A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V - W
X - Y - Z

K

   

L

 
      labeur arbeid
      laboreren arbeiden
      laborieus arbeidzaam
      labyrint doolhof
      laceratie verscheuring
      lacereren verscheuren
      lachimeren wenen, schruien
      laesie kwetsing, kwetsuur
      Laese Majesteyt hoogste macht
      lakey loopjongen, navolger
      lamentatien gekerm, jammerklacht,
geweeklaag
       
      lamenteren kermen, klagen, weeklagen
      laps tijdsverloop
      large rijkelijk, in 't breed, uitgewijd
      lascief geil, wulps, dartel
      lasciviteyt geilheid, wulpsheid
      latiteren wegschuilen, schuilen
      latitude breedte, wijdte
      lauderen loven, prijzen
      laxatie lossing
      laxeren lossen, openen
 

       
      lectie lezing, les, tekst
      lecture lezing
      lederen kwetsen
      legael wettig, wettelijk
      legaet afgezant, bode van de heer
      legataris erfdeler
      legateren bespreken, maken
      legatie afzending, zending, gezantschap
      legende verhaal, vertelling
      legioen krijgsheer
      legislateur wetgever
      legitimatie wettiging
      legitime wettig
      legitimeportie wettelijk deel, kindsdeel
      legitimeren wettigen
      leviteyt lichtvaardigheid
      liasse snoer
      liasseren aanrijgen, insnoeren
      libel geschrift, pleitschrift
      liberael mild, gulhartig, vrijmoedig,
openhartig
       
      liber los, vrij
      liberaliteyt mildheid, milddadigheid
 

       
      libereren verlossen, vrij maken
      liberteyt vrijheid
      libertin vrijgemaakte knecht
      licent geoorloofd
      licentiaet toegelaten
      licentie verlof, toelating, vrijspraak
      licentieren toelaten, vrijgeven
      ligue verbinding, verbond
      limitatie bepaling
      limite afpaling
      limiten landpalen, landscheidingen
      limiteren bepalen, beperken
      linie regel, afkomst
      linie recht regelrecht
      liquidatie afrekening, effening
      liquide week, effen, klaar, bloot, platuit
      liquideren week maken, effenen, afrekenen
      ligiteren pleiten, twisten, ruzie maken
      litigeus ruzieachtig
      litis contestatie rechtspleging
      litis contesteren rechtsplegen
      litis pendentie twistafhankelijkheid, pleit
 

       
      locael plaatselijk
      locatie verhuring, pacht
      locupleteren verrijken
      logeren huisvesten, herbergen
      logist huisvesting, herberg
      lombaerdt leentafelhouder, pandbelener,
bank van lening
       
      longitude lengte
      loy wet
      loyael wettelijk
      lubricq glibberig, glad
      lucteren worstelen
      luxurie geilheid, onkuisheid
      luxurieus geil, weelderig
      luytenant stadhouder
 

       

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 15-05-2013 - Aanmaak pagina