A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V - W
X - Y - Z

G

   

H

 
gabelle tol   habiel bekwaam, geschikt, behendig,
gerechtigd
gage wedde, huurloon, winst,
bezoldiging
   
    habiliteren bekwaam maken
gageren bezoldigen, belonen   habiliteyt behendigheid, bekwaamheid
garanderen waarborgen, vergoeden   habeyt kleed, kledingstuk
garant vaarborg, verhaal   habitatie woning, woonstee
gardiaen bewaarder   habituŽren bekleden
gauderen verblijden   hallucinatie dwaling
geaffecteert gemaakt, niet natuurlijk,
opgesierd
  hanteren behandelen, omgaan
    harangue beweegreden, betoog
gedelegueerden rechter gewezen en aangestelde
rechter
  harmonie welluidendheid, eenstemmigheid,
overeenstemming
     
gemineren verdubbelen   hazart lot, gevaar, kans, avontuur
genealogie geslachtstafel, afkomst,
stamboom
  hazarderen wagen
    haeres erfgenaam
generael algemeen, algemeen
aangenomen
  hechte, hechtenisse gevangenis
    hellicht opbrengst van de jaarlijkse
pacht
generlaiteyt landgemeenschap    
genereren voortbrengen   heraut wapendrager, wapenheer,
schildvoerder, wapenvoogd
genereus edelmoedig, grootmoedig    
 

       
gentil edel, nobel   herederen erven
geometrie landmeterij, landmeting   herediteyt erfgoed, erfdeel
gerafineert afgevaardigd   heresie ketterij, eenzinnigheid
gerequireerde verweerder tegen wie een
rechterlijk verzoek wordt
aangespannen
  hermafroditen "manwyven"
    heroicq heldhaftig, verheerlijkt
    heremeyt kluizenaar, "woudtbroeder"
geste manier van doen, gebaar   hipocriet veinzer, schijnheilige
gesten daden   historie geschiedenis, verhaal,
gedenkschrift
glorie lof, roem, heerlijkheid, luister    
gloriŽren roemen, verheerlijken,
verblijden
  homicidie doodslag, moord
    homilie gepreek
glorieus lofrijk, beroemd, met lof   homologeren voor waar erkennen
glosse uitleg, verklaring   homage hulde
glosseren uitleggen, verklaren   honneur eer
goedenis, goeyenis wettelijke overdracht van goed   honorabel eerlijk, eerbaar
gouvernement bestuur, plaatselijke voogdij   honoreren eren, vereren
gouverneren besturen, beheren   horologie uurwerk, wekker
zonnewijzer
gouverneur voogd, landvoogd, stadsvoogd,
bewindsman, ruwaard
   
    horreren afschrikken, verschrikken,
afgrijzen wekken
graedt trap, lid    
grasseren woeden, beroven, straatroverij   horreur afschrikwekkendheid
gratie goedgunstigheid, genade,
dankzegging, kwijtschelding,
toestaan van een gunst
  horribel verschrikkelijk, gruwelijk
    hortatie vermaning
 

     
gratieus lieftallig, goedgezind, gunstig
gezind
  horteren vermanen, aanporren,
aanmoedigen, aanmanen
     
gratuleren gelukwensen, dank zeggen   hospes gasthouder, waard
gravamina bezwaren   hospitael herberg, gasthof, gasthuis,
gastvrijheid
graveren kwetsen
inetsen, insnijden
   
    hospitaliteyt huisvesting, gastvrijheid,
herbergzaamheid
graveur etser, insnijder    
graviteyt statigheid, deftigheid   hostagie pand, gijzelname
greffie schrijfkamer, griffie   hostie zege-offer
greffier (hof)schrijver, griffier   hostiliteyt vijandschap
grief hinder, schade, bezwaar,
kwetsuur, moeilijkheid
  humaniteyt beleefdheid, menselijkheid
    humble ootmoedig, nederig
gros wat uit de voorbereiding (het
klad) in het net werd genoteerd
  humeur eigen aard, eigenheid
    humiliteyt nederigheid, ootmoed
grosseren in het net overschrijven   hymne lofzang
grossier groothandelaar   hypocrisie het veinzen, huichelarij
      hypocriet huichelaar, schijnheilige
      hypotecq onderpand, tegenpand,
vestiging
       
      hypothequeren vestigen, in onderpand geven

 

       

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 30-06-2013 - Toevoeging
15-05-2013 - Aanmaak pagina