Info Straat
 
Dr. H. Persoons
 
Vredesbrug
 
001
002
003
004
008
009
010
011
012
013
014
015 - zwembad
015A - Post
015B
015D
015E
016
018
019
021
022
023
024
025
026
028
029
030
031
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
045
046
048
 
TIGERS 33
 

 

Straatnaam

Adrescode

Dokter Persoonslaan

WILDPERS_015

 

Periode

 

Zwembad

1937 - 1988

 

 

15

< 1950 - 1972

1972

1995 - 1996

 

2020 - ?

 

 

 

Zwembad

 

Huisnummer

Huidig nummer:

15 - zwembad

Vroeger nummer:

-

Van

6 juni 1937

Tot

1988

 

Naam van het bedrijf / Beroep

openluchtzwembad

Uitbater(s)

gemeente Willebroek

Toenaam

-

Telefoonnummer

031 78 77 32, 03 886 77 32

 

Opmerking:

Hieronder wordt verwezen naar een aantal artikels over een zwembad in de gemeente Willebroek.

Het gaat over 2 verschillende projecten:

 

  • het eerste zwembad aan de spoorbrug Mechelen - Terneuzen over het kanaal (Groene Laan)
  • het tweede zwembad aan de Dokter Persoonslaan nr. 15 (op deze pagina)

 

Om de informatie samen te houden, wordt naar alle betrokken artikel verwezen van op deze pagina.

 

Informatie

Het was reeds tientallen jaren verboden om om het even waar te zwemmen. De veldwachter had reeds lang voor het inrichten van noodzakelijke zwemgelegenheden de opdracht gekregen om zonder pardon te verbaliseren.

Zie een afdruk en de transcriptie van dit proces-verbaal van 18 juli 1859 in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

 

Om aan deze wanordelijke en gevaarlijke toestand een halt toe te roepen, ondernam de Willebroekse overheid enkele initiatieven, want ingevolge de toenemende scheepvaart werd het rond 1900 nogmaals verboden nog langer vrank, vrij en onbeperkt te zwemmen of te baden in de vaart.

De noodzaak drong zich op om toch in een zwemgelegenheid te voorzien, vooral voor de jeugd.

 

Op 2 september 1911 komen de burgemeester en het bestuur van het zeekanaal samen.

Zie de uitnodiging voor deze samenkomst in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Bron: TS-VRTL (2007 - nr. 2, "Het wel en wee van de Willebroekse zwemdokken", Gust Van Auwenis)

Dit ondanks de gevaren die er hier en daar loerden, zoals voorbijvarende schepen die soms grote en hoge golven deden ontstaan, de slechte staat van sommige dijken die nog niet voorzien waren van stevige kaaimuren, zwerfvuil zoals flessen, kratten, allerhande houtafval en vuil water dat gediend had om scheerpsruimen te spoelen.

...

Op 13 april 1937 zijn de bouwwerken aan het zwembad klaar. Op 11 juni van hetzelfde jaar wordt het zwembad officieel ingehuldigd.

Het zwembad wordt door de gemeente Willebroek aangekocht op 25 huni 1943.

Tijdens de oorlogsjaren was het zwembad niet toegankelijk.

Op zondag 15 mei 1949 werd het bad opnieuw opengesteld voor het publiek (zie de affiche hieronder).

Nadat het openluchtzwembad al enkele jaren gesloten was, wordt het in 1988 definitief gesloten.

De gebouwen worden afgebroken, en er komt een parkeerplaats op het terrein, toegankelijk via de Floridastraat.

...

Lees de artikels in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: WIL-BIB, TS-VRTL (2007 - nr.1 & nr. 2, 2009 - nr. 1 - nr. 2 - nr. 4, 2015 - nr. 3, "Het wel en wee van de Willebroekse zwemdokken", Gust Van Auwenis), TS-HG

Dat er in het waterrijke gebied rond Willebroek nogal wat zwemgelegenheid bestond, zal niemand verbazen. De broekgebieden met hun talrijs vijvers ontstaan door dijkbreuken, turfwinning, enz... boden hiertoe een veelheid aan mogelijkheden.

Doch de vaart of het kanaal Willebroek-Brussel (graafwerken begonnen in 1550) kende de meeste aantrekkingskracht. Aan het vrij en onbeperkt zwemmen in de vaart konden vele Willebroekenaars van Klein Willebroek tot Tisselt en verderop niet weerstaan. Denken we ook maar even aan het gedeelte boven "het sas" tegenover 't Scherp Zand!!!

Een oplossing diende gezocht te worden voor het probleem van de zwemgelegenheid in de gemeente.

Deze oplossing werd ook gevonden.

...

Op 30 april 1912 worden de plannen (calques) en 4 afdrukken van de geplande zwemdok door de NV Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel overgemaakt aan de heer Eugeen Mertens (handelsingenieur en schrijvere der Willebroecksche Zwemclub), die ook zeer nauw betrokken was bij de oprichting en het afwerken van de zwemdok.

... een kostenraming wordt opgesteled.

...

De firma Victor Dumon verklaart in de mogelijkheid te zijn om de plannen uit te voeren.

In een schrijven van 17 mei 1912 uitgaande van de heer Victor Dumon te Willebroek en refererende naar een brief van de burgemeester (d.d. 4 mei 1912), verklaart deze dat hij de werken kan uitvoeren voor een forfaitair bedrag van 4.890,75 BEF, en dit conform aan het plan en het bestek dat hem werd overgemaakt, in verband met de constructiewerken van de geplande zwemdok op de linkeroever in het kanaal, nabij de spoorbrug van de lijn Mechelen-Terneuzen.

 

Zie ook de postkaart van 28 april 1928 aan de spoorbrug over het kanaal (Groene Laan nr. 50A - Spoorbrug).

Lees de volledige artikels in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Bron: TS-VRTL (2008 - nr. 3, "Het wel en wee van de Willebroekse zwemdokken", Gust Van Auwenis)

De toelating tot het inrichten van een zwemdok wordt verleend.

...

Uiteindelijk kwam dan de officiŽle dienstbrief gedateerd op 15 juni 1912, waarbij de toelating werd verleend om een zwemdok in te richten over een lengte van 50 m aan de linkeroever van het kanaal, tussen het paalwerk ter bescherming van de brugpijler van de spoorbrug van de lijn Mechelen-Terneuzen en de kaaimuur, ten gebruike van de kinderen en inwoners van de gemeente.

Hieraan worden enkele voorwaarden verbonden. De dienstbrief beslaat 4 bladzijden.

...

Op datum van 29 juli 1912 stuurt het bestuur van het Zeekanaal en Haveninrichtingen een eensluidend afschrift van de toelating nr. 109.778 aan het gemeentebestuur, vergezeld van een plan ter zake alsmede het origineel van deze beslissing met het verzoek dit terug te zenden, ondertekend voor aanvaarding.

...

Er werd door het gemeentebestuur op 25 februari 1914 een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en bij het Provinciebestuur om financieel tussen te komen in de onkosten.

Het antwoord was echter negatief...

 

Burgemeester Robert Peeters blijft echter niet bij de pakken zitten.

 

Op 23 augustus 1926 ontvangt het gemeentebestuur andermaal een schrijven van de diensten der spoowegen.

Het schrijven handelt over de toegankelijkheid van het zwembad buiten de werkuren van het gemeentepersoneel, en ook over "het gedrag" van de zwemmers, die zowel op het staketsel en de brug klimmen, om van daar in het water te springen.

Ze hekelen ook dat de gemeentelijke politie "totaal niet geÔnteresseerd is in hetgeen wat de zwemmers uitsteken".

Ook het bestuur van de spoorlijn Mechelen-Terneuzen is niet tevreden, en meldt dat er een volledige vernieuwing komt van het volledige staketsel, waardoor de paalplanken van het zwemdok zullen verdwijnen. De lossgemaakt planken zullen op de kanaaloever gelegd worden ter beschikking van de eigenaar.

Vanwege tal van moeilijkheden kan er geen sprake meer zijn van een zwemdok in de onmiddellijke nabijheid van het vernieuwde staketsel van de spoorbrug.

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie bronvermelding hieronder).

Bron: TS-VRTL (2008 - nr. 4, "Het wel en wee van de Willebroekse zwemdokken", Gust Van Auwenis)

Ondanks het feit dat er moeilijkheden opdaagden en dat er herstellingswerken aan het staketsel dienden uitgevoerd te worden, bleef men niet bij de pakken zitten.

Door de herstellingswerken aan het genoemde staketsel diende de gemeente supplementaire kosten te maken en bovendien kwam er een heleboel administratief werk bij te pas.

Korte tijd later ontving het gemeentebestuur van Willebroek een mededeling van de spoorweginstanties Mechelen-Terneuzen dat de zwemtoelating werd ingetrokken waarmee het baden "aan de ijzeren brug" verboden werd.

 

In dit artikel over de geschiedenissen van de Willebroekse zwemdokken, behandelt Gust Van Auwenis volgende punten:

 

  • Het baden en zwemmen wordt verboden
    Het gemeentebestuur ontvangt nogmaals een schrijven d.d. 13 mei 1937 van de spoorweginstanties Mechelen-Terneuzen.
    Er wordt aan het gemeentebestuur meegedeeld dat de toelating van 15 juni 1912 onder nummer 109.778 wordt ingetrokken en dat het baden aldaar verboden is.
  • Een Willebroekse Zwemclub wordt opgericht

 

In Willebroek werd men het stilaan beu. De vele brieven die geschreven werden, heen en weer, om ten slotte te eindigen met een werigering tot het verder gebruiken van de zwemkom begon op de zenuwen te werken.

Een gemeente zonder zwemkom kon niet.

Een aantal Willebroekse vooraanstaande personen, geneesheren, apothekers, handelaars, meubelmakers, brouwers, autobusuitbaters, renteniers, pasteibakkers, beenhouwers, haarkappers, onderwijzers, bedienden, wisselagenten, enz... sloegen de handen in elkaar om er voor te zorgen dat Willebroek over een degelijke zwemdok zou kunnen beschikken, met de naam "zwemdok" waardig, en dit ter varvanging van het zogeheten zwemdok aan de "IJzeren spoorbrug over de vaart".

...

In het artikel vind je een kopie van de stichtingsakte van de PVBA Willebroeck Zwemstadion, met vermelding van de namen van de stichters.

De oprichting vond officieel plaats op 19 februari 1937.

 

De pvba had de gronden aangekocht van de familie Thomas, waarvan akte van verkoop d.d. 30-01-1937 verleden werd voor de notarissen Robert Peeters en Joseph Janssens, beiden uit Willebroek.

 

Op 13 april 1937 wordt bij het gemeentebestuur een schriftelijke vraag ingediend door de PVBAWillebroeck Zwemstadin om een zwembad te openen en uit te baten, gelegen aan de Dokter Persoonslaan.

 

Een tweede schriftelijke aanvraag - gericht aan het gemeentebestuur - op datum van 31 mei 1937 bestaat er in om de toelating te vragen voor het vullen van de zwemkom door bemiddeling van het gemeentelijk pompierkorps.

...

In februari 1937 werden er plannen gemaakt door bouwmeester Y. Scholiers voor de vergrotingswerken aan de Gemeentelijke Jongensschool aan het August Van Landeghemplein.

Tegelijk met deze verbouwingswerken zou er ook een zwemkom ingericht worden grenzend aan de schoolgebouwen en aan het badhuis.

Deze zwemkom werd volledig afgewerkt en geÔntegreerd in het schoolcomplex, weliswaar aan de buitenzijde, aanleunend aan het "badhuis" langsheen de schoolweg.

(zie ook Schoolweg nr. 25)

Een deuropening werd voorzien om ook van uit het badhuis de zwemkom te kunnen bereiken en gebruiken, doch daartoe diende ťťn kabine te verdwijnen op de plaats waar de deuropening voorzien was.

In het artikel staat ook een plan van het zwembad. 

 

In de artikels wordt ook melding gemaakt van een "overeenkomst" tussen het bestuur van het zwembad en de brouwerijen uit het omliggende, om drank te verkopen aan de gebruikers van het zwembad (januari 1937).

Er wordt een lijst getoond van de "beheerders" van het zwembad (10 mei 1940 - 17 juni 1943) gevolgd door een lijst van de leden van de vereniging (zelfde periode).

 

De ontbinding van de pvba Willebroek Zwemstadion gebeurde via een notariŽle akte die verleden werd op 17 juni 1943 ter studie van notaris Du Faux.

Als notarissen traden op: notaris De Faus en notaris Joseph Janssens.

Op 25 juni 1943 kocht de gemeente het zwembad aan.

 

Op 30 mei 1972 besliste het college van de gemeente Willebroek voor verbeteringswerken aan het openluchtdok. De werken bestonden uit: nieuwe waterdichtingswerken, volledig nieuwe wandbekleding en verbeteringswerken aan de cabines.

 

Inmiddels blijft het gemeentebestuur volop bezig met het plannen en het bouwen van een overdekt zwembad De Schalk.

Het definitief ontwerp werd geraamd op 20.515.500 frank.

Uiteraard moeten ook nog de gronden worden onteigend en aangekocht om het gebouw te plaatsen. De aankoop van deze gronden is het onderwedrp van de gemeenteraadszitting van 16 november 1970.

De werken zullen gebeuren onder toezicht van studiebureau Ir. H. Van Kerckhoven uit Roeselare en gemeentearchitect Leo Smet uit Willebroek.

In de gemeenteraadszitting van 30 november 1971 wordt het personeelskader vastgelegd.

 

Lees het volledige artikel in tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2008 - nr. 1 - nr. 2, 2009 - nr. 1 - nr. 2 - nr. 3 - nr. 4, "Het wel en wee van de Willebroekse zwemdokken", Gust Van Auwenis)

Gedaan met de Willebroekse zwembaden

...

Het openluchtzwembad dat al een tijdje gesloten was omwille van herstellings- en renovatiewerken, werd definitief gesloten. Het zwembad werd in 1988 afgebroken, nadat het in 1986 de laatste zwemmers mocht ontvangen.

 

opmerking:

Voor verdere informatie over zwembad de Schalk, kan je terecht op de webpagina van de Schalkstraat nr. 2 - Zwembad de Schalk.

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Bron: TS-VRTL (2009 - nr. 2, Het wel en wee van de Willebroekse zwemdokken", Gust Van Auwenis)

 

 

15

 

Huisnummer

Huidig nummer:

15

Vroeger nummer:

-

Van

< 1950

Tot

1972

 

Naam van het bedrijf / Beroep

loodgieter

Uitbater(s)

Franciscus Van Eetvelt

Toenaam

-

Telefoonnummer

78 66 19

 

Informatie

-

Bron: KL-1962, KL-1969

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

15

Vroeger nummer:

-

Van

< 1972

Tot

> 1972

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Iris, bloemen, planten, kronen

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

78 84 34

 

Informatie

De zaak wordt vermeld in de Willebroekse bedrijvengids (1972).

Bron: GEM-PUB

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

15

Vroeger nummer:

-

Van

< 1995

Tot

1996

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Fashion Urbain

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

075 23 31 21

 

Informatie

-

Bron: GEM-PUB

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

15

Vroeger nummer:

-

Van

2020

Tot

?

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Hapjesschaal, gegrilde kip, bereide maaltijden

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

0470 73 27 48

 

Informatie

-

Bron: TS-HG

 

 

Afbeeldingen

 

 

6 juni 1937

Krantenartikel gewijd aan de opening van het openluchtzwembad met ingang aan de Dokter Persoonslaan.

Bron: ?

 

 

 

11 juni 1937

Eťn van de eerste foto's van het openluchtzwembad.

Bron: tijdschrift De Stad; 01-07-1937

 

 

 

1949

Affiche ter gelegenheid van de heropening van het openluchtzwembad aan de Dokter Persoonslaan.

Bron: WIL-BIB, druk. Toon Bruyninckx - Willebroek, GAW

 

 

 

 

 

1954

Enkele foto's uit een publicatie van de gemeente Willebroek.

Bron: GEM-PUB, WIL-BIB

 

 

  

 

 

 

1958 - 1963

Nog een aantal foto's uit een infobrochure van de gemeente Willebroek.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

nŗ 1968

Het zwembad wordt gesloten voor het publiek en raakt daardoor helemaal in onbruik.

Bron: PI-TB

 

 

 

1995 - 1996

Advertentie in de gemeentegids.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

Laatste wijziging 15-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen
25-10-2023 - Toevoegen advertentie gemeentegids 1995-1996
27-08-2023 - Controle - Toevoegen nieuwe informatie
29-03-2022 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL)
13-03-2022 - 28-03-2022 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL)
28-09-2021 - Toevoegen bijkomende link voor informatie (TS-VRTL)
20-06-2021 - Toevoegen informatiekader foto's
09-06-2021 - Creatie nieuwe pagina