Info Straat
 
gebeurtenissen
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
 
de kerk
076
078
080
082
111
113
115
 
de spoorweg
den Blijk
 

 

Straatnaam

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie de kerk

WILAVLST_5_078

 

Opmerking: de vroegere huisnummers 76, 78, 80 en 82 bestaan nu niet meer.

De huizen werden afgebroken en de gebouwen die in de plaats kwamen worden nu geregistreerd in de Torenstraat (vroeger: Kasteelstraat).

 

Periode

 

> 1909 - 1972

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

-

Vroeger nummer:

78

Van

> 1909

Tot

1972

 

Naam van het bedrijf / Beroep

café Union, herberg

café de Vlaamse Leeuw, herberg

Uitbater(s)

Lambert Caluwé (1952-1955)

...

Irma De Laet (w 1969 - 1971)

Toenaam

-

Telefoonnummer

03 78 85 57

 

Informatie

Café de Vlaamse Leeuw heette voordien café Union.

Bron: BK-TDHTR, KL-1969

In september 1909 wordt de Koninklijke Katholieke Harmonie Deugd en Vlijt gesticht in deze herberg.

Het café was ook het lokaal van biljartclub de Leeuwkes.

Het café wordt vermeld in de bedrijfengids van de gemeente Willebroek van 1972, en in de infobrochure Willebroek Digest (< 1965).

Het gebouw van de Vlaamse Leeuw wordt gesloopt in maart 1987.

Zie ook het krantenknipsel hieronder

Bron: BK-KDD, GEM-PUB, TS-VRTL (2006 - nr. 3 & 4, Gary Mantiers), VRTLND, archief Willy Mees- Albert Mees

In het eerste verslag in 1909 over deze katholieke muziekmaatschappij lazen wij:

"Er werd gehoor gegeven aan den vrijen oproep en d bereidwilligheidsverklaring van een 30-tal jonge mannen die een katholieke fanfare ten dorpe verlangden.

Er werd gehoor gegeven door de bevoegde gegoede mannen, die de handen aan 't werk sloegen om 't nodige bijeen te brengen voor eene maatschappij.

De nieuwe fanfare heet "Deugd en Vlijt" en is een katholieke muziekmaatschappij."

 

De eerste leden van bestuur:

 

 • Ere-voorzitter: Edgard De Jonghe (brouwer)
 • Voorzitter: Jozef De Marré (notaris)
 • Ondervoorzitter: Isidoor Erix (brouwer)
 • Schrijver (secretaris): Gustaaf Hens (handelaar)
 • Kassier: Frans Moeremans (handelaar)
 • Commissarissen: Karel Erix (brouwer) en Van den Bogaert (brouwer)
 • Leden: Frans Apers, Xavier Van den Bogaert, Jozef De Boeck, Frans De Borger)
 • Jeugdafgevaardigden: Alfons Amelinckx en J. Hoofd
 • Muziekleider: Petrus Van Trier (ex. Ruisbroek)

 

In 1913 werd de eerste vlag geschonken door graaf De Buisseret de Blarenghien aan de vaandrig Jaak Bernaerts.

Gedruende WO I waren er geen activiteiten van de harmonie. Er ontstond in die periode wel een toneelkring "Kunst veredelt", onder leiding van Alfond Amelinckx.

Het eerste missieschip voor Congo werd gebouwd door de Ateliers de Construction (den IJzeren). Het schip werd ingezegend door monseigneur De Greef in 1920, en de muzikale ondersteuning voor deze plechtigheid werd verzorgd door de fanfare "Deugd en Vlijt".

De fanfare had toen 174 leden.

Jan Van Breedam (°1894   -   +1976) was de derde muziekmeester, die de harmonie helemaal deed opleven. Zo kwam een maatschappij met 50 muzikanten tot stand.

Na WO II werd een nieuw bestuur aangesteld:

 

 • voorzitter: Jan De Proft
 • Steunende leden: Constant Mees, Frans Cortebeeck, Henri De Gang, Jan Hoofd, Jozef De Boeck, Arthur De Keyzer, Louis Van der Auwera, Eduard De Borger, Albert Somers en Frans Cuvelier

 

In 1959 Wordt de harmonie Deugd en Vlijt gemachtigd om de titel Koninklijke Katholieke Harmonie Deugd en Vlijt te dragen.

Als in 1966 voorzitter Jan De Proft overlijdt, wordt hij opgevolgd door Constant Mees. Een jonge Jaak Van der Veken wordt aangesteld als muziekleider van de maatschappij.

 

Vanaf 1976 is Cyriel De Borger voorzitter van de harmonie.

 

Bron: BK-TDHTR ("Willebroek - Van Landbouwdorp tot industriegemeente", eigen beheer, Willebroek 1982)

 

 

Afbeeldingen

 

 

23 februari 1935

Programma van het concert dat door de Katholieke Harmonie Deugd en Vlijt wordt gegeven in zaal Odeon.

Bron: drukkerij Thomas

 

 

 

1945 - 1955

Optocht vlakbij de Vlaamse Leeuw (tegenover de ingang van de Sint Niklaaskerk).

De Vlaamse Leeuw is te zin vlak achter het groepje van 5 heren.

Vraag: te welker gelegenheid is deze optocht? en wanneer juist? kent iemand de mensen op de foto?

Bron: PI-TB

 

 

 

voor 1975

De Koninklijk Harmonie "Deugd en Vlijt" werd in 1909 gesticht. Er werd - aldus het eerste verslag - "... gehoor gegeven aan den vrijen oproep en de bereidwilligheidsverklaring van een 30-tal jonge mannen die eene Katholieke Fanfare ten dorpe verlangden. Er werd gehoor gegeven door bevoegde gegoede mannen die de handen aan 't werk sloegen en niets spaarden, moeite noch geld, om 't nodige bijeen te brengen voor eene maatschappij. De nieuwe fanfare heet Deugd en Vlijt, en is een katholieke muziekmaatschappij".

Het eerste bestuur bestond uit gegoede burgers. Brouwer Edgard De Jonghe werd erevoorzitter en notaris Jozef De Marré werd als voorzitter verkozen, al kregen daarnaast de brouwers Isidoor Erix en J. Van den Bogaert alsmede de handelaars Gustaaf Hens en Frans Moeremans een functie in datzelfde bestuur.

Eerste muziekleider werd Petrus Van Trier uit Ruisbroek, die het na veel moeite van zijn muzikanten gedaan kreeg, dat met de "Stanley-Mars", de enige mars die zij kenden, en met "Waar kunnen wij nog beter zijn" als serenadestuk, op de eerste zondag van juni1913 in de H. Sacramentsprocessie te Willebroek kon worden opgestapt.

In 1913 werd hen ook het eerste, door graaf Buisseret de Blarenghien geschonken vaandel overhandigd.

In 1920 luisterde de fanfare de wijding op van het eerste in "den IJzeren" gebouwde missieschip voor Congo.

In 1932, toen Jan Van Breedam als dirigent werd aangesteld, schakelde men over naar harmonie. Er werden grote momenten genoteerd, die telkens veel dynamisme en evenveel vlijt als ondertoon hadden.

Na de Tweede Wereldoorlog werden zowel muzikanten als instrumenten opgespoord en men herbegon met het vuur van vroeger. Met meester Jan De Proft, die voorzitter werd van een dynamische ploeg, waarvan Constant Mees, Frans Cortebeeck, Henri De Gang, Jan Hoofd, Jozef De Boeck, Arthur De Keyzer, Louis Van der Auwera, Eduard De Borger en Frans Cuvelier deel uitmaakten.

In 1951 werd een nieuw vaandel gekocht. In 1956 werden de instrumenten in de nieuwe toonaard geplaatst.

 Uit de niet zo oude doos van de Koninklijke Katholieke Harmonie "Deugd en Vlijt" komt bijgaande foto, waarop wij Jean Baeyens, Jaak Kuterna, Adolf Geudens, Jef De Boeck, Jan De Proft, Constant Mees en Cyriel De Borger herkennen. Helemaal rechts zien wij de op 4 september 1976 overleden eredirigent Jan Van Breedam, die ons al dirigerende ontviel tijdens dat niet te vergeten huldeconcert, dat de harmonie aan Jaak Van der Veken omwille van diens 10-jarig dirigentschap had aangeboden.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

Koninklijke Katholieke Harmonie Deugd en Vlijt (1909 - 1985)

Wanneer wij de archieven der harmonie inkijken, dan lezen wij dat er reeds in 1907 door de verschillende katholieke organisaties - allen verenigd in de Katholieke Bond - de noodzaak werd ingezien een eigen muziekmaatschappij in het leven te roepen. Dit initiatief liep zeker niet van een leien dakje.

N a veel besprekingen kon er slechts in september 1909 overgegaan worden tot de stichting in het lokaal "De Vlaamse Leeuw". Eén der hardste werkers welke zich volledig heeft ingezet om het beoogde doel te bereiken, was de toenmalige Z.E.H. onderpastoor Victor Maes.

...

Het eerste bestuur bestond uit:

 

 • Ere-voorzitter: De Jonghe (brouwer)
 • Voorzitter: Jozef De Marré (notaris)
 • Ondervoorzitter: Isidoor Erix (brouwer)
 • Schrijver: Gustaaf Hens (handelaar)
 • Kassier: Frans Moeremans (handelaar)
 • Boetemeester: Frans Apers
 • Commissarisen: Karel Erix (brouwer), J. Van den Bogaert (brouwer)
 • Verdere leden: Xavier Van den Bogaert, Jozef De Boeck, Frans De Borger
 • Jeugdafgevaardigden: Alfons Amelinckx, Jan Hoofd

...

Als eerste muziekleider werd beroep gedaan op de heer Petrus Van Trier uit Ruisbroek-Sauvegarde. Niettegenstaande alle goede wil moet de start eerder moeilijk geweest zijn, wat te begrijpen is als men van niets moet beginnen.

...

Wat wel vaststaat is dat op de plaats waar nu de feestelijkheden van 75 jaar plaats hebben - de speelplaats van de toenmalige broederschool - de fanfare heeft leren marcheren om die marsen met succes te kunnen uitvoeren.

...

De eerste vlag kwam klaar op 14 mei 1912 voor de som van 541 frank. Ze werd in 1913 geschonken door de heer graaf de Buisseret de Blarenghien, beschermend lid, en overhandigd aan de eerste en trouwe vaandrige: de heer Jaak Bernaerts.

...

In 1920 viel de fanfare de eer te beurt de wijding van het eerste missieschip voor Congo te mogen opluisteren. Het schip werd gebouwd in de IJzerfabrieken en ingezegend door missibisschop Monseigneur De Greef.

...

Toen in 1932 de heer Jan Van Breedam uit Willebroek als muziekleraar werd aangesteld, schakelt men over naar harmonie, wat de mogelijkheden voor instrumenten en muziekuitvoering verruimde. Alzo steeg het aantal muzikanten gestadig om zelfs de 50 man te bereiken.

...

Na Wereldoorlog II werd in 1945 terug van wal gestoken met nog meer dynamisme en vlijt.

Het bestuur dat de harmonie moest opstarten was samengesteld uit:

 

 • Voorzitter: Jan De Proft
 • Ondervoorzitter: Constant Mees
 • Secretaris: Frans Cortebeeck
 • Schatbewaarder: Jan Hoofd
 • Commissarissen: Jozef De Boeck, Louis Van der Auwera, Eduard De Borger, Albert Somers, Henri De Gang, Arthur De Keyzer en Frans Cuvelier

...

In 1959 werd het 50-jarig bestaan gevierd met een groot muziekfestival, en werd de harmonie gemachtigd de titel Koninklijke Maatschappij te voeren.

...

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("4 uit het Vaartland", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Willebroek, 1985, nr. 3)

 

Vermeldingen in de pers

 Deugd en Vlijt viert hele weekend feest (Gazet van Antwerpen, 01-12-1993)

 

Harmonie Deugd en Vlijt zet haar muzikanten in het zonnetje (Het Laatste Nieuws, 01-12-1993, DDKW)

 

Harmonie Deugd en Vlijt teerde het weekend rond (Gazet van Antwerpen, 07-12-1993,    / Eddy Van Ranst)

 

Harmonie Deugd en Vlijt huldigde verdienstelijke leden (ons Klein Brabant Vaartland, 10-12-1993, ReM / D'Pille) 

 

 

 

1976

Persarticel van de gevierden van de Harmonie Deugd en Vlijt.

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

maart 1987

Optocht ter hoogte van de Vlaamse Leeuw (tegenover de Sint Niklaaskerk).

Vraag: wat is de gelegenheid voor deze opticht? welke muziekmaatschappij leidt de optocht?

Bron: PI-TB

 

 

 

Tekening van de huizen op de hoek van de Torenstraat (ex-Kasteelstraat) aan de linkerkant en de August Van Landeghemstraat.

Het huis helemaal rechts is het café de Vlaamse Leeuw.

Bron: ?

 

 

 

Deze tekening werd gemaakt van in de Kerkstraat. Dezelfde huizen als op de tekning hierboven.

Bron: ?

 

 

 

Café de Vlaamse Leeuw in de periode 1960 - 1970.

Bron: PI-TB

 

 

 

De vervallen huizen tegenover de Sint Niklaaskerk (1970 - 1980).

Bron: BK-JDK

 

 

 

1980 - 1990

Kaart uit het kaartspel uitgegeven door VVV Vaartland.

Bron: VRTLND, Jan De Raeymaecker

 

 

 

Laatste wijziging 03-09-2023 - Toevoegen bijkomende afbeeldingen
01-09-2023 - Toevoegen bijkomende informatie en persartikel
19-08-2023 - Toevoegen speelkaart VVV-kaartspel
12-07-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie
06-12-2022 - Toevoegen persartikels 1993
18-04-2022 - Toevoegen nieuwe informatie over de Koninklijke Katholieke Harmonie Deugd en Vlijt
16-09-2021 - Toevoegen bijkomende informatie
28-07-2021 - Toevoegen foto Harmonie Deugd en Vlijt en bijhorende info - Toevoegen infokader voor foto's
21-05-2021 - Creatie nieuwe pagina