Info Straat
 
gebeurtenissen
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
 
de kerk
076
078
080
082
111
113
115
 
de spoorweg
den Blijk
 

 

Straatnaam

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie de kerk

WILAVLST_5_115

 

Periode

 

1852 - nu

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

115

Vroeger nummer:

-

Van

1852

Tot

nu

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Dochters van Maria

Uitbater(s)

klooster, beroepsschool

Toenaam

-

Telefoonnummer

03 886 72 62

 

Informatie

De school van het klooster van de Dochters van Maria was al bedrijvig in het begin van de 19de eeuw. De school zal uitgroeien tot een volledige onderwijsinstelling met kleuterschool, lagere school, technische afdelingen en een humaniora

Bron: BK-TDHTR (Willebroek - van Landbouwdorp tot industriegemeente, blz. 207 e.v.)

Stichter van de orde en het klooster is Joannes Benedictus De Clerck (pastoor in Willebroek van 1783 tot 1804).

De lagere school werd al opgericht in 1792.

Bron: Het Nieuwsblad (zie artikel hieronder)

Bekommerd om het klimmend bederf der dartele jeugd, die zich 's Zondags in herbergen en op danspartijtjes verlustigde en bezondigde, had pastoor De Clerck vanaf 1785, met behulp eeniger godvruchtige dochters, eene Zondagsche Vergadering ingericht, wier leden, afziende van de wereldsche en gevaarlijke bijeenkomsten den tijd aangenaam en nuttig doorbrachten, met het aanhooren eener onderrichting van den heer Pastoor, met gebeden, geestelijke lezingen, godvruchtige gezangen, stichtende samenspraken en wederzijdsche bemoediging, om de zieken te bezoeken, de kinderen te onderrichten in den catechismus, en anderen tot deugd aan te sporen.

...

Deze Zondagsche Vergadering bleef bestaan tot in 1850, en het is uit haar, dat ons klooster geboren werd. Want twee deze brave dochters, nl. Maria Magdalena van Leuven (geboortig van Willebroeck) en Christina Morian (van Antwerpen, vroeger begijntje te Mechelen) voelden izch geroepen tot hooger volmaaktheid en zonderden zich in 1792 af in een huis (later noemde men dat huis "In 't Cadeautje") om daar in stille eenzaamheid de kloosterdeugden te beoefenen en school te doen voor de meisjes van Willebroeck. Maar in dit huis, midden in het dorp, en gansch ingesloten tusschen de aanpalende woningen, scheen den doorzienden Pastoor weinig geschit tot ontwikkeling van de instelling, die hij in 't verschiet begroette. En daarom kocht hij in 1793 een bouwvallig huis, gelegen tegen de kerk op den hoek van den Boomschen steenwag, dat na de noodige veranderingen en verbeteringen, betrokken werd door de twee bovengemelde zusters, samen met Carolina Janssens van Willebroeck.

...

Dit Convent - Berg van Kalvaar geheeten - was de echte bakermat van ons Gesticht, dat als tenger plantje, met veel zorg geteeld werd door den eerbiedwaardigen De CLerck en stillekens aan zoo diep wortelde, dat het, tot een boom aangegroeid, nu nog op dezelfde plaats voortbestaat.

...

Den waarde pastoor schreef eenen levensregel voor de zusters, getrokken uit den regel, dien de h. Vincentius ą Paulo aan zijne Zusters van Liefde voorschreef. Hij maakte ook de Constitutiėn op volgens de grondregels van den H. Franciscus de Sales. En zoo kwam het dat men de kloosterlingen "Dochters van den Heiligen Franciscus de Sales" noemde.

...

Meer informatie over de geschiedenis van het Klooster der "Dochters van Maria" kan je lezen in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Bron: TS-VRTL (2005 - nr. 2, 2006 - nr. 1, nr. 2, nr. 3  en nr. 4 - Paul Cools)

De stichter stelde Maria Magdalena van Leuven tot Overste aan, en schikte met haar de dagelijksche besigheden der zusters. Ze berhetigden het onderwijs der kinderen, gingen de zieken bezoeken, ze 's nachts bewaken, verzorgen en de doode lichamen lijken, waar hun die hulp gevraagd werd.

's Zondags gaven zij catechismuslessen, ook voor de kleine jongens, en na het Lof had in 't Convent de Zondagsche Vergadering der Dochters plaats.

...

Het jaar 1794 was een jaar van zegening voor het eenvoudig Convent. Drij niuwe roepingen verblijdden het gelukkige drietal: Anna Catharina Verbeeck, Maria Francisca Van den Broeck en Joanna Maria Van den Broeck, alle drij geboortig van Willebroek.

...

De stoffelijke belangen stonden echter op lage koers, wand vermeedering van personeel vergde ook vergrooting en nieuwe kosten. Doch zie, de goede God waakte over zijne trouwe Bruiden.

In 1795 zond hij herwaarts de rijke juffrouw Joanna Catharina Verdickt, geboortig van Ruysbroeck, die het stille, boetveerdig en werkzaam leven der zusters kwam deelen, zonder zich echter als kloosterlinge te verbinden.

Meer informatie over de geschiedenis van het Klooster der "Dochters van Maria" kan je lezen in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Bron: TS-VRTL (2005 - nr. 2, 2006 - nr. 1, nr. 2, nr. 3  en nr. 4 - Paul Cools)

De school der zusters werd meer en meer bevolkt, en de gebruikte lokalen waren al te eng, om het kleine volkje behoorlijk te plaatsen.

...

Een plan werd opgemaakt om van het bestaande huis een gansch nieuw Convent te maken, meer geschikt tot de ontwikkeling van de kloostergemeente. In 1802 werd met de afbraak begonnen, nieuwe grondslagen werden gelegd en een fraai gebouw rees statig op als een medemaat der Willebroekse kerk.

...

Den 12de mei 1802 legde Overste Magdalena den eersten steen - de vijf overige zusters plaatsten de vijf volgende stenen.

Den 7de juli sloeg de eerwaarde heer VVan Reeth den eersten nagel en den 16de september werd de eerste plavei gemetseld door den eerwaarde heer pastoor De Clerck.

Den 9den april 1803 werd het nieuwe klooster zegepralend door de zusters betrokken en den 26sten april plechtig ingewijd door den achtbare pastoor.

Meer informatie over de geschiedenis van het Klooster der "Dochters van Maria" kan je lezen in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Bron: TS-VRTL (2005 - nr. 2, 2006 - nr. 1, nr. 2, nr. 3  en nr. 4 - Paul Cools)

E.H. Frans Dryvers werd geboren te Rotselaar op 5 april 1858 en overeeld in Willebroek op 29 december 1914.

Op 30 augustus 1882 werd hij naar de Hogeschool in Leuven gestuurd.

Hij werd priester gewijd op 23 september1882.

Hij was onderpastoor in de Sint Paulusparochie in Antwerpen toen hij werd benoemd tot bestuurder van de Congregatie van de Dochters van Marie te Willebroek.

 

Lees het volledige artikel over Frans Dryvers in tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Bron: TS-VRTL (2008 - nr. 4, "Frans Dryvers en Willebroek", Flor Cools - Gust Van Auwenis

 

ODIS: Congregatie van de Zusters "Dochters van Maria" in Willebroek

 

Vermeldingen in de pers

Basisschool Sancta Maria doet het goed (ons Klein Brabant Vaartland, 02-07-1993, ReM : D'Pille)

 

Vroeger en nu: van klooster tot parochiaal ontmoetingscentrum (Het Nieuwsblad 04-01-2012, KLN)

 

Klasfoto's

 

 

Afbeeldingen

 

 

Heel vroege foto van het kerkplein en de gevel van het klooster van de Dochters van Maria.

Bron: ?

 

 

 

1902

het klooster en de kloosterkapel aan het kerkplein.

Rechts de Dorpsstraat met de gebouwen waar het pensionaat zal komen.

Bron: Nels

De zusterkens van Willebroek hebben jaren geschiedenis achter de rug.

In 1785 werd door pastoor De Clerck de hoeksteen gelegd van dat wat later"de Congregatie der Dochters van Maria" zou worden.

De door hem gestichte "Zondagse Vergaderingen", waaraan 5 ą 6 jonge dochters deelnamen, groeide tot 70 aan.

Twee van hen zonderden zich in 1792 af, in een in het dorp gelegen huis.

In 1793 werd door de pastoor een bouvallige, bij de kerk gelegen woning aangekocht, die in 1802 werd afgebroken om in 1803 als klooster te worden heropgebouwd.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

1906

Het kerkplein en de Dorpsstraat met kasseien.

Helemaal rechts het hoekhuis van de Kasteelstraat (nu: Torenstraat).

Bron: L. Lagaert - Brussel

Het klooster van de Dochters van Maria beschikte indertijd reeds over een degelijke infrastructuur als onderwijsinrichting.

Mooie reeksen kaarten dienden om het impact van internaat en externaat ruim uit te breiden.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

  

 

Moeder Maria Berchmans - die we braaf poserend op de foto links zien - werd op 26 november 1912, ną Magdalena Van Leuven, Aloļsia Dillewijns, Augustina Van den Broeck, Magdalena Van de Vijver en Gabriėlle Van Bosch, als zesde de algemene overste van het klooster der Dochters van Maria te Willebroek aangesteld.

Ze stichtte bijhuizen te Ramsel, Weerde, Mortsel, Wolvertem-Centrum, Wespelaar, Wolvertem-Godshuis, Haacht-Station, Sirault en Wolvertem. Ze zag de congregatie met 62 nieuwe gezichten aangroeien en ze aanvaardde in 1927 de 100ste zuster. Onder haar leiding werden de werkplaats, het pomphis, de bakkerij met benodigdheden en de stal gebouwd. Ze droeg veel zorg voor het onderwijs en ze bekwam dat de bewaarscholen, alsmede de scholen van het lager en van het beroepsonderwijs tot een geweldige bloei wisten te komen.

Ze was al ziek, toen men haar jubelfeest van 50 jaar professie vierde, en ze stierf op 24 augustus 1935, in haar 71ste levensjaar.

 

Pastoor Leopold Emsens - die we rechts op de foto treffen - was als bestuurder van het klooster der Dochters van Maria de 13de in de rij. Hij werd op 10 oktober 1869 te Turnhout geboren, in 1893 tot priester gewijd te Mechelen en in februari 1915 tot pastoor van de Sint Niklaasparochie in Willebroek benoemd.

Hij kwam er in een niet te bewonen pastorij terecht, wat hem deed besluiten zijn intrek te nemen in het leegstaande huis van de plots overleden bestuurder der Dochters van Maria.

Hij deed direct dienst in het klooster en speelde pastoor in zijn nieuwe parochie. Een tweevoudige opdracht die hij perfect zou vervullen, wat met zich bracht dat hij én tot pastoor én tot bestuurder der Dochters van Maria werd benoemd; twee zeer diverse taken, die hij 20 jaar lang voorbeeldig zou vervullen.

In 1935 nam hij zijn ontslag als pastoor van de Sint Niklaasparochie. In 1944 overleed hij schielijk, ną tot dan toe bestuurder van het klooster der Dochters van Maria te zijn geweest.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

 

1913

Kloostergevel, met links ervan de kloosterkapel.

Gelegen aan het plein voor de Sint Niklaaskerk.

Bron: ?

 

 

 

1927

Links het kloostergebouw, met daarnaast - in de August Van Landeghemstraat - de gevel van het pensionaat.

Bron: ?

 

 

 

Speelplaats van de school van het klooster van de Dochters van Maria.

Bron: ?

 

 

 

De gevel van het pensionaat van de Dochters van Maria in de August Van Landeghemstraat.

Bron: Nels

 

 

 

1928

De gevel aan de zijde van het kerkplein.

Bron: ?

 

 

 

1928

De binnentuin aan de kapel van het klooster.

Bron: ?

 

 

 

Reclameadvertentie voor de beroepshuishoudschool.

Bron: Het Nieuws van de Dag (11-07-1929)

 

 

 

5 december 1936

Vacatures in het onderwijs - helemaal onderaan een vacadure voor een leraar zedenleer in de Beroepshuishoudschool.

Bron: De Standaard (05-12-1936)

 

 

 

5 mei 1939

Krantenartikel met vermelding van het Staatsblad, over het stopzetten van de toelagen.

Bron: Het Laatste Nieuws (05-05-1939)

 

 

 

1956

Het oude kloostergebouw. Rechts in de August Van Landeghemstraat zie je de gevel van het pensionaat.

Bron: ?

 

 

 

Het parkeerterrein dat werd aangelegd na de afbraak van een aantal gebouwen aan de August Van Landeghemstraat (2012).

Bron: ?

 

 

 

 

 

Het gebouw aan het kerkplein, waar zich nu de burelen van de Sint Niklaasparochie bevinden (±2015).

Bron: Immo Walbers

 

 

 

Zicht op de August Van Landeghemstraat richt spoorwegbrug. (±2015)

Links het grote gebouw van het kloostercomplex.

Bron: PI-TB

 

 

 

Kapel van het klooster van de Dochters van Maria.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

Enkele recente foto's van de schoolgebouwen van het klooster van de dochters van Maria.

Bron: ?

 

 

 

Laatste wijziging 06-12-2022 - Toevoegen persartikel 1993
05-12-2022 - Toevoegen link naar pagina met klasfoto's - Verplaatsen van klasfoto's naar de juiste pagina
18-03-2022 - Toeveogen informatie over Frans Dryvers (TS-VRTL)
11-03-2022 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL)
17-12-2021 - Toevoegen foto's met de "spijskaart" van 1906
15-09-2021 - Toevoegen bijkomende links naar artikels in het tijdschrift Vaertlinck
06-09-2021 - Toevoegen bijkomende informatie over het klooster
28-08-2021 - Toevoegen bijkomende informatie
18-07-2021 - Toevoegen foto van de zusters schooljaar 1931-1932
15-07-2021 - Toevoegen foto van de zusters uit 1917, moeder Maria Berchmans en pastoor Leopold Emsens en bijhorende tekst
10-07-2021 - Toevoegen klasfoto 1910 - Toevoegen infokader voor foto's
27-05-2021 - Correctie foto 1956 (dactyloklas)
22-05-2021 - Creatie nieuwe pagina