A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V - W
X - Y - Z

Q

   

R

 
quadrans vierkant, vierendeel   rabat korting, afslag (op de koopsom)
quadreren voegen, passen   rabatteren korting geven, afslag geven
quadruplicque antwoord op het derde
inbrengen van de aanlegger
van een rechtszaak
  race afkomst
    radicael geworteld, oorspronkelijk
    radiceren wortelen
qualificatie hoedanigheid gevend   raer zeldzaam, ijl, dun, bijzonder,
niet algemeen
qualificeren hoedanig maken, titel geven    
qualiteyt aanzien, hoedanigheid, staat,
gedaante, titel, eigenschap
  raffineren zuiveren
    raillerie gekkernij, zottigheid, boertigheid
quantiteyt grootheid, hoeveelheid, aantal,
menigvuldigheid
  ramasseren vergaren
    rantsoen verzoening, verlossing
quartier vierde deel, wijk, gewest   rantsoeneren lossen
quartiermeester wijkmeester   rapiamus mengelmoes
querel klacht, gekrakeel   rappel herroeping, wederroeping
querelleren ruziŽn, krakelen, twisten   rappelleren wederroepen, herroepen
querelleus ruziŽnd, krakeelachtig   raport overdracht, verslag
questie geschil, vraagstuk   raporteren overdragen, verslag doen
questioneren ondervragen   raporteur overdrager, verslaggever
quid pro quo het ťťn voor het ander   rariteyt zeldzaamheid, bijzonderheid
quiŽsceren berusten, rusten   raseren vernielen
quiŽtude gerustheid   rate portie
quinquenelle vijfjarig uitstel   ratificatie bekrachtiging
quitantie kwijtschrift, kwijtschelding   ratificeren bekrachtigen
quiteren verlaten, ontslaan   ratiocinatie redenering
quohier rekenboek, register   rationael redelijk
 

       
quote aandeel, maat, deel, portie   ravage vernieling, geweld, beroving
quoteren aantekenen, optekenen   realiseren bestaan, zijn, wezenlijk zijn
quotificatie schatting
optekening
  reauditie opnieuw horen, overhoring
    rebel weerspannig, hardnekkig,
afvallig
quotiferen schatten    
      rebellie afvalligheid, weerspannigheid,
muiterij
       
      rebelleren weerspannig zijn, muiten
      recapitulatie herhaling, hoofdindeling
      recapituleren herhalen van de hoofdstukken
      recepisse ontvangstceel, kwijtingsbrief
      recept ontvangst, wat men inneemt
      receptie ontvangst
      reces uitstel, afscheid
      recherche onderzoek
      recipiŽren ontvangen
      reciprocatie terugkeer
      reciproque wederzijds, wederkerig, over en
weer, heen en weer
       
      reciteren herhalen, aflezen, opzeggen
      reclamatie weerspraak, tegenspraak
      reclameren tegenspreken
      recognosceren erkennen
      recognitie erkentenis
 

       
      recolement overhoring
      recolement van rekening herberekening
      recolement van getuygen herondervraging van getuigen
      recoleren overhoren
      recommandabel aan te prijzen
      recommandatie aanbeveling, aanprijzing,
voorschrift
       
      recommanderen aanbevelen, aanprijzen
      recompenseren vergelden, vergoeden
      reconciliatie verzoening
      reconciliŽren verzoenen
      reconveniŽren opnieuw eisen, opnieuw
aanspraak maken
       
      reconventie vernieuwde eis, wederaanspraak
      recordatie herdenking
      recorderen herdenken, herinneren
      recours toevlucht
      recouvreren veroveren, herwinnen
      recreatie vermaak
      recredentie toevertrouwen
vooroordeel
       
      recreŽren vermaken, verlustigen
      rector schoolvoogd, bestuurder
      rector magnificus voogd van een landschool, voogd
van een hogeschool
       
 

       
      recueil kort verhaal, verzameling
      recuperatie (her)verovering
      recupereren (her)veroveren, opnieuw krijgen
      recusant onwillig, weigerend
      recusatie weigering
      recusereren weigeren
      redemptie verlossing, vrijkoping, afkoop
      redhibitie teruggave
      rediet herhaling
      redigeren maken, stellen, schikken
      redimeren verlossen, vrijkopen, afkopen
      redonderen overvloeien, terugvloeien
      redoubleren verdubbelen
      redres herstelling
      redresseren herstellen, herschikken
      reduceren terechtbrengen, terugbrengen
van een groot getal naar een
kleiner terugbrengen
       
       
      reductie herleiding, herstelling van meer
naar minder
       
      reŽel werkelijk, waarlijk
      referendariŽn overbrengers, verhalers
      refereren verhalen, bijbrengen
      reficiŽren herstellen, vermaken
      reflecteren ombuigen, ergens naartoe buigen
      reflectie ombuiging, weerslag, toeneiging
opmerking, bemerking
       
 

       
      reformateur hervormer
      reformatie hervorming
      reformeren hervormen, zuiveren
rechter die een vonnis van een
lagere rechter aanpast en verbe-
tert, omdat de eerdere uitspraak
een nadeel betekende
       
       
       
      refractie verbreking
      refrenatie intoming
      refrescheren verversen
      refuge toevlucht
      refugeren weigeren, afslaan, van de hand
wijzen, zijn toevlucht nemen tot
       
      refunderen vergelden, opbrengen
      refutatie weerlegging
      regael konklijk
      regard opzicht, aanzien, aanschouwing
      regeneratie opnieuw geboren zijn
      regent bestuurder, voogd
      regiment bestuur
groot aantal krijgslieden
       
      register tabel, bladwijzer, rol
      registreren opschrijven
      reglement schikking, orde
      regneren heersen, besturen
 

       
      regres verhaal
      regretteren berouw hebben
      reguleren schikken, regelen, sturen
      regulier geregeld, geschikt
rechtuit
       
      rejecteren verwerpen
      rejectie verwerping
      reÔtereren herhalen, hervatten
      rei vindicatie uitvoering van het recht
      relaes verhaal, vertelling
      relateren vertellen, verhalen
      relatieven bijlagen
      relaxatie ontslag, verbreiding, lossing
      relaxeren lossen, ontslaan, verbreiden
      releveren opheffen, ontheffen, opbeuren,
herstellen
       
      relief opheffing, verlichting, herstel
      relievement opheffinf, verheffing
      religie godsdienst
      religieus godsdienstig, godsplichtig
      reliqua overblijfsel, overschot
      reliquien overblijfselen
      remarqueren opmerken, aanmerken
      rembourseren heruitgeven, voorschieten
      remedie hulpmiddel, geneesmiddel
      remediŽren helen, genezen
opnieuw terecht brengen
       
 

       
      rememoreren herdenken, herinneren
      reminiscentie herdenking
      remise uitstel, overmaking
      remissie vergiffenis, vergeving
      remitteren overmaken, kwijtschelden
      remonstrantie vertoning
      remonstreren vertonen
      removeren afwenden, weren
      rencontreren ontmoeten, bejegenen
      rendant rekeninghouder
      renommeren vermaard maken
      renonciatie ontzegging, afzegging
      renoveren vernieuwen
      renverseren omkeren
      renversael tegenschrift
      renvoy (her)verzending
      renvoyŽren verzenden, opnieuw verzenden
terugzenden
       
      reparatie herstelling, vermaking
vergoeding
       
      repareren herstellen, vermaken, vergoeden
      repartiŽren (her)verdelen
      repartitie verdeling, aandeel
      repelleren verdrijven, terugdrijven
      repeteren herhalen
      repetitie herhaling
 

       
      replicate per antwoord
      replicatie herhaling,  verhaal, ontvouwing
      repliceren antwoorden
      replicq wederantwoord, verantwoording
      reprehenderen berispen, bestraffen
      reprehensibel berispelijk, bestraffend
      reprehentie berisping, bestraffing
      represalie terugeising met geweld
      representatie vertoning (op een plaats)
      representeren vertonen, vertegenwoordigen
      reprimende bedwang, bestraffing
      reprimeren verdrukken, bedwingen
      reprinse hervatting, herhaling
      reprobatie verwerping, wraking, verwijt
      reproberen verwerpen, wraken, verwijten,
weerleggen
       
      reproche berisping, verwerping, wraking
      repromissie herbelofte
      repromitteren opnieuw beloven
      republicque gemenebest, gemeentestaat
      repudiatie verlating, verstoting
      repudiŽren verstoten, verlaten
      repugnantie tegenstrijdigheid
      repugneren bevechten, strijden tegen
      repuls weigering, afweer
      repulsie verdrijving, afweer
 

       
      reputabel achtbaar
      reputeren achten
      request verzoek, verzoekschrift
      request civiel verzoek, burgerlijk verzoek
      requirant eiser, verzoeker, aanlegger
      requireren verzoeken, eisen
      requisitie verzoek, eis
      requisitorie brieven
requifitoriales
verzoekschrift van ťťn rechter
aan een andere rechter
     
      requisitoriŽn verzoekbrieven, verzoekingen
      rescinderen breken, tenietdoen
      rescriberen antwoorden, terugschrijven
      rescriptie schrift, weerschrift
      reservatie voorbehoud
      reserveren voorbehouden
      resident verblijver, plaatshouder
      residentie verblijf, verhouding
zitting
       
      resideren verblijven, verhouding
zitten, zitting houden
       
      residu overschot
      resignatie teruggave, opdracht
      resigneren teruggeven, opdragen
      resiliŽren terugspringen, stoppen
      resistentie weerstand, tegenwerking
      resisteren weerstaan, tegenwerken
 

       
      resolveren voornemen, besluiten
      resolut rustig, onbekommerd
      resolutie opzet, besluit, oplossing
ontbinding, ontknoping
       
      resonnantie weerklank
      resort kavel, uitgestrektheid
      resorteren behoren, toebehoren
      respect ontzag, gezag, aanzien, opzicht,
waardigheid
       
      respecteren eerbiedigen, ontzien
      respectief onderling, zowel voor het ene
als voor het andere
       
      respireratie ademhaling
      respireren ademhalen
      responderen antwoorden, verantwoorden
      responsabel verantwoordelijk
      response antwoord
      respyt uitstel
      ressentiment gevoelen
      restabiliŽren opnieuw in staat stellen
      restablissement herstelling, herstel
      restauratie (her)oprichting, vernieuwing
      restaureren (her)oprichten
      reste overblijfsel, overschot
      resteren overblijven, overschieten
 

       
      restituŽren herstellen, teruggeven
      restitutie herstel, teruggave
      restoir overschot, overblijfsel,
vergoeding
       
      restrict verknocht
      restrictie beperking, inbinding, wat
strikt genomen wordt
       
      restrictien aan banden gelegd
      resulteren ontspringen, ontstaan
      resumeren herhalen, samenvatten
      resumptie herhaling, samenvatting
      resurrectie verrijzenis, wederopstanding
      resusciteren verwekken, opwekken
      retardement ophouding, vertraging
      retarderen achteruitstellen
      retentie oponthoud
      rethorycque de kunst om sierlijk te praten
      reticentie verzwijging
      retineren ophouden, vertragen
      retireren vertrekken
      rethorizyn rijmer, dichter
      retorqueren verdraaien, omkeren,
terugdrijven
       
      retorsie omkering, terugdrijving
      retour terugkeer, kering
      retourneren terugkeren
 

       
      retraict vertrek, wijk
      retracteren herroepen, opnieuw doen
      retrancheren afsnijden, afsnoeien
      retroacten de eerste aktes
      reumaticq koud, vochtig, nat
      revelatie openbaring
      reveleren openbaren
      revenge wraak
      revengeren wreken
      revenuen inkomsten
      reverentie eerbiediging
      revideren herzien, overzien,
opnieuw bekijken
       
      revisie herziening
      revisor overziener, iemand die iets
herbekijkt
       
      revocatie herroeping, terugroeping
      revoceren herroepen, terugroepen
      revolte opstand, afvalligheid
      revolteren omkeren, opstaan, afvallig zijn
      revolveren omwenden, omkeren
      revolutie omwenteling, ommekeer
 

       
      ridicule, ridiculeus belachelijk
      rigeur strengheid, starheid
      rigoureus streng, nauwkeurig
      riole vrolijk zijn, eerlijke ontspanning
      risique, risico gevaar
      roboratie versterking
      roboreren (ver)sterken
      robust sterk, stevig
      royŽren uitschrabben, wegdoen
      route weg
      rubryk aftekening
      rude hard, ruw
      ruine vernieling, ineenstorting
      ruineren vernielen, neerslaan, te gronde
werpen
       
      ruineus bouwvallig
      ruminatie herkauwing, herhaling
      rumoer gerucht
      rupture breuk
      rusticq boers, boertig

 

       

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 17-05-2013 - Aanmaak pagina