Info Straat
 
001
002
003
006
010
011 - 015
017
018
 
Louis De Naeyer
Algemeen
Persoon
Alida Peeters
Fabriek
Park & Kalkberg
Kasteel
Gebeurtenissen
Drukwerk
Crèche
Standbeeld
100 jaar
 

 

Straatnaam

Adrescode

Fabriekstraat - Louis De Naeyer

WILFABRI_LDN_000

 

Louis De Naeyer

 

Werd geboren in Lebbeke op 3 december 1827 en overleed in Willebroek op 16 februari 1902.

Hij was een ondernemer en politicus: hij werd op 30 oktober 1866 in Willebroek verkozen als gemeenteraadslid, en op 31 december 1875 schepene.

Op 3 januari 1882 wordt hij als dienstdoende burgemeester aangesteld, om op 5 maart 1885 burgemeester van de gemeente te worden (tot aan zijn dood).

 

meer informatie over de persoon Louis De Naeyer

 

Hij trouwt op 12 april 1866 met Alida Julienn Peeters, de dochter van notaris Eduardus Jacobus Joannes Peeters.

Ze hebben samen een zoontje Eduard, dat op 3 september 1867 geboren wordt, en jong overlijdt op 30 oktober 1875.

 

meer informatie over Alida Peeters

 

In 1860 richt Louis De Naeyer zijn papierfabriek op langs het kanaal van Willebroek.

Vanaf 1863 was de productie van basisgrondstof voor papier gemaakt van stro dat tot papierpulp werd vermalen en gekookt.

In 1874 begint de fabriek zelf papier te produceren, en later worden ook stoomketels gemaakt.

 

meer over de fabriek

 

meer over het kasteel

 

Louis de Naeyer laat een kasteel oprichten, waar hij met zijn vrouw verblijft.

Rond het kasteel wordt een heel park aangelegd, zelfs met een kalkberg waarop boven een paviljoen wordt opgericht.

Het park wordt opengesteld voor het publiek.

 

meer over het park en de kalkberg

 

Hij voorziet in faciliteiten voor zijn werknemers, waaronder coöperatieve winkels, een economaat, een muziekschool, avondonderwijs en een crèche.

 

meer over de crèche

 

De aanwezigheid van Louis De Naeyer en zijn actieve periode in de fabriek hebben als gevolg dat er tal van evenementen plaats vinden.

 

meer over deze evenementen

 

Voor de bedrijvigheid en de handel, en de daarbijhorende evenementen, worden tal van drukwerken gemaakt.

 

meer over deze drukwerken

 

Na zijn overlijden wordt Louis De Naeyer als weldoener vereerd.

Voor hem wordt een standbeeld opgericht, dat vóór de crèche aan de Mechelsesteenweg wordt opgericht.

 

meer over het standbeeld van Louis De Naeyer

 

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de fabriek, wordt een luxebrochure samengesteld en uitgegeven.

 

de brochure "100 jaar De Naeyer"

 

Bron: WIL-INFO

 

website over de Historiek van De Naeyer

 

 

Louis De Naeyer (1827 - 1902)

Grondlegger van de industrialisatie in het Vaartland

In december 1860 werd door het gemeentebestuur van Willebroek de hoop uitgedrukt, dat niemand zich zou verzetten tegen de aanvraag van de heer Louis De Naeyer, koopman te Brussel, die vroeg "... gemagtigt te worden tot het oprigten van een papierfabriek, met twee stoommachines, op een stuk land gelegen in de Kebbingen tegen den oostzijdschen vaertdijk Wijk B nomber 474".

...

Leopold I trachtte in die periode ons land aan een eerste kolonie te helpen. Hij was ook tijdens datzelfde 1860 op zuiver politiek vlak, getuige van de zeer scherpe strijd tussen de Liberale Regering en het Episcopaat.

...

Het was tijdens diezelfde periode - toen de productie al aan de wet van de concurrentie onderworpen was - dat de 33-jarige Louis De Naeyer Willebroek uitkoos om er zijn fabriek tot het vervaardigen van papierdeeg op te richten...

...

Louis De Naeyer werd op 23 december 1827 als Karel Lodewijk De Naeyer te Lebbeke in Oost-Vlaanderen geboren, waar zijn vader Jan Frans De Naeyer (°Herffelingen 31 oktober 1781) als schrijnwerker-handelaar gevestigd was.

...

De oudste broer van Louis De Naeyer - Pieter Frans (°Lebbeke 19 november 1813 - +23 augustus 1888 - startte succesvol met een fabriek voor de verwerking van lompen. In zijn fabriek bouwde hij bovendien stoomtuigen. De verwerking van de vodden en lompen om die tot kunststof te verwerken werd een succes, waardoor enkele honderden mensen werk vonden in de omgeving.

...

Nadat Louis De Naeyer in 1858 te Brussel een handel in lompen voor papierfabricage had opgezet, richtte hij er een aankoopkantoor op voor de papierfabrieken die België op dat ogenblik telde.

...

Hij wist een kapitaal van 100.000 frank bijeen te zamelen, toen hij de naamloze vennootschap Louis De Naeyer & CO. te Willebroek stichtte, waarvan hij tot het einde zijns levens bestuurder bleef.

...

De fabriek De Naeyer - één der meest befaamde van Europa - zond haar voortbrengselen in al de beschaafde landen van de wereld; op de internationale tentoonstellingen bekwam ze de schitterendste onderscheidingen en haar bestuurder werd van 's koningswege en vanwege verscheidene gouvernementen letterlijk met eretekens overladen.

"Willebroek was geen onbekend dorp meer en er was voorspoed en beweging." (volksvertegenwoordiger Vincent Van de Walle)

...

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Louis De Naeyer - Grondlegger van de industrialisatie van het Vaartland", Karel De Decker, 1985, nr. 2)

De papierfabrieken Louis De Naeyer bestaan 100 jaar

In 1860 richtte de heer Louis De Naeyer - geboren te Lebbeke - een papierfabriek op te Willebroek langsheen het kanaal.

Het zal verder blijken dat deze keuze een overgroot belang heeft gekregen voor onze bevolking.

Op slag werd Willebroek een aangroeiende nijverheidsgemeente, daar waar er vroeger slechts landhoeven stonden en ... brouwerijen.

...

Door de heer De Naeyer werd (daarom) een nieuw procédé beproefd: het maken van papier uit hout. Hiervoor had hij soda nodig. Deze verkreeg hij zeer voordelig van de heer Solvay (een gekende tijdgenoot).

...

Sedert het ontstaan in 1860 werd de fabriek voortdurend vergroot. Een stoomketelafdeling werd in het leven geroepen, dank zij eigen uitvindingen, die de "ketels De naeyer" een vereldvermaardheid bezorgden.

...

In die periode waren de lonen zeer laag... en bij de firma L. De Naeyer nog iets lager.

...

Ongetwijfeld trok de werkman minder geld. Maar... wta een massa andere sociale voordelen, die toch ook een geldwaarde uitmaakten:

 

  • goedkoper brood voor zijn personeel
  • goedkopere eetwaren in zijn winkel
  • goedkope woonstgelegenheid ( 7 frank per maand - vergelijk met de gewone huurprijs)
  • gratis pensioenen
  • eigen ziekenkas zonder kosten
  • geen syndicaat- noch ziekengeld te betalen
  • Inrichting van een kinderkribbe waar de kinderen der arbeiders gratis en op een interessante wijze werden bijgehouden tijdens de werkuren der ouders
  • iedereen was van een vaste werkgelegenheid verzekerd, dus geen gevaar voor werkloosheid enz... enz...

...

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverlag, 1958-1959

 

 

Afbeeldingen

 

 

 ± 1920 - 1925

Een afbeelding waarop voornamelijk de fabriek van Louis De Naeyer te zien zijn.

Helemaal links aan het kanaal zie je nog net het kasteel De Naeyer, met daarachter het park en de kalkberg. Het gebouw van de muziekschool ligt aan de ingang van dit park.

Rechts op de foto is de Mechelsesteenweg te zien - let ook op het korte straatje dat nu niet meer bestaat (vraag: naam van dat straatje?).

Het oude sas van Willebroek is al verdwenen, en men ziet de brug ter hoogte van de Nieuwe Steenweg, die aansluit op de Mechelsesteenweg aan de andere kant van de vaart.

Rechts op de foto zie je de crèche met ook daarachter een park.

De Nijverheidsstraat - die zich rechttegenover de Spaarzaamheidsstraat bevond - bestond uit arbeiderswoningen die gebouwd werden in de periode 1870 tot 1882. Deze huizen moesten later echter plaats maken voor de uitbreiding van de fabriek.

Bron: WIL-INFO, ?

 

 

 

februari 1924

De bovenstaande foto werd uitgegeven als postkaart.

Bron: ?

 

 

 

  

 

  

 

± 1970

Een aantal foto's van de loskraan (en één van de kraanmannen) van de firma De Naeyer.

Bron: PI-TB

 

 

 

Een luchtfoto uit 1972.

Het kleine verbindingsstraatje tussen de kanaaloever en de Mechelsesteenweg is intussen volledig verdwenen.

Links onderaan op de foto de Emmanuel Rollierstraat en (parallel) daarboven de Spaarzaamheidsstraat.

Rechtsboven op de foto zie je de loskade, waar schepen met Scandinavisch hout aanmeerden en met de loskraan van hun lading ontdaan werden.

Bron: ?

 

 

 

Nog een foto uit de periode 1970-1975, maar van de andere richting gemaakt.

Bron: ?

 

 

 

zomer 1976

Onderaan het spoor dat naar de fabrieksgebouwen van de firma de Naeyer leidde.

Bovenop de brug ligt het spoor van de lijn Sint Niklaas - Mechelen.

Bron: PI-TB

 

 

 

Een luchtfoto uit 2012

Hierop is duidelijk te zien is dat het grootste deel van de fabrieksterreinen van de fabriek Louis De Naeyer gesaneerd is, en dus klaargemaakt voor een nieuwe bestemming.

Bron: ?

 

 

 

Laatste wijziging 03-09-2023 - Controle
06-05-2022 - Toevoegen informatie uit jaarverslag Koninklijk Harmonie Sinte Cecilia (1958-1959)
15-04-2022 - 17-04-2022 - Toevoegen nieuwe informatie (Willebroekse Kronieken - Karel De Decker)
15-07-2021 - Toevoegen informatie bij de foto's en de algemene informatie over Louis De Naeyer en de fabriek (bovenaan de pagina).
13-07-2021 - Creatie nieuwe pagina