A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V - W
X - Y - Z

M

   

N

 
machinatie het kwaad stoken   namptissement aanvulling, te berde brenging
machineren kwaad stoken, tot kwaad
aanzetten
  namptiseren aanvullen, te berde brengen
    narratie vertelling
maculate kladpapier, scheurpapier   narratief verhalend
"hetgene men in de requeste
ofte conclusie tot zyne
intentie verhaelt ofte voorstelt
"
maculeren bekladden, bevlekken    
magazyn voorraadschuur, pakhuis    
magie toverkunst    
magistraet overheid   narreren vertellen, verhalen
magnanime grootmoedig, groothartig,
edelmoedig
  natie volk, inwoners
inboorlingen
     
magnificentie heerlijkheid, pracht, grootsheid   nativiteyt geboorte
magneet "noordsteen", "zeylsteen"   natuerlyk oprecht geboren, geboren
voor het huwelijk van de ouders
magnificq heerlijk, groots    
magnitude grootheid   natuerlyk kindt kind geboren voor het huwelijk
van de ouders, "speelkindt"
majesteyt hoogheid, mogendheid    
mainteneren handhaven   naturaliseren geboorterechten geven
maintenue handhaving   navigatie scheepvaart
mala fide te kwader trouw   necessair nodig, noodwendig, noodzakelijk
malcontent ontevreden, misnoegd   necessiteyt noodwendigheid,
noodzakelijkheid
maledictie vloek, laster, kwaadsprekerij    
malevolentie kwaadwilligheid   negatie loochening, ontkenning
malheur ongeval, ramp   negatief ontkennend
malheureus rampspoedig, ongelukkig   negeren loochenen, ontkennen
 

       
maligniteyt boosaardigheid, slechtheid   negligent verzuimend, onachtzaam,
achteloos
malitie boosheid, kwaadheid    
manciperen toeŽigenen   negligentie verzuim, verwaarlozing,
achteloosheid, onachtzaamheid
mandaet bevel, last    
mandant bevelgever   negligeren verzuimen, verwaarlozen,
veronachtzamen
mandataris bevelhebber    
mandament, mandement bevel, bevelschrift   negotiant handelaar, koopman
mandament
van complainte
klacht, die men maakt in geval
van een nieuwigheid, als iemand
in zijn vredig bezit hinder of last
wordt aangedaan
  negotiŽren handelen, handel drijven,
verhandelen
   
    neuter, neutrael onpartijdig, geen partij kiezend
    neutraliteyt onzijdigheid, onpartijdigheid
manier wijze, gewoonte, zede   nihil niets
manufacture handwerk   nobel edel
manifest openbaar   nobiliteren veredelen, edel maken
manquement gebrek, wat ontbreekt   noblesse adel, edelheid
manqueren ontbreken, in gebreke blijven   nomber aantal
getal
mansuetude zachtmoedigheid    
manuael handboek
met de hand, handzaam
  nominatie benoeming
    nomine officii uit hoofde van zijn / haar ambt
maquerelle koppelaarster   nomineren benoemen, noemen
marcheren aantreden, streven   norme maat, regel, voorbeeld
zegel
marge bladrand, boord, boordsel    
 

       
mariage huwelijk   nota merkteken, teken
marquis markgraaf   notabel aanzienlijk, opmerkelijk
masque grijns, vermomming   notaris ambtelijk schrijver
masqueren vermommen   notatie aantekening
massacre moord, moordpartij   note teken, merkteken, merk
masse klomp   noteren optekenen, opletten
massief dicht, hecht, vast   notificeren bekend maken, laten weten
materiael stoffelijk   notitie aantekening
materie stof, zaak
etter
  notoir kenbaar, bekendgemaakt
    notule aantekenschrift
materneel moederlijk, moeder's type   novatie venieuwing
matrimonie huwelijk, echt   noviteyt nieuwigheid
matrone huismoeder
eerlijke vrouw
  nouvelles niuwigheden, weetjes
    nul niets, van geen waarde
wat niet bestaat
matteren moe maken, afmatten    
maturiteyt rijpheid, volwassenheid   nulliteyt nietigheid
verzuim
maxime grondregel, basis    
mechanice werkelijk      
mechanicq ambachtsman, handwerker
karig, vrekkig
     
       
mechaniseren handwerken      
medalie pronkstuk, pronkpenning      
medecyn arts, geneesheer      
medecyne geneesmiddel
geneeskunde
     
       
 

       
medicinael heilzaam, geneeskrachtig      
mediateur bemiddelaar      
mediatie bemiddeling, tussenkomst      
medicamenten geneesmiddelen, geneeskruiden,
artsenij
     
       
medicineren genezen, helen      
mediŽren bemiddelen, tussenkomen      
mediocre middelmatig, middelbaar      
meditatie bezinning, overleg, betrachting      
mediteren bezinnen, overwegen, over-
leggen, overdenken, betrachten
     
       
melancolie zwaarmoedigheid
zwartgalligheid
     
       
melancoliq zwaarmoedig
zwartgallig
     
       
melodie muziekstuk, zangstuk      
melodieus zangerig      
member lid      
membrane vlies      
memorabel gedenkwaardig      
memoriael gedenkboek      
menage huisraad, huishouden, gezin      
menageren huishouden, met omzicht zuinig
en spaarzaam zijn
     
 

       
mensure maat, maatslag      
mentie melding, gewag      
mentioneren melden, gewagen      
merite verdienste      
meschant snood, stout      
mescontent misnoegd      
mescontentement misnoegen      
mesus misbruik, verzuim      
metael bergerts, goudmengsel      
metropool hoofdstad      
metropolitaine kerke hoofdkerk, kerk van een bisdom      
meubelen inboedel, roerende goederen      
mignon troetelkind      
migreren verhuizen      
militair van de oorlog      
militeren strijden      
militie oorlog      
millioen miljoen      
mine gelaat      
minoriteyt minderjarigheid, onmondigheid      
ministerie dienst      
minister dienaar      
minute geschreven voorbereiding, klad      
minuteren ontwerpen      
 

       
mirakel wonder, iets bovennatuurlijk      
miscontentement ongenoegen, misnoegdheid      
mise onkosten, wat men uitgeeft      
miserabel ellendig, deerlijk, jammerlijk      
miseratie erbarmen, deernis      
miserie ellende, jammerlijke toestand,
ellendigheid, jammerlijkheid
     
       
misericordie barmhartigheid      
missive rondzendbrief      
misterie verborgenheid      
mitigatie verzachting      
mitigeren verzachten      
mixte gemengd, mengsel      
mobil, mobiliair roerend, beweeglijk      
mode wijze, manier      
model voorbeeld, schets, ontwerp
toonbeeld
     
       
moderateur bemiddelaar      
moderatie bemiddeling      
modereren bemiddelen, matigen      
moderne hedendaags      
modest zedig      
modestie zedigheid      
modificatie bemiddeling, matiging      
 

       
mol zacht      
molest overlast, lafheid, kwelling      
molesteren lastig zijn, moeilijk vallen, kwellen      
moliŽren wroeten, stichten, aanrichten      
momber, momboir voogd      
moment ogenblik      
monarch vorst, (over)heerser      
monarchie alleenheersing      
monitie vermaning      
monopolie opkoop, inkoop      
monopoliŽren verkopen, opkopen      
monstrantie vertoning      
monstreren vertonen, pronken      
monster ondier, misgeboorte, gedrocht
staal, proef
     
       
monstreus wangeschapen      
monteren bedragen
uitrusten
opklimmen
     
       
       
monument gedenkteken, graf      
morael zedelijk, zedig      
morose kwaad, korzelig      
morositeyt kwaadheid, korzeligheid      
mort dood      
mortaliteyt sterfelijkheid      
mortael, morteil dodelijk, sterfelijk      
 

       
mortificatie doding      
mortificeren doden, uitdoen, tenietdoen,
versterven
     
       
motie beweging      
motief aanzet, beweegreden, grond-
oorzaak
     
       
movement beweging, beroering      
moveren bewegen, beroeren      
mulcte boete, geldboete      
mulcteren boeten, straffen      
multiplicatie vermenigvuldiging,
verveelvoudiging
     
       
multipliceren vermenigvuldigen      
multitude menigte      
munderen reinigen, zuiveren      
municipael plaatselijk      
muniŽren sterken, bewaren, beschermen      
muniment bewaring, bescherming      
munimenten bijlagen      
munitie uitrusting      
murmuratie gemor      
murmureren knorren, morren      
mutatie verandering, verwisseling      
muteren veranderen, verwisselen      
mutilatie verminking      
mutileren verminken      
mutinatie oproer, muiterij      
mutineren oproer maken, muiten      
mutueel onderling, over en weer      
mysterie verborgenheid, geheim      

 

       

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 15-05-2013 - Aanmaak pagina