Info Straat
 
001
002
003
004
006
007
008
009
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
024
025 & 025 A
027
028
029 (E/F/G)
030 & 030A
031
032 & 032A
033 & 033 3B
035
038
040
041
042
045
048
050
050 - Spoorbrug
052
054
056
059
059 - familie
Rossaert
064
070
071
 

 

Straatnaam

Adrescode

Groene Laan

WILGROEN_007

 

Periode

 

< 1901 - > 1918

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

7

Vroeger nummer:

-

Van

< 1901

Tot

> 1918

 

Naam van het bedrijf / Beroep

muziekleraar

Uitbater(s)

Judocus Clymans

Toenaam

Josse, den Do(o)

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Onder de bekende Willebroekenaars die daar (Faubourg Saint Antoine) werden geboren, treffen we Jos Clymans, die als "Den Do" geschiedenis zou maken. Hij zag er op 16 januari 1866 het levenslicht en was onder meer als muziekchef van de harmonie der fabriek, bij De Naeyer in dienst.

...

Ook voor de muziek had Louis De Naeyer meer dan een boontje over. Namen als die van een Constant Bender, een Josse Clymans en een Peter Benoit waren er tijdens die jaren nooit uit de lucht.

...

Groot figuur in dit verhaal (Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia) is Josse Clymans. Hij trok in 1877 samen met zijn vader de fabriekspoort (bij Louis De Naeyer) binnen. Hij werd echter naar de muziekschool van de fabriek gestuurd, van waaruit hij naar de harmonie "de Jonge Werklieden van de firma De Naeyer" werd overgeheveld, die onder leiding stond van Constantin Bender, een tijdgenoot van  Louis De Naeyer.

...

Via een interview dat Het Laatste Nieuws in 1937 met Josse Clymans voerde, vernemen we dat hij 10-jarige leeftijd, mede als kostwinnaar "in den dienst traf van de groote plaatselijke papierfabriek, die onder leiding van de heer Bender over een uitstekende muziekvereniging beschikte". Josse Clymans werd later - op aanraden van zijn leraar en gesteund door Louis De Naeyer - naar de Vlaamse Muziekschool in Antwerpen gestuurd, waar hij vijf jaar les kreeg van Peter Benoit, die op het kasteel van Louis De Naeyer zijn eigen kamer had.

Josse Clymans kwan - na zijn studies te hebben voltooid - naar Willeboek terug om er in dienst van de fabriek De Naeyer te blijven, waar hij zich enkel met de muziek diende bezig te houden. Wij herinneren ons - aldus J. Hadermann in Het Laatste Nieuws - de concerten van voor de oorlog "toen de menschen van heinde en verre naar het kasteelpark van Willebroek trokken, om er de avondfeestern bij te wonen, toen de groote fontein haar ruischende waterpluim liet wuiven en de bezoekers waren toegelaten op de belvédère, dat het heele rivierlandschap beheerschte".

Bron: KL-1907, WIL-INFO, "Louis De Naeyer, een monument" (Karel De Decker, Uitg. Gemeentebestuur van Willebroek, 2005), Het Laatste Nieuws - rubriek Het Muziekleven (22-03-1937, J. Haderman - Brussel)

Den Do

Waar zijn die vreedzame zomeravonden heengevlogen, wanneer onze werkersbevolking zich den zatyerdag - na den voltrokken weekarbeid - in den lusttuin der papierfabriek verdrong, zich in stilte rond den bebloemden kiosk schaarde en er de gouden klanken om zoo te zeggen opdronk, die "den Do" uit den saxophoon haalden?

Eerste en uitstekende solist der Harmonie onzer fabriek, rijk begaafde muzieknatuur, vertolkte hij meesterachtig als de groote operas en wanneer het publiek - nimmer moe hem te aanhoren - op 't einde van het Concert, den jongen artist nog afsmeekte, dan wierd Clijmans een ware nachtegaal en verrukte ons met het kundig spelen van zijn toenmalig lijfstuk: "In 't Bosch".

In dien tijd betitelde men hem in 't algemeen met den beteekenisvollen bijnaam "den Do", als men hem met de toonladder vereenzelvigen, die in hem geboren was en die hij zoo uitzonderlijk had wten in de schoone muziekoefening te brengen, onder de leiding van allerlei voorname leeraars, als den onvergetelijken kapelmeester Peter Benoit, die zoo geniaal onze moedertaal heeft bezongen.

Midderwijl ging onze veelbelovende dorpeling met rasse schreden vooruit in de muziekkunst en werd snel "meester Josse", zijne beproefde kennissen en zijn talend mild rondstrooiende aan eene machtige schaar leerlingen waarvan velen, op hunne beurt aangename kunstminnaars zijn geworden en waarvan nu, in deze woelige tijden, goede elementen hebben plaatsgenomen in onze zoo gewaardeerde Regiments muzieken van 't Belgische leger.

Josse Clymns is niet alleenlijk een puike muziekbeoefenaar gebleven: hij is een talent volle componist geworden, wiens gewrochten ik, op die enge plaats, allen niet kan opsommen.

Herinnert u enkel, Willebroecksche lezers, zijne sprekende gelegenheidscantate bij het inhuldigen van het stanbeeld Louis De Naeyer, die als een meesterstuk aan ons nageslacht zal overgeleverd worden. De geest van Josse trilt er van erkentelijkheid voor hem die zijn steun was geweest en hem op den weg der faam had geleid.

En nu in het intiem en lokaal samenleven, wie en wat is vriend Josse?

Immer bereid zijnen kunstminnenden gloed ter beschikking te stellen van al wat edel en lofweerdig is, bestuurder gehecht aan een aantal onzer plaatselijke en vreemde maatschappijen en altoos het maatstokje in d'hand, wanneer eene betooging zich ontvouwt, 't is eender op welk terrein van het Willebroecksch onophoudend streven naar het betere.

Weinigen zijn er die de lessen van "den Do" niet gevolgd hebben of dicht bij zijnen pepieter niet hebben gezeten, en 't is slechts van gisteren geleden, dunkt mij, dat ik hem altoos bezorgd voor zijne uitvoerders, gedurende de poos van het concert hoorde vaderlijk spreken: "Jongens is de keel niet te droog?" om daarna het slotstuk aan te pakken met de klassieke vermaning: "Wel opgepast niet waar, en aan den trio hernemen wanneer er gebisseerd wordt."

Met Josse Clymans werd er altijd gebisseerd!

...

Lees nog andere artikels over "Types van bij ons" in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Willebroeck aan 't front", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Willebroek, 1986, nr. 1)

 

 

Afbeeldingen

 

 

14 april 1908

De mueziekkiosk in het park - blijkbaar vond er juist een optreden plaats.

De kiosk in het park, waar de harmonie "De Jonge Werklieden van de firma De Naeyer" tal van concerten verzorgde. De leiding was onder meer in handen van Josse Clymans, een gedreven dirigent die ook buiten de gemeentegrenzen naam heeft gemaakt.

Bron: "Louis De Naeyer, een monument" (Karel De Decker, Uitg. Gemeentebestuur van Willebroek, 2005), archief François De Pauw

 

 

 

± 1935

Judocus Clymans - die als "Josse" Clymans of "den Do" door het leven ging - werd op 1 januari 1866 in een huis van Louis De Naeyer in de Faubourg St.-Antoine geboren.

Op 16 april 1877 - op 11-jarige leeftijd - trok hij samen met zijn vader de fabriekspoort binnen, waar hij tot 31 december 1920 in dienst bleef. Hij werd echter naar de muziekschool van de fabriek gestuurd, vanwaaruit hij naar de harmonie "de Jonge Werklieden van de firma De Naeyer" werd overgeheveld.

Hij studeerde van 1884 tot 1889 aan de Vlaamse Muziekschool van Peter Benoit te Antwerpen, die hem later zijn beste leerling zou noemen.

Hij overleed op 1 augustus 1942.

In Kontich werd de socio-culturele vereniging "Josse Clymans Kring" naar hem genoemd.

Bron: "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996)

 

 

 

Laatste wijziging 06-09-2023 - Controle
21-04-2022 - Toevoegen artikel "types van bij ons" uit de Willebroekse Kronieken
02-08-2021 - Toevoegen info bij foto van Judocus Clymans (KDD
22-07-2021 - Creatie nieuwe pagina