A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V - W
X - Y - Z

I

   

J

 
idťe voorbeeld, ontwerp   jactantie beroeming
idioot ongeleerde, ongeletterde,
weetniet
  jacteren beroemen
    jacture verlies, iets wat men heeft
weggeworpen
ignabel onedel    
ignominie naamschending, schandvlek,
schande, oneer
  jalous naijverig, jaloers, belgziek,
belgzuchtig
     
ignomineus schandelijk, smadelijk, eerloos   jalousie nijd, naijver, belgzuchtigheid
ignorant onkundig, wetenloos,
niet wetend, onwetend
  joncture gelid, gewricht, voeg
    journael dagboek, register, daglijst
ignorantie onwetendheid, onkunde,
onbedachtheid
  jubilťe juichjaar, jaar waarin iets
gevierd wordt
     
ignoreren onkundig zijn, niet weten   jubileren verheugen, juichen
illaberen insluipen   judicature vonnis, rechtspleging
illatie inbrengst, invoeging, besluit   judiceren oordelen, berechten
illatief wat kan worden ingebracht   judicieel gerechtelijk, in rechtspraak
illegaliteyt ontwettelijkheid, onwettigheid   juge rechter
illegitime onwettig, bastaard   jugement oordeel, recht
illiquide onklaar, oneffen   juncture lid, voeg
illuderen bespotten   juratoir onder ede
illusie bespotting, scherts   jureren zweren
illusoir bespottelijk   jurisconsult, jurist rechtsgeleerden
 

       
illustratie verluchtiging, doorluchtigheid   jurisdictie rechtsdwang, rechtsgebied,
rechtsmacht, rechtsban
illustre edel, doorluchtig    
illustreren verhelderen, verklaren,
doorluchtigen
  jurisprudentie rechtskunde
    jus civile burgerrecht, burgerlijke wet(ten)
image beeld, gelijkenis   jus patronatus priesterlijke inkomst
imaginatie inbeelding   justiceren berechten, ter dood brengen
imagineren inbeelden   justicier rechter
imbecilliteyt onsterkte, zwakheid   justicieren gerechtsdienaars, rechters
imitatie navolging, nabootsing   justitie gerecht, gerechtigheid,
rechtvaardigheid
imiteren navolgen, nabootsen, nadoen    
immediate onmiddellijk, direct   justitie distributive begevend recht
immediatelyk onmiddellijk, zonder te wachten   justitie commutative vergeldend recht
immemoriael ondenkbaar, buiten het
geheugen
  justificatie rechtvaardiging
    justificeren verontschuldigen, vrijspreken
immense onmetelijk   juveren helpen
immeubele ontelbaar, onroerend,
onbeweeglijk
  juweelen kleinoden
       
immineren boven het hoogd hangen      
immisceren inmengen, zich mengen in      
immobile onbeweeglijk, ontelbaar      
 

       
immoderate onmatig, ongeregeld      
immoderatie onmatigheid, ongeregeldheid      
immodest onzedig, ongeschikt, ontuchtig      
immodestie onzedigheid, ontucht      
immutabel onveranderlijk, onverwisselbaar      
immuniteyt onbelastheid, vrijheid      
impariteyt onevenheid, onpaarheid      
impartiŽren mededelen      
impatibel ongedoogzaam, onverdraaglijk      
impatient ongeduldig, onlijdzaam      
impatientie ongeduld, onlijdzaamheid,
ongeduldigheid
     
       
impediŽren verhinderen, beletten      
impelleren drijven, aanstuwen      
impereren gebieden, bevelen      
imperfect onvolmaakt, onvolkomen      
imperfectie onvolmaaktheid, onvolkomenheid      
imperiael keizerlijk      
impersoneel onpersoonlijk      
impertinent ongerijmd, ondienstig,
onhebbelijk
     
       
 

       
impetrant verkrijger, verzoeker, verwerver      
impetreren verwerven, verkrijgen      
impetueus onstuimig, heftig      
impieteyt goddeloosheid,
ongodvruchtigheid
     
       
implacabel onverzoenlijk      
impleren vervullen      
implicatie verwikkeling      
impliceren bevangen, verwikkelen      
imploratie aanroeping      
imploreren aanroepen      
imployeren besteden, aanleggen, bezigen,
aanwenden
     
       
imponeren opleggen, ten laste leggen      
important groot, gewichtig, belangrijk      
importantie gewichtigheid, belangrijkheid      
importeren bedragen, (aan)belangen      
importuen onbeschoft, overlastig      
importuneren lastig zijn, overbelasten      
imposeren opleggen, ten laste leggen      
impositie wat wordt opgelegd      
impossibel onmogelijk      
 

       
impost schatting      
imposture bedrog      
impotent onmachtig, niet bij machte, onvermogend      
       
imprecatie vloek, verwensing, kwade
wensen
     
       
impressie indruk, afdruk, print      
imprimeren drukken, printen      
improberen kwaad achten, als kwaad
bestempelen
     
       
imprudent onvoorzichtig, onwijs      
imprudentie onvoorzichtigheid, onwijsheid      
impudicq onkuis, onsmakelijk, oneerbaar      
impugneren bevechten, bestrijden      
impulsie aandrijving, opstoking      
impuniteyt ongestraftheid      
imputeren aantijgen, toemeten aan,
toerkenen aan, wijten aan
     
       
 

       
inadvertentie onbedachtzaamheid, roekeloos-
heid, achteloosheid,
onwetendheid
     
       
       
inaliŽnabel onvervreemdbaar,
onwankelbaar
     
       
inartificeel niet kunstig      
incapabel onvatbaar, onbegrijpelijk,
onbevattelijk
     
       
incapaciteyt onmogelijkheid, onvatbaarheid      
incarceratie kerker, gevangenis, hechtenis
in hechtenis neming
     
       
incarcereren gevangennemen, in de kerker
doen belanden
     
       
incarnatie vleeswording, menswording      
in cas in (het) geval      
incertitude onzekerheid      
inceste bloedschande      
incident voorval, toeval, gebeurtenis      
incipiŽren beginnen      
incisie insnijding, doorsnijding      
inciteren aanporren, opstoken, aanzetten      
inciviel onburgerlijk, onbeleefd, onheus      
 

       
inclinatie neiging      
inclineren neigen      
incluys ingesloten, inbegrepen      
inclusive erbinnen gerekend, inbegrepen      
incogitabel onbedenkelijk      
incommoditeyt ongemak, ongerief      
incommunicabel onmededeelbaar,
onbespreekbaar
     
       
incommoderen ontrieven      
incomparabel niet vergelijkbaar      
incompatibel niet overeenkomend      
incompetent onbehoorlijk, onwettig      
incompetenten rechter onbevoegde rechter      
incomprehensibel onbegrijpelijk      
inconstant onstandvastig, wispelturig      
inconstantie onstandvastigheid, wispelturig-
heid
     
       
incontinenti straks, dadelijk, op staande voet      
inconvenient ongeluk, ongeval, misval      
incorporatie inlijving      
incorporeel onlichamelijk      
incorporeren inlijven, innemen      
incorrect gebrekkig, onverbeterd      
incorrigibel onverbeterlijk      
 

       
incorruptibel onverderfelijk      
incredibel ongelooflijk      
increpatie kijving, uitschelding      
increperen kijven, bekijven, bulderen,
schelden, uitschelden
     
       
inculqueren instampen      
inculcabel onstraffelijk      
inculperen beschuldigen      
incumberen opleggen, opvorderen      
incurabel ongeneeslijk      
in curatele onder toezicht      
indecis onbepaald      
indemneren schadeloos stellen, vrij houden      
indemniteyt schadeloosstelling      
independent onverbonden, onafhankelijk,
van iemand afhangend
     
       
independentie onafhankelijkheid      
indictie aanzegging, aanrading      
indifferent onverschillig
enerlei, eveneens
     
       
indigentie behoeftigheid, armoe      
indignatie onwaardigheid, verantwoording      
 

       
indirect onrechtstreeks, averechts      
indiscreet onbescheiden      
indiscretie onbescheidenheid      
indispost ongezond, ongesteld      
indispositie ongezondheid, ongesteldheid      
indissolubel onverbrekelijk      
individue bijzonder, ondeelbaar      
indole inborst, aard      
indubitabel ontwijfelbaar      
induceren invoeren, inleiden, aanraden,
onderwijzen, wijsmaken
     
       
inductie invoering, invoeging      
indulgentie gedoog, toelating, aflaat      
industrie wakkerheid, kloekheid,
naarstigheid, vernuft
     
       
inegael ongelijk, oneffen      
inegaliteyt ongelijkheid, oneffenheid      
ineptie ongerijmdheid, onbekwaamheid      
inestimabel onwaardeerbaar, onschatbaar      
inevitabel onvermijdelijk      
inexcusabel onverschoonlijk, niet te
verontschuldigen
     
       
inexpert ongeoefend, niet bedreven      
 

       
inexplicabel niet uit te leggen,
onverklaarbaar
     
       
inexpugnabel onoverwinnelijk, onoverwinbaar      
infaem eerloos, gewetenloos      
infameren schandvlekken, onteren      
infamie schandvlek, ontering      
infantie onmondigheid, kindsheid      
infecteren besmetten, aansteken      
infereren invoeren, inbrengen      
infideel ontrouw, trouweloos      
infideliteyt ontrouw, trouweloosheid      
infirmiteyt onsterkte, zwakte      
inflammatie ontsteking      
inflatie zwelling, opgeblazenheid      
infligatie aanslaan      
influentie invloeiing      
informatie bericht, kennis, bescheid, konde      
informeren kennisnemen, konde doen,
berichten, onderwijzen
     
       
infortune rampspoed, ongeluk      
infracteur inbreker, overtreder      
infractie inbreuk, overtreding      
 

       
infringeren breken      
infructueus onvruchtbaar      
infusie instorting, doorgieting      
ingenieur vernufteling, bolwerker,
veldbouwer
     
       
ingenieus verstandelijk, zin hebbend      
ingereren indringen      
ingratitude ondankbaarheid      
ingredient inmengsel, bestanddeel      
ingrediŽren intreden      
ingressie intreding, ingang, toegang      
inhabiel onbekwaam, onmachtig      
inhabiliteyt onbekwaamheid      
inhabitabel onbewoonbaar      
inhereren inhangen, inblijven      
inhesie inhanging      
inhiberen verbieden      
inhonest oneerbaar, oneerlijk, eerloos      
inhumaen onbeleefd, onmenselijk      
inimicitie vijandschap      
iniquiteyt ongerechtigheid, onbillijkheid      
inicq onrechtvaardig, ten onrechte,
onrechtmatig
     
 

     
injunctie bevel, wat opgelegd wordt      
injungeren opleggen, bevelen      
injurie ongelijk, onrecht, hoon      
injuriŽren verongelijken, honen      
injust onrechtvaardig, onjuist      
injustitie onrechtvaardigheid,
ongerechtigheid
     
       
innavigabel onbevaarbaar      
innocent onschuldig, schuldeloos
onnozel
     
       
innocentie onschuld, onnozelheid      
innovatie vernieuwing      
innoveren vernieuwen      
innumerabel ontelbaar, talrijk      
inobedient ongehoorzaam      
inproviso onverzonnen      
inquiŽteren onrusten      
inquiŽtude, inquiŽteringe onrust      
inquireren onderzoeken, doorsnuffelen      
inquisitie onderzoek      
inquisiteur onderzoeker, onderzoeks-
meester, ketterijmeester
     
       
 

       
in salvo beschut, behouden      
insanabel ongeneeslijk, ongeneesbaar      
insanie dulligheid      
insatiabel onverzadigbaar      
inscriptie opschrift      
inscrutabel ondoorgrondelijk      
insensibel ongevoelig, gevoelloos      
inseparabel onafscheidelijk      
insereren invoegen, inlijven, inzetten      
insertie invoeging      
inserveren bedienen, iemand ten dienste
zijn of staan
     
       
insigni kenteken      
insimileren betichten      
insinuatie verwittiging, waarschuwing,
te kennen geven
     
       
insinueren te kennen geven, vermelden,
verwittigen, indringen
     
       
insisteren volharden, aanhouden      
insolent moedwillig, overdadig,
ongewoon
     
       
insolentie moedwil, moedwilligheid      
insolidum geheel, in zijn geheel      
 

       
insolvent onvermogend, niet kunnen
betalen
     
       
inspectie beschouwing, controle, nazicht      
inspectie oculair beschouwing, klaarblijkheid      
inspiratie ingeving      
inspireren ingeven, inblazen      
instantie gedurigheid, volstandigheid,
begin
     
       
instauratie herstelling, vernieuwing,
wederoprichting
     
       
instaureren vernieuwen, herstellen,
oprichting
     
       
instigatie opstuwing      
instigeren opstoken, opstuwen, drijven,
ophitsen
     
       
instinct drift, ingeving, inblazing      
instituŽren onderwijzen, instellen, inzetten      
institutie onderwijs, instelling, inzet      
instructie onderricht, bericht, onderwijs      
instruŽren onderrichten, onderwijzen,
schriftelijk bewijzen
     
       
instrument werktuig, gereedschap, tuig      
integriteyt degelijkheid, oprechtheid      
 

       
intellect verstand, kennis, vernuft      
intelligentie kennis, verstand, kunde      
intemperantie ongematigdheid      
intenderen beogen, voorhebben, trachten
naar
     
       
intendit eis, strafvordering      
intentie oogmerk, doel, opzet, voornemen      
intenteren aanwenden, aanleggen,
voorhebben
     
       
intercederen bemiddelen, tussenkomen      
intercessie tussenkomst, bemiddeling      
intercipiŽren onderscheppen      
interdiceren verbieden      
interdict, interdictie verbod, gerechtelijk verbod      
interesseren beschadigen, verkorten,
benadelen
     
       
interest schade, nadeel, woeker
belang
     
       
interjectie tussenwerpsel, tussenstelling      
interinement gestanddoening, goedkeuring      
interineren goedkeuren      
interlocutie tussenoordeel, tussenvonnis,
tussenspraak
     
       
interloqueren een tussenoordeel vellen      
interlocutoire tussenvonnis      
 

       
interlocutoir vonnis tussenvonnis      
in terminis ter zake, dienende      
intermissie pauze, onderbreking      
intermitteren ophouden, pauzeren, aflaten      
interpellatie tussenkomst, verzoek, inspraak      
interpelleren tussenkomen, verzoeken, sturen      
interponeren tussenwerpen      
interposeren tussenwerpen      
interpositie tussenwerpsel      
interpretatie uitleg, verklaring, vertolking      
interpreteren uitleggen, verklaren, vertolken      
interrogatie (gerechtelijke) ondervraging      
interrogatoriŽn vraagstukken      
interrogeren ondervragen      
interrupt afgebroken      
interruptie afbreking, onderbreking      
interval tussenperiode      
interventie tussenkomst      
interveniŽren tussenkomen      
intimatie bekendmaking, afkondiging      
intimeren ontbieden, aankondigen      
intimideren vrees aanjagen, beangstigen      
intituleren benoemen, een naam geven      
intolerabel onverdraaglijk      
intoneren voorzingen      
 

       
intractabel onhandelbaar, onredelijk, bars      
intricqueren verstrikken, verwarren      
introduceren invoeren, inleiden, inbrengen      
introductie inleiding      
intuit opzicht, aanblik, inzicht      
invaderen aanvallen      
invalide onbestendig, niet sterk
iets wat niet mag bestaan
     
       
invariabel onveranderlijk      
invasie aanval, inval      
invectief laster, uitschelding      
inventaris lijst van goederen, inhoud,
boedelbeschrijving
     
       
inventariŽren opschrijven, beschrijven      
inventeren uitvinden, vinden      
inventie uitvinding, vondst      
inversie ommekeer, omkering      
investigeren opspeuren, navorsen      
investiture instelling      
invincibel onoverwinnelijk, onwinbaar      
inviolabel onschendbaar      
invitatie uitnodiging      
inviteren uitnodigen      
 

       
inundatie overstroming, overvloeiing      
invocatie aanroeping      
invoceren beroepen, aanroepen      
involveren inwikkelen, inwinden      
involutie inwikkeling, omwinding      
inutile onnut      
iracundie gramschap      
ironie spot, schamperheid      
irraisonabel onredelijk, onbillijk      
irrationael onredelijk      
irregulier ongeschikt      
irreparabel onverbeterlijk, niet verbeterbaar      
irreprehensibel onberispelijk      
irreverentie oneerbiedigheid      
irrevocabel onwederroepelijk      
irrideren bespotten, uitlachen, beschimpen      
irriteren tergen      
isagogue inleiding      
issue uitgang, uitkomst      
item insgelijks, zo ook      
iteratie hervatting, herhaling      
iteratief meermaals, herhaald      
itereren herhalen, hervatten      
 

       

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 15-05-2013 - Aanmaak pagina