Info Straat
 
gebeurtenissen
 
het pleintje
de markt
de Waag
 
het gemeentehuis
036
038
040 & 040B
042 & 42B
044
046
048
050
052
054
056
058
060
062
064 - 066
068
070
072
073
074
075
077
079
081
083
085
087
089
091
093
095
097 - 099 - 101
103
105
107
109
 
De Mannen van '16
 
de kerk
de spoorweg
den Blijk
 

 

Straatnaam

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie het gemeentehuis

WILAVLST_4_097

 

Periode

 

< 1930 - nu

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

97 - 99 - 101

Vroeger nummer:

-

Van

< 1930

Tot

nu

 

Naam van het bedrijf / Beroep

gemeentehuis, gemeentelijke feestzaal

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

03 78 60 07, 03 78 62 57, 03 886 22 66

 

Informatie

In de infobrochures uitgegeven door de gemeente Willebroek wordt elke keer melding gemaakt van de diensten van het gemeentehuis.

In 1962 wordt het gemeentehuis grondig verbouwd - de ingang voor de administratieve diensten is vanaf dan via de Pastorijstraat.

De ingang(en) in de August Van Landeghemstraat zijn vnl. bedoeld om naar de trouwzaal te gaan (nr. 97)

Het administratief centrum van Willebroek is nu gevestigd in de Pastorijstraat nr. 1. Voor de meeste administratieve aangelegenheden moet je daar terecht.

Vraag: sinds wanneer exact is het nieuewe administratief centrum geopend?

Bron: BK-JDK, GEM-PUB

Het gemeentehuis werd opgetrokken rond 1931, tijdens het bestuur van Gaston Fromont.

In 1962 worden de gebouwen uitgebreid, om een betere dienstverlening mogelijk te maken. Dit gebeurt onder bestuur van Jan Van Winghe.

 Bron: BK-TDHTR

Op dit adres wordt ook de kring Vaartland vermeld.

Vraag: van wanneer tot wanneer was Vaartland op dit adres gevestigd? Ze worden ook vermeld in de August Van Landeghemstraat nr. 95.

 Bron: GEM-PUB

 

 

Afbeeldingen

 

 

september 1915

Een gestandardiseerde postkaart, gebruikt door de gemeentediensten.

Let op de afstempeling in WO I.

Bron: ?

 

 

 

10 oktober 1926

De socialistische raadsleden van het gemeentebestuur.

Van links naar rechts: Jules Borghijs, Albert Wuyts, Gaston Fromont, Victor De Blezer, August Van Landeghem, Adriaan Dezaeger, Constant Broeckmeyer, Jules VanderVelden en Jan De Borger.

Bron: Nels, PI-TB

In 1911 reeds hadden de socialisten in het door de liberalen bestuurde Willebroek al kandidaten voorgedragen, doch zonder succes. De verkiezingen van 1921 zouden de stoutste verwachtingen overtreffen.

Van geen zetels in 1911 verkreeg men er toen zeven op dertien, wat meteen de volstrekte meerderheid betekende.

In oktober 1926 werd dit getal tot 9 opgevoerd.

Op deze foto zien wij die negen met van links naar rechts: Jules Borghijs, Albert Wuyts, Gaston Fromont, ... De Bleser, August Van Landeghem (de toenmalige burgemeester), Adriaen De Zaeger, Constant Broeckmeyer, Jules Vandervelde en Jan De Borger.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

Bij de eerste algemene verkiezingen in 1921 veroverden de socialisten meteen de volstrekte meerderheid.

Ze behaalden toen zeven zetels op dertien.

Bij de eerstevolgende verkiezingen werden er dat zelfs negen.

Ze poseren hier op deze foto.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

 

mei 1927

het gemeentehuis - toen heette de straat nog Dorpsstraat.

Bron: P.I.B.

In 1787 werd het "Dorpshuis" of gemeentehuis ingericht.

Het werd in 1814 afgebroken en door het oud-gemeentehuis vervangen.

Het diende later plaats te ruimen voor het vooraan op de kaart gelegen gebouw, dat na 1952 - toen Jan Van Winghe als burgemeester aan bod kwam -  het fraaie uitzicht kreeg dat wij al jaren kennen.

Dokter Van Berchem - een zeer geleerd man, die in 1835 de in het toenmalige Europa de énig genoemde "Geneeskundige Kring van Willebroek" had gesticht - trad nà 1830 als allereerste burgemeester de geschiedenis van Willebroek in.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

In 1930 - 100 jaar nadat dokter Van Berchem de allereerste burgemeester van Willebroek de geschiedenis was ingetrokken - werd het totaal vernieuwde gemeentehuis door de socialistische bewindvoerders heropend.

Dokter Van Berchem werd in 1848 tot burgemeester benoemd. In een opmerkelijke rede, die hij ter gelegenheid van de installatie van de gemeenteraad op 20 oktober 1848 had uitgesproken, had hij gezegd dat het koord van zijn bel niet te hoog was geplaatst, waardoor het zowel voor de arme als voor de rijke moest mogelijk zijn om aan die bel te trekken! Dokter Van Berchem leidde de in het toenmalig Europa enig genoemde "Geneeskundige Kring van Willebroek" en hij schreef daarnaast een bondige brochure omtrent "De geschiedenis van de gemeente".

Hij werd als burgemeester door Louis De Naeyer opgevolgd. Met meesterlijke hand wist deze de ontwikkeling van de gemeente te leiden, ook al droeg hij er zorg voor dat deze gelijke tred met de groei en de bloei van zijn eigen fabrieken hield. Hij stierf op 16 februari 1902 en hij werd als burgemeester door zijn neef notaris Robert Peeters opgevolgd.

Deze Peeters was een persoonlijkheid die streefde naar de verfraaiing van de gemeente, maar die er ook zorg voor droeg dat de petrollampen als straatverlichting verdwenen om door gaslantaarns en later door elektriciteit te worden vervangen.

Van 1914 tot 1921 werd dokter Henri Persoons als dienstdoend burgemeester aangesteld en in 1921, toen de socialisten met roffelende trom hun intrede hadden gedaan, kreeg August Van Landeghem de burgemeesterssjerp om de lendenen.

Jarenlang kregen we vervolgens burgemeester Gaston Fromont aan het roer, ook al zou die zich in 1952 Jan Van Winghe, de huidige burgemeester, laten aflossen.

Op de foto hierboven, die ten jare 1930 bij de heropening van het gemeentehuis werd genomen, lieten de toenmalige prominenten zich met hun allen fotograferen. We herkennen: Adriaan De Zaeger, Albert Wuyts en Constant Broeckmeyer tussen de velen die waren opgekomen...

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

 

1933

De gevels van het gemeentehuis in de August Van Landeghemstraat.

Uiters rechts zie je café de Vlierboom.

Bron: Nels

 

 

 

1935

De ingang van het gemeentehuis (nu voor de trouwzaal).

Bron: ?

 

 

 

1938

De August Van Landeghemstraat. Het lage huis met de witte gevels wordt de beenhouwer van Jan Bogaerts.

Bron: ?

 

 

 

1942

Oorlogsverordening uitgevaardigd door het Arbeitsamt van de Duitse bezetter.

Bron: krantenartikel Gazet van Mechelen (23-05-1942)

 

 

 

 

1950 - 1960 (?)

Links op de foto de ingang van het gemeentehuis (nu naar de trouwzaal).

Waar later de ingang naar de feestzaal zou komen waren in de periode 1950-1960 (vraag: wanneer juist?) o.a. de openbare bibliotheek en het moederheil gevestigd.

Bron: ?

 

 

 

¶ 1955

Het gemeentehuis.

Bron: ?

 

 

 

1959 - Metaabewerkersbond - 50-jarig bestaan

In 1909 werd de regionale organisatie van de metaalbewerkers in een "provinciale" omgewerkt, met Antwerpen, Berchem, Hoboken, Sint Niklaas, Hemiksem, Herentals, Boom en Turnhout als aangesloten kernen en met Mechelen en Willebroek die zich, met plaatselijke verplichtingen als argument, van deze centralisatievorm diplomatiek hadden gedistancieerd. Vele jaren later werden zij wél lid van diezelfde Provinciale Afdeling Antwerpen en zij werden zelfs, zoals dat uit bijgaande foto blijkt, op het stadhuis van Antwerpen - naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van die Provinciale - in hun zondags kostuum ontvangen. Zo zien wij staand, van links naar rechts: Karel Van Campenhout, Jan Borghijs, Mon Van Lerberghe, Aloïs De Boeck en Louis Schaerlaecken. Allemaal mensen met een "metaal"-gebonden verleden.

Mon Van Lerberghe is jarenlang de rechterhand van Adriaan De Zaeger geweest. Hij werd secretaris van de Metaalbewerkersbond en van het A.B.V.V. Hij was schepen van Financiën en hij werd, toen hij afscheid van alle officiële functies nam, in de Gemeentelijke Feestzaal te Willebroek door de meer dan 300 genodigden gloedvol gevierd.

Aloïs De Boeck, die een uitzonderlijke staat van dienst heeft, liet zich op 18 mei 1919 bij de Metaalbewerkersbond aansluiten. In 1925 werd hij lid van het plaatselijk bestuur en in 1929 ondervoorzitter, om van dan af onafgebroken lid van het hoofdbestuur te blijven. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij voorzitter van de afdeling Willebroek, wat hij tot bij zijn opruststelling bleef. Hij was ook hoofddelegatieleider voor de arbeiders bij de firma Graver en jarenlang schepen in het college van Burgemeester en Schepenen in Willebroek, dat bijna uitsluitend uit metaalbewerkers had bestaan. En dat hervinden wij, wanneer wij de lijst van de secretarissen van de Metaalbewerkersbond overlopen. Dan zien wij dat August Van Landeghem en Gaston Fromont burgemeester van Willebroek werden, dat Adriaan De Zaeger en Mon Van Lerberghe er als schepen bedrijvig waren en dat Omer De Pauw - de huidige secretaris van de Metaalbewerkersbond (1977) - als burgemeester van Ruisbroek in het land bekend is geraakt.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

 

Het vernieuwde gemeentehuis, met rechts de ingang naar o.a. de feestzaal. De foto werd ten vroegste in 1962 gemaakt.

Bron: ?

 

 

 

Periode 1960 - 1970

Postkaart van het vernieuwde gemeentehuis.

Links het huis waar de beenhouwerij van Jan Bogaerts is gevestigd. Op de poort de vermelding STOBO.

Bron: Nels

 

 

 

 

1960 - 1970

De gevels van het gemeentehuis in de August Van Landeghemstraat in de periode 1960 - 1970.

Rechts op de onderste foto een bedrijfswagen van Stobo (vleesverwerkend bedrijf, gevestige in de Breendonkstraat nr. 219, uitgebaat door Leonard Bogaerts.

Bron: ?

 

 

 

 

1970 - 1980

De ingangen van het gemeentehuis.

Bron: ?

 

 

 

1985 - 1990

Kaart uit het kaartspel uitgegeven door VVV Vaartland.

Bron: VRTLND, Jan De Raeymaecker

 

 

 

1987

Publiciteit in de Willebroek Gemeentegids.

Grondplan van het gelijkvloers van het Gemeentehuis.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1993

De ingang naar de feestzaal en de tentoonstellingszalen in het gemeentehuis.

Bron: PI-TB 

 

 

 

±1990

Een ceremoniemeester staat te wachten op de taxi's die net aankomen.

Meer dan waarschijnlijk ter gelegenheid van een huwelijk waar het echtpaar
voor de staat gehuwd zal worden in de trouwzaal.

Bron: ?

 

 

 

oktober 2000

De bloemen en kronen ter gelegenheid van de begrafenis van oud-burgemeester Hugo Adriaensens.

Bron: PI-TB

 

 

 

2011

Het bevlagde gemeentehuis.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

± 2015
Enkele foto's van het Gemeentehuis en de August Van Landeghemstraat.

Bron: ?

 

 

 

 

2016 - 2017

Nog enkele foto's die meer recent werden gemaakt van het gemeentehuis.

Bron: PI-TB

 

 

 

± 2019

De ingang naar de feestzaal in het gemeentehuis.

Rechts naar het gemeentehuis is een toonzaal van tapijtenwinkel Louis De Smedt en Zonen.

Bron: PI-TB

 

 

 

februari 2024

De August Van Landeghemstraat ter hoogte van de ingang van het oude gemeentehuis (raadszaal, trouwzaal) aan de rechterkant.

Aan de linkerkant de gebouwen waar vroeger Nopri is geweest (groene kleur).

Bron: PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 24-03-2024 - Toevoegen afbeelding (2024)
16-08-2023 - Toevoegen speelkaart VVV-kaartspel 1985
13-07-2023 - Controle - Toevoegen nieuwe informatie
01-04-2022 - Toevoegen advertentie uit 1987
25-08-2021 - Toevoegen bijkomende informatie
25-07-2021 - Toevoegen 50 jaar Metaalbewerkersbond
17-07-2021 - Toevoegen foto inhuldiging nieuw gemeentehuis - Toevoegen infokader voor foto's
20-05-2021 - Creatie nieuwe pagina