details over de Rupelbrug

Met Hendrik Van de Ven als gids

Archivaria

Als kind in het Vaartland

Het verhaal van ons huis

't Vaartland in de rouw (Dr. René Schurmans,

   Marcel Billau)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandacht!

Jaar van het dorp-tentoonstellingen

   te Kapelle-op-den-Bos

Het jaar van het dorp

Willebroekse revueliedjes

Zeden en gebruik in het Vaartland

Archivaria

De inhaling van Pater Perneels

   te Klein-Willebroek

Eten en leven te Willebroek

Een gouden bruiloft te Ruisbroek

Allerzielen te Tisselt

Het volkse Vaartland

Een grote gebeurtenis in Kladdekes' dorp

   (Willebroek)

Jan Hammenecker: eeuwfeest van zijn geboorte

Jan Hammenecker (1878 - 1932)

Beknopte historiek van de Congregatie der

   Dochters van Maria

Het huren te Tisselt tijdens de vorige eeuw

Heemkundige Kring van het Vaartland opent

   Jaar van het Dorp te Willebroek

Palmzondag te Heindonk

Kasverslag 1977 - Begroting 1978

 

 

1979 - nr. 3 -

 

1979 - nr. 4 - Groene Laan nummer

De kinderpoëzie van Tine Rabhooy

Vaartland (Bert Peleman)

Genealogie van de heren van de heerlijkheid

   Ruisbroek aan de Rupel: Helman en Lecocq

Kladdeke en de muis

Anno 1876: Schot paddelt op

   Willebroekse vaart

Het kind in de dorpsschool

Herinneringen

Schaeghegaet

Afspraak in Perk

Het geestelijk verband tussen Perk

   en het Vaartland

Mariekerke in beeld

 

 

 

 

 

De VTB-VAB kalender voor 1979!

Werkgroep hoevenamen

Dag, Jaar van het Dorp

De onthulling van de Vrijheidsboom

   op 12 november 1978

Gaat Willebroek vervreemden van haar vaart?

De Vrijheidsboom

Het Gulden Vlies

Het kasteel van Jan Helman

Dr. Përsoons

Het kasteel van de Kraag

De Verenigde Vrije Vissers

Blaasveld en zijn herbergen

Tisselt - het Rubensdorp

60 jaar N.S.B. afdeling Willebroek

 

 

 

Een overzicht van de nummers op Din A5 formaat

 

 

1979 - nr. 1 - Muzieknummer

 

1979 - nr. 2 - De Bocht-nummer

Een nieuwe lente?

Heemkundige Kring van het Vaartland vzw

Toondichter Jos Clymans (1860 - 1942)

Toondichter Jef Schampaert

De tijd van toen ... en 50 jaar

   Muziekacademie te Willebroek

Kon. Harmonie St. Cecilia Willebroek

   175 jaar jong - 't zijn vele jaren!

De culturele vereniging SEDOP

De Vikingen in Schaeghegaet

Dorpsverhaal

Lezers reageren...

Kasverslag 1978

 

 

 

 

 

Dag, meester Van de Ven!

Het kasteel De Bocht te Heindonk

Bewoners van kasteel De Bocht

Caerte figuratief omtrent pachthof Den Boecht

   (1779)

De lepra in onze gewesten

Jeugdherinneringen

De lenteprocessie in Ruisbroek in 1908

Dag, Tisselt !

Willebroek 1830

Klein-Willebroek als "schippersdorp" te boek

 

 

1979 - nr. 3 - Het kind in het Vaartland

 

1979 - nr. 4 - Sinterklaasnummer

De oude klok

Van 't meesje en 't nestkastje

Najaar

Woorden wekken, voorbeelden strekken!

Geen steltenloper

Janneman heeft kiespijn

De rekenles

Een hond met een mensenverstand

Het jaar van het kind

Stamboomspecialist Gaston Roggeman

   bewerkte 100.000 familieakten

 

 

 

 

 

 

 

Sinter Klaas, nobelen baas

   St. Niklaas de heilige man

   Legenden

   Verspreiding van zijn eredienst

   St. Niklaas - Patroonheilige

   Het kinderlied op Sint Niklaas

   St. Nikolaas van Toentino

   Sint Niklaas en Wodan

   Slotbedenking

 

 

1980 - nr. 1 - Willebroek 800 jaar

 

1980 - nr. 2 - Willebroek 800 jaar

Er is weer leven in de brouwerij

Heimwee

Willebroekse straatnamen tijdens

   het Hollandse Bewind

Geneesheren

Archivaria

Willebroekse blekerijen en Bleekhuisen in 1834

Klein-Willeboekse nieuwe sluis

   werd in 1921 plechtig heropend

Willebroekse soldaten onder

   Oostenrijks bewind

Aantal huizen in het Vaartland

Kasverslag 1979 - Begroting 1980

Verenigingsnieuws

Inhoud 't Vaartland 1979

 

 

 

Heraldiek in Willebroek

Willebroek en zijn "kapoenen"

Spaarmaatschappij de Tempeliers

   ging van start

Spaarmaatschappij de Tempeliers

Loflied aan de Tempeliers van Willebroek

Willebroek 800

De keerzijde

Willebroek in het Rijksarchief

Willebroek nr. 86

Heffen, mijn dorp

 

Willebroek - Historisch spel

 

1980 nr. 3 - 4

Historische evocatie van Willebroek

   1180 - 1980 in 25 taferelen

Historisch spel: Willebroek 800 jaar

Korte beschrijving van de 25 taferelen

   en de uitvoerders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met rouwvolle groeten...

De Willebroekse schep

Verhaal

Dr. Henri Van Berchem

125 jaar Sint-Vincentius te Willebroek

De engel van het hospitaal

Willebroek in het Rijksarchief

Willebroek nr. 87

Sinterklaas met de roerstok

Meester Hendrik Van de Ven

Inhoud 't Vaartland 1980

 

 

 

Laatste wijziging 17-03-2024 - Aanvullen met ontbrekende nummers
25-12-2023 - Creatie nieuwe pagina