Info Straat
 
001
002 & 002A
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016 & 16A
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
052
054
056
 

 

Straatnaam

Adrescode

Nieuwstraat

WILNIEUW_012

 

Periode

 

< 1917 - december 1988

1922 - oktober 1938

1988 - 1989

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

12

Vroeger nummer:

-

Van

< 1917

Tot

13 december 1988

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Théâtre Pathé (Frans Daems)

Apollon

Cinema Rio (Jozef Dyck x Rosalia De Coninck, André Dyck) (vanaf juli 1947)

Rio, herberg

Uitbater(s)

B. Dyck (Vraag:tot wanneer?)

Frans Daems (Vraag:tot wanneer?)

Toenaam

Susse van de Smed (Vraag:tot wanneer?)

Telefoonnummer

Willebroek 138 (1938)

03 78 61 38

 

Informatie

De cinema wordt vermeld in meerdere artikelen in het tijdschrift Vaertlinck.

Op 2 juli 1947 krijgt Jozef Dyck toelating om cinema Rio uit te baten.

Er was ook een café waar men tijdens de pauze iets kon drinken.

Op 13 december 1988 wordt het gebouw gesloopt, om plaats te maken voor appartementen.

Het heeft voordien al jaren leeg gestaan zonder enige bestemming, nadat cinema Rio gestopt was met vertoningen.

In danszaal "in den Apollon" bij De Smedt (dit moet waarschijnlijk "Smed" zijn, voor smid) werd de dans begeleid door orgel en orkest

Bron: KL-1952, KL-1962, TS-VRTL (2006 - nr. 3 & 4, Gary Mantiers), BK-TDHTR, Telefoonlijst 1938

Ook te Willebroek deed kort na de eerste wereldoorlog de cinema zijn intrede door het openen van twee zalen in de Nieuwstraat, nl. Alcazar (later Palace), gekend bij het Willebroekse publiek vanwege de pikante, meestal Franse films die er werden vertoond.

Aan de overzijde - op Nieuwstraat nr. 12 en frontaal naar de markt gericht kwam Théâtre Pathé (later Apollon en nog later cinema Rio) genoemd, met zijn 550 zitplaatsen de grootste en meest moderne van de drie Willebroekse bioscopen.

...

Rio heeft het langst volgehouden, maar moest in de beginjaren 1980 uiteindelijk ook zwichten voor het fenomeen televisie. Na jaren leeg gestaan te hebben, werd het gebouw in 1988 verkocht, afgebroken en vervangen door moderne appartementen.

...

Rio was de populairste van de Willebroekse cinema's vanwege de moderne inrichting en ook omdat er de mooiste en meest actuele films werden vertoond.

...

Cinema Rio - vroeger cinema Apollon en daarvoor Théâtre Pathé - was gelegen in de Nieuwstraat nr. 12.

De cinema was rond 1938 in het bezit van Frans Daems (Sussen van de Smed). Hij werd later eigendom van Jozef Dijck, die op 2 juli 1947 voor de uitbating ervan de toelating kreeg van het schepencollege.

...

 

Lees de volledige artikels in tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2009 - nr. 2, 2010 - nr. 3, "Cinemaverhalen uit Willebroek", Jean Merckx)

Door de komst van de televisie tijdens de jaren 1950, ging het met de Willebroekse cinema's langzaanaan bergaf.

Ciné Cinex, Cinema Palace en Cinema Rio waren op sterven na dood. In 1955 kregen ze onder hun drietjes meer dan 250.000 bezoekers over de vloer. Een voor die tijd serieus aantal met dito inkomsten als tastbaar gevolg.

Tien jaar later in 1965, waren de TV-antennes op de daken niet meer te tellen, wat met zich bracht dat de twee overgebleven cinema's het moesten stellen met amper 42.000 bezoekers.

De Willebroekenaar had dankzij zijn beeldbuis, zijn eigen cinema aan huis, al bleef hij met heimwee terugdenken aan vroeger.

 

Bron: GEM-BIB, ("Willebroekse cinema's kregen vijftig jaar geleden 250,000 bezoekers over de vloer", Karel De Decker, jaarmarktblad, 26 oktober 2005)

Susse van de Smed

Vereenzelvigt eenen dubbelen persoon: den neerstigen smid van voorheen en den welgekenden Baas van den "Apollon", anders gezegd: den Tempel van het Willebroecksch vermaak.

Velen van de jongeren die nu zelfs op den Yser hunnen rol spelen, herinneren zich ternauwernood den tijd wanneer Sus voor zijn aambeeld zwoegde en zijn smis deed weergalmen van zware hamerslagen.

't Was inderdaad een echt vakman, in den stiel opgeleid en die zoodanig de praktijk der smederij wist uit te breiden dat  hij alras zijne schaapkens op 't droog bracht. De werkzame Sus had natuurlijk geen verstand van botermelkrentenier te spelen en dacht er aan onze levendige gemeente met eene ruime Feestzaal te begiftigen. Ik hoef u niet te zeggen hoe hij er in gelukte, op een gunstig gelegene plaats, zijne zaal op te timmeren die, hoe jongjarig zij ook zij, wezenlijk reeds tot onze lokale geschiedenis behoort.

Beurtelings dienende voor plechtige en private vergaderingen, zoo geven er de knapen en meisjes op 't einde van het schooljaar, hunne lieve tafereeltjes die de overhandiging hunner prijzen voorafgaat;

Zoo huldigt men op den "Theater" der Nieuwstraat allerlei jubilarissen en primussen die onze bevolking wilt vereeren. Zoo voert men er die prachtige toon- en tooneelkundige concerten op, waar onze talentvolle artisten aan deel nemen, vooral wanneer zij een edel, liefdadig of nutrijk doel beoogen. Maar de zaal van Susse is boven al het Paradijs van den dans, de "rendez-vous" van de fijne Willebroecksche walsers en waar de veelfigurige quadrillen afgewerkt worden met een flinkheid, die deel maakt der opleiding onze jonkheid.

En zeggen dat die vervloekte oorlog dit alle brutaal heeft strop gezet, dat er ginder, op ons duurbaar plekje, trouwe hartjes op ons ongeduldig wachten op eenen... veelbelovenden polka te hernemen in den "Apollon" en alzoo... ja door den dans, de grondvesting te leggen van den menschelijken heropbouw van ons beproefd land.

 

Vraag: vermits deze tekst in een tijdschift uit WO I verschijnt, was "Susse" al uitbater van "den Apollon" voordat de cinema er gelanceerd werd. Vanaf welk jaar mag "den Apollon" dan vermeld worden?

 

Lees andere artikels van "types van bij ons" in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Willebroeck aan 't front", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Willebroek, 1986, nr. 1)

 

Vermeldingen in de pers

Studente maakt thesis over de geschiedenis van de Willebroekse cinema's (Gazet van Antwerpen, 25-02-2020 Jan Boey)

 

Cinema occupied in Belgium (during WW II)

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

12 (- 14)

Vroeger nummer:

-

Van

1922

Tot

oktober 1938

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Théâtre Pathé, cinema, filmzaal

Rio, herberg

Uitbater(s)

August Derkinderen

Jozef (Josephus Dyck)

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De cinema wordt vermeld in de adressenlijst van de provincie Antwerpen van 1922-1923.

In oktober 1938 wordt het faillissement van de cinema uitgesproken en gepubliceerd in de krant - zie artikel hieronder.

Bron: TS-VRTL (2012 - nr. 2), BK-CVDR, Gazet van Mechelen, TS-VRTL (2006 - nr. 3 & 4, Gary Mantiers)

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

12

Vroeger nummer:

-

Van

1988

Tot

1989

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Taverne Style

Uitbater(s)

Jan Van de Voorde (gerant)

Rudy Verstraeten (kok)

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De taverne wordt ingericht nadat de gebouwen van Rio werden afgebroken en een nieuw gebouw in de plaats kwam.

De zaak werd ongeveer een jaar later overgelaten.

Kelner Michel Lambrechts baat nu (2022) cafe Neptunus uit op de Dokter Persoonslaan nr. 16.

Bron: Jef Smet, Publipost (zie artikel hieronder)

 

 

Afbeeldingen

 

 

Grondplan van de zaal van Apollon van Frans Daems in november 1923, ter gelegenheid van de feestelijkheden bij kermissen.

Volgens het plan bedraagt de oppervlakte in totaal  383,25 m², verdeeld als volgt:

 

  • scène: 83,20 m² (6,40 x 13,00 m)
  • zaal: 267,80 m² ((21,70 + 19,50)/2 x 13,00 m)
  • café: 44,25 m² (7,50 x 5,40 m)
    van het café wordt een trap in mindering gebracht: -6,00 m2 (2,00 x 3,00 m)

 

Bron: "Plannen der lokalen waarin met kermissen spel gehouden wordt", november 1923 (met dank aan Flor Cools en Albert Mees

 

 

 

1938

Bekendmaking van het faillissement van de de cinema van August Derkinderen, Nieuwstraat.

Bron: Gazet van Mechelen, 14-10-1938, pg. 9

 

 

 

 

Twee foto's uit de periode 1960-1970 van cinema Rio.

Links de inkom, waar ook "de beelekes" (prentjes uit de film die werd vertoond) konden bekeken worden.

Rechts was ook een plaats waar men tijdens de pauze of voor de film iets kon drinken en/of snoep kopen.

Bron: ?

 

 

 

 

1988

Artikel in de pers naar aanleiding van het opstarten van taverne "Style" op de plaats waar vroeger cinema Rio stond.

Bron: Jef Smet, Publipost

 

 

 

Laatste wijziging 10-07-2024 - Toevoegen telefoonnr 1938
06-10-2023 - Controle - Toevoegen van bijkomende informatie
08-05-2022 - Toevoegen plan van de zaal (1923)
21-04-2022 - Toevoegen artikel "Types van ons" uit de Willebroekse Kronieken
09-04-2022 - Toevoegen nieuwe informatie taverne Style (Jef Smet)
05-04-2022 - Toevoegen nieuwe informatie cinema Rio (TS-VRTL)
28-03-2022 - Toevoegen nieuwe informatie (TS-VRTL, GEM-BIB)
29-09-2021 - Toevoegen nieuwe informatie (Gary Mantiers)
16-08-2012 - Toevoegen infokader voor foto's
30-05-2021 - Creatie nieuwe pagina