Info Straat
 
gebeurtenissen
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
 
de kerk
076
078
080
082
111
113
115
 
de spoorweg
den Blijk
 

 

Straatnaam

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie de kerk - Dochters van Maria

WILAVLST_5_115

 

Klooster van de Dochters van Maria - Geschiedenis, personen, pers, documenten

 

 

 

Pagina 1: geschiedenis, personen, pers, documenten

Pagina 2: gebouwen en tuin

 

School en Klasfoto's

 

Huisnummer

Huidig nummer:

115 - Dochters van Maria

Vroeger nummer:

-

Van

1852

Tot

nu

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Dochters van Maria

Uitbater(s)

klooster, beroepsschool

Toenaam

-

Telefoonnummer

03 886 72 62

 

Informatie

De school van het klooster van de Dochters van Maria was al bedrijvig in het begin van de 19de eeuw. De school zal uitgroeien tot een volledige onderwijsinstelling met kleuterschool, lagere school, technische afdelingen en een humaniora

Bron: BK-TDHTR (Willebroek - van Landbouwdorp tot industriegemeente, blz. 207 e.v.)

Stichter van de orde en het klooster is Joannes Benedictus De Clerck (pastoor in Willebroek van 1783 tot 1804).

De lagere school werd al opgericht in 1792.

Bron: Het Nieuwsblad (zie artikel hieronder)

Bekommerd om het klimmend bederf der dartele jeugd, die zich 's Zondags in herbergen en op danspartijtjes verlustigde en bezondigde, had pastoor De Clerck vanaf 1785, met behulp eeniger godvruchtige dochters, eene Zondagsche Vergadering ingericht, wier leden, afziende van de wereldsche en gevaarlijke bijeenkomsten den tijd aangenaam en nuttig doorbrachten, met het aanhooren eener onderrichting van den heer Pastoor, met gebeden, geestelijke lezingen, godvruchtige gezangen, stichtende samenspraken en wederzijdsche bemoediging, om de zieken te bezoeken, de kinderen te onderrichten in den catechismus, en anderen tot deugd aan te sporen.

...

Deze Zondagsche Vergadering bleef bestaan tot in 1850, en het is uit haar, dat ons klooster geboren werd. Want twee deze brave dochters, nl. Maria Magdalena van Leuven (geboortig van Willebroeck) en Christina Morian (van Antwerpen, vroeger begijntje te Mechelen) voelden izch geroepen tot hooger volmaaktheid en zonderden zich in 1792 af in een huis (later noemde men dat huis "In 't Cadeautje") om daar in stille eenzaamheid de kloosterdeugden te beoefenen en school te doen voor de meisjes van Willebroeck. Maar in dit huis, midden in het dorp, en gansch ingesloten tusschen de aanpalende woningen, scheen den doorzienden Pastoor weinig geschit tot ontwikkeling van de instelling, die hij in 't verschiet begroette. En daarom kocht hij in 1793 een bouwvallig huis, gelegen tegen de kerk op den hoek van den Boomschen steenwag, dat na de noodige veranderingen en verbeteringen, betrokken werd door de twee bovengemelde zusters, samen met Carolina Janssens van Willebroeck.

...

Dit Convent - Berg van Kalvaar geheeten - was de echte bakermat van ons Gesticht, dat als tenger plantje, met veel zorg geteeld werd door den eerbiedwaardigen De CLerck en stillekens aan zoo diep wortelde, dat het, tot een boom aangegroeid, nu nog op dezelfde plaats voortbestaat.

...

Den waarde pastoor schreef eenen levensregel voor de zusters, getrokken uit den regel, dien de h. Vincentius à Paulo aan zijne Zusters van Liefde voorschreef. Hij maakte ook de Constitutiën op volgens de grondregels van den H. Franciscus de Sales. En zoo kwam het dat men de kloosterlingen "Dochters van den Heiligen Franciscus de Sales" noemde.

...

Meer informatie over de geschiedenis van het Klooster der "Dochters van Maria" kan je lezen in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Bron: TS-VRTL (2005 - nr. 2, 2006 - nr. 1, nr. 2, nr. 3  en nr. 4 - Paul Cools)

De stichter stelde Maria Magdalena van Leuven tot Overste aan, en schikte met haar de dagelijksche besigheden der zusters. Ze berhetigden het onderwijs der kinderen, gingen de zieken bezoeken, ze 's nachts bewaken, verzorgen en de doode lichamen lijken, waar hun die hulp gevraagd werd.

's Zondags gaven zij catechismuslessen, ook voor de kleine jongens, en na het Lof had in 't Convent de Zondagsche Vergadering der Dochters plaats.

...

Het jaar 1794 was een jaar van zegening voor het eenvoudig Convent. Drij niuwe roepingen verblijdden het gelukkige drietal: Anna Catharina Verbeeck, Maria Francisca Van den Broeck en Joanna Maria Van den Broeck, alle drij geboortig van Willebroek.

...

De stoffelijke belangen stonden echter op lage koers, wand vermeedering van personeel vergde ook vergrooting en nieuwe kosten. Doch zie, de goede God waakte over zijne trouwe Bruiden.

In 1795 zond hij herwaarts de rijke juffrouw Joanna Catharina Verdickt, geboortig van Ruysbroeck, die het stille, boetveerdig en werkzaam leven der zusters kwam deelen, zonder zich echter als kloosterlinge te verbinden.

Meer informatie over de geschiedenis van het Klooster der "Dochters van Maria" kan je lezen in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Bron: TS-VRTL (2005 - nr. 2, 2006 - nr. 1, nr. 2, nr. 3  en nr. 4 - Paul Cools)

De school der zusters werd meer en meer bevolkt, en de gebruikte lokalen waren al te eng, om het kleine volkje behoorlijk te plaatsen.

...

Een plan werd opgemaakt om van het bestaande huis een gansch nieuw Convent te maken, meer geschikt tot de ontwikkeling van de kloostergemeente. In 1802 werd met de afbraak begonnen, nieuwe grondslagen werden gelegd en een fraai gebouw rees statig op als een medemaat der Willebroekse kerk.

...

Den 12de mei 1802 legde Overste Magdalena den eersten steen - de vijf overige zusters plaatsten de vijf volgende stenen.

Den 7de juli sloeg de eerwaarde heer VVan Reeth den eersten nagel en den 16de september werd de eerste plavei gemetseld door den eerwaarde heer pastoor De Clerck.

Den 9den april 1803 werd het nieuwe klooster zegepralend door de zusters betrokken en den 26sten april plechtig ingewijd door den achtbare pastoor.

Meer informatie over de geschiedenis van het Klooster der "Dochters van Maria" kan je lezen in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Bron: TS-VRTL (2005 - nr. 2, 2006 - nr. 1, nr. 2, nr. 3  en nr. 4 - Paul Cools)

E.H. Frans Dryvers werd geboren te Rotselaar op 5 april 1858 en overeeld in Willebroek op 29 december 1914.

Op 30 augustus 1882 werd hij naar de Hogeschool in Leuven gestuurd.

Hij werd priester gewijd op 23 september1882.

Hij was onderpastoor in de Sint Paulusparochie in Antwerpen toen hij werd benoemd tot bestuurder van de Congregatie van de Dochters van Marie te Willebroek.

...

Lees het volledige artikel over Frans Dryvers in tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Bron: TS-VRTL (2008 - nr. 4, "Frans Dryvers en Willebroek", Flor Cools - Gust Van Auwenis

Een belangrijk ooggetuigenverslag over het begin van de Eerste Wereldoorlog in Willebroek, vonden we in het boekje "From Convent to Conflict". van de Amerikaanse zuster Maria Antonia.

Deze geestelijke werd geboren in Desertegney, Donegal (IRE) in 1867, maar bracht het grootste deel van haal jeugd door in de gemeente Skaneateles in de Amerikaanse staat New York.

In 1896stak ze onder impuls van een Belgische priester de Atlantische Oceaan over om toe te treden tot het klooster der Dochters van Mari in Willebroek.

Ze zou er 18 jaar actief blijven als lerares, tot eind septemger 1914 het bevel kwam om het klooster te ontruimen, en te vluchten richting Antwerpen.

Over deze gebeurtenissen en haar vlucht via Engeland, terug naar de Verenigde Staten, schreef ze in 1916 voormeld boek.

Naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, vertaalden we dit belangrijke historische werk. Hieronder volgt een fragment eruit.

... 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2014 - Speciale uitgave, "From Convent to Conflict: een non vertelt over de oorlog in Willebroek", Zuster Maria Antonia)

 

ODIS: Congregatie van de Zusters "Dochters van Maria" in Willebroek

 

Vermeldingen in de pers

Basisschool Sancta Maria doet het goed (ons Klein Brabant Vaartland, 02-07-1993, ReM : D'Pille)

 

Vroeger en nu: van klooster tot parochiaal ontmoetingscentrum (Het Nieuwsblad 04-01-2012, KLN)

 

 

Afbeeldingen

 

Personen

 

Documenten

 

 

Personen

 

  

 

1912

Moeder Maria Berchmans - die we braaf poserend op de foto links zien - werd op 26 november 1912, nà Magdalena Van Leuven, Aloïsia Dillewijns, Augustina Van den Broeck, Magdalena Van de Vijver en Gabriëlle Van Bosch, als zesde de algemene overste van het klooster der Dochters van Maria te Willebroek aangesteld.

Ze stichtte bijhuizen te Ramsel, Weerde, Mortsel, Wolvertem-Centrum, Wespelaar, Wolvertem-Godshuis, Haacht-Station, Sirault en Wolvertem. Ze zag de congregatie met 62 nieuwe gezichten aangroeien en ze aanvaardde in 1927 de 100ste zuster. Onder haar leiding werden de werkplaats, het pomphis, de bakkerij met benodigdheden en de stal gebouwd. Ze droeg veel zorg voor het onderwijs en ze bekwam dat de bewaarscholen, alsmede de scholen van het lager en van het beroepsonderwijs tot een geweldige bloei wisten te komen.

Ze was al ziek, toen men haar jubelfeest van 50 jaar professie vierde, en ze stierf op 24 augustus 1935, in haar 71ste levensjaar.

 

Pastoor Leopold Emsens - die we rechts op de foto treffen - was als bestuurder van het klooster der Dochters van Maria de 13de in de rij. Hij werd op 10 oktober 1869 te Turnhout geboren, in 1893 tot priester gewijd te Mechelen en in februari 1915 tot pastoor van de Sint Niklaasparochie in Willebroek benoemd.

Hij kwam er in een niet te bewonen pastorij terecht, wat hem deed besluiten zijn intrek te nemen in het leegstaande huis van de plots overleden bestuurder der Dochters van Maria.

Hij deed direct dienst in het klooster en speelde pastoor in zijn nieuwe parochie. Een tweevoudige opdracht die hij perfect zou vervullen, wat met zich bracht dat hij én tot pastoor én tot bestuurder der Dochters van Maria werd benoemd; twee zeer diverse taken, die hij 20 jaar lang voorbeeldig zou vervullen.

In 1935 nam hij zijn ontslag als pastoor van de Sint Niklaasparochie. In 1944 overleed hij schielijk, nà tot dan toe bestuurder van het klooster der Dochters van Maria te zijn geweest.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

 

 

periode 1945 - 1950

Foto's van zuster Maria Godelieve.

Op de bovenste foto zit ze als 2de van links op de voorste rij.

Op de onderste foto zit ze als 1ste kloosterzuster van links op de voorste rij.

De andere personen zijn medezusters en collega's in de zusterschool van de Dochters van Maria.

Vraag: kent iemand de andere dames op de foto?

Bron: PI-TB

 

 

Documenten

 

 

1928

Blijkbaar was er in 1928 een boekje met "afscheurbare" postkaarten beschikbaar van het kloosters van de Dochters van Maria, uitgegeven door Nels.

Vraag: werd dit misschien verkocht aan de kinderen op pensionaat, om naar de ouders te sturen?

Bron: Nels

 

 

 

30 november 1918

Het doodsprentje van zuster Maria Dominica (Maria Joanna Gorremans).

Geboren in Deurne op 8 juli 1865

In Willebroek in het klooster getreden op 21 juli 1893

Klo0sterzuster gekleed op 18 september 1893 en geprofest op 24 september 1894.

Overleden in het klooster in Willebroek op 30 november 1918

Bron: drukker Thomas, Willebroek

 

 

 

24 augustus 1935

Overlijdensprentje van eerwaarde moeder Maria Berchmans (Maria Asella De Vos)

Geboren in Lebbeke op 28 april 1864

Overleden in het klooster in Willebroek op 24 augustus 1935

Bron: PI-TB

 

 

 

1929

Reclameadvertentie voor de beroepshuishoudschool.

Bron: Het Nieuws van de Dag (11-07-1929)

 

 

 

1936

Persartikel in de lokale pers naar aanleiding van de viering van het 50-jarig kloosterleven van rie zusters in het klooster van de Dochters van Maria.

Van links naar rechts: zuster M. Stanislas (Josephine Van den Bossche), zuster M. Anastasia (Rosalia van de Velde) en zuster M. Odilia (Henriette Vleminckx).

Bron: PI-TB

 

 

 

5 december 1936

Vacatures in het onderwijs - helemaal onderaan een vacadure voor een leraar zedenleer in de Beroepshuishoudschool.

Bron: De Standaard (05-12-1936)

 

 

 

5 mei 1939

Krantenartikel met vermelding van het Staatsblad, over het stopzetten van de toelagen.

Bron: Het Laatste Nieuws (05-05-1939)

 

 

 

11 februari 1945

Overlijdensprentje van zuster Maria Bernarda (Laurentia Franssen).

Geboren in Edegem op 26 februari 1898

In het klooster van de Dochters van Maria op 8 december 1918 en geprofest op 8 september 1920

Overleden in het klooster in Willebroek op 11 februari 1945

Bron: drukkerij Verstappen, Kontich

 

 

 

3 augustus 1954

Gedenkprentje van de viering van 60 jaar zuster Maria Lambertine.

Bron: PI-TB

 

 

 

8 oktober 1956

Overlijdensprentje van zuster Maria Godelieve (Maria Foqué)

Geboren in Blaasveld op 4 mei 1892

Ingetreden in het Klooster op 2 juni 1913 en geprofest op 23 september 1915

Overleden in het klooster in Willebroek op 8 oktober 1956.

Bron: Drukkerij Thomas, Willebroek

 

 

 

10 juli 1962

Doodsprentje van zuster Maria Anna (Maria De Ridder)

Geboren in Willebroek op 3 juli 1889

Ingetreden in het klooster in Willebroek op 24 november 1910 en geprofest op 17 september 1912

Overleden in het klooster in Willebroek op 10 juli 1962

Bron: Drukkerij Thomas, Willebroek

 

 

 

17 februari 1988

Doodsprentje van zuster Liguori (Julia Smets)

Geboren in Bonheiden op 29 juli 1891

In het klooster getreden op 7 juli 1910

Overleden in het klooster in Willebroek op 17 februari 1988

Bron: PI-TB

 

 

 

15 maart 2017

Overlijdensprentje van zuster Christine (Maria De WInter)

Geboren in Ramsel op 25 september 1925

Kloostergeloften in het klooster op 7 augustus 1943

Overleden in rust- en verzorgingstehuis Seniorplaza in Willebroek op 15 maart 2017

Bron: Rouwcentrum Van Humbeeck, Willebroek

 

 

 

25 maart 2017

Overlijdensprentje van zuster Julia Adriens

Geboren in Abbeywood (GB) op 19 mei 1918

Kloostergeloften in het klooster in Willebroek op 24 juli 1935

Overleden in rust- en verzorgingstehuis Seniorplaza in Willebroek op 25 maart 2017

Bron: Rouwcentrum Van Humbeeck, Willebroek

 

 

 

Laatste wijziging 11-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen - Herverdelen van de verschillende onderwerpen van de afbeeldingen - Opsplitsen van de webpagina
15-07-2023 - Toevoegen afbeeldingen uit 1910 en 1928
13-07-2023 - Controle
06-12-2022 - Toevoegen persartikel 1993
05-12-2022 - Toevoegen link naar pagina met klasfoto's - Verplaatsen van klasfoto's naar de juiste pagina
18-03-2022 - Toeveogen informatie over Frans Dryvers (TS-VRTL)
11-03-2022 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL)
17-12-2021 - Toevoegen foto's met de "spijskaart" van 1906
15-09-2021 - Toevoegen bijkomende links naar artikels in het tijdschrift Vaertlinck
06-09-2021 - Toevoegen bijkomende informatie over het klooster
28-08-2021 - Toevoegen bijkomende informatie
18-07-2021 - Toevoegen foto van de zusters schooljaar 1931-1932
15-07-2021 - Toevoegen foto van de zusters uit 1917, moeder Maria Berchmans en pastoor Leopold Emsens en bijhorende tekst
10-07-2021 - Toevoegen klasfoto 1910 - Toevoegen infokader voor foto's
27-05-2021 - Correctie foto 1956 (dactyloklas)
22-05-2021 - Creatie nieuwe pagina