A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V - W
X - Y - Z

U

   

V

 
ultimo ten laatste   vacant leeg
unanimiteyt eenparigheid   vacantie leegheid, tijd om te vieren
unie eenheid, vereniging   vacatie bezigheid, het zich onledig
houden
uniŽren verenigen    
uniform eenvormig   vaceren beledigen, leeg maken
universaliteyt algemeenheid   vacillatie wispelturigheid,
onstandvastigheid
universeel algemeen    
universiteit hogeschool, landelijke school
algemeenheid
  vaccilatie onstandvastig zijn
    vagebond landloper
urbaen deftig, beleefd, burgerachtig   vagus zwervend, onbepaald
urbaniteyt deftigheid, beleefdheid,
burgerlijkheid
  vaillant kloek, dapper, moedig
    valeur waarde, prijs
urgeren dringend zijn, dwingen,
aandringen, insisteren
  valideren gelden, geldig maken
    valuatie waardering
usage, usantie gebruik   valvaseur naaste van een baron of van
een vrijheer
usufruit lijftocht, vruchtgebruik    
usurpatie inname, inbezitnaming
(onrechtmatig)
  vaniteyt ijdelheid
    vanteren beroemen
usurperen in bezit nemen, innemen,
bezetten
  variabel veranderlijk, wisselbaar
    variatie verandering
usus gebruik   variŽren veranderen
util profijtelijk, nuttig   variŽteyt verandering
utiliteyt profijtelijkheid, nuttigheid   vassal leenman, "smalheer"
      vaticineren waarzeggen
 

       

W

    vehement heftig, hevig
    vehementie hevigheid, heftigheid
wa(a)rderen schatten   velociteyt snelheid, rasheid
waerschap waarborg, garantie, belofte van
ontheffing
  venael te koop, koopbaar
    vendiceren toeŽigenen
wederschuld vordering   venditie verkoping, verkoop
      venduŽ openbare verkoop
      venerabel eerwaardig
      veneratie eer, eerbied, eerbiedwaardigheid
      ventileren verwarren, muggenziften
      verbael bij monde, mondeling
      verbaliseren zijn zaak mondeling verdedigen
      veredens personen die onder ede staan
      verificatie waarmaking
      verifiŽren, verificeren waar maken
      verisimile waarschijnlijk, geloofwaardig
      verseren oefenen, omgaan, verkeren
      versie omzetting, draaiing, wending
      vertoch, vertoog uitstel
      vestige spoor, voetstap
      vexatie kwelling, moeite
      vexeren kwellen, plagen
 

       
      vicarie stadhouderschap
geestelijk inkomen
       
      vicarieus plaatshouder, stadhouder
      vice ondeugd, gebrekkigheid
      vicieus ondeugend, gebrekkig
      viciniteyt buurt, buurschap
      victorie overhand, overwinning, zege
      victorieus zegerijk, overwinnend,
zegevierend
       
      victualie voedsel, spijs
      victualiŽren voeden, van spijzen voorzien
      vierschaar bannen het formeel openen van een
rechtszitting
       
      vierschaar spannen oordelen over, een uitspraak
doen
       
      vigeren groeien, leven, sterk en
krachtig zijn
       
      vigilant wakker, bewust
      vigilantie wakkerheid, bewustheid
      vigoureus sterk, krachtig, fris
      vigueur sterkte, kracht
      vil slecht, gering, onachtbaar,
onwaardig
       
      vilain guitig, schandelijk, afgunstig
      vilainie guitigheid, afgunstigheid
 

       
      villipenderen verachten, minachten
      villipendie verachting, minachting
      vindemie wijnoogst, tijd van de wijn
      vindicatie toeŽigening
      vindiceren vrijmaken, verlossen, bevrijden,
wreken
       
      violatie schending, schoffering
      violent geweldig, gewelddadig
      violentie gewelddaad
      violeren schenden, verbreken
      visie standpunt, zienswijze
      visier doorzicht(igheid)
      visioen verschijning, fantoomzicht
      visitatie bezoek
      visiteren bezoeken, bezichtigen
      vitie ondeugd, gebrek
      vitieus vol fouten, ondeugend,
gebrekkig
       
      vituperatie versmading
      vitupereren lasteren, verachten, versmaden
      vivaciteyt levendigheid, langlevendheid
 

       
      vocabulaer, vocabulair woordenboek, vertaalwoorden-
boek
       
      vocatie beroep, roeping
      voceren een beroep uitoefenen
      vocifereren luid roepen, krijsen, morren,
schreeuwen
       
      volage lichtvaardig, ijdel
      volumen boekdeel, rol, band (boek)
      voluntaris vrijwillig, gewillig
      voluptas wellust
      voluptueus wellustig, dartel
      vonnis wijsdom
gewezen zaak
       
      voraciteyt gulzigheid
      voreren opslokken, verslinden
      voyagie reis
      voveren toewensen
      vuideren beslechten, beslissen, uitwijzen,
beŽindigen, oplossen
ledigen, uitgieten, uitstorten
       
       
      vulgair gemeen, slecht

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 20-05-2013 - Aanmaak pagina