Info Straat
 
Burgemeesters
Gebeurtenissen
Carnaval
Inhuldiging
Jaarmarkt &
Braderij
Koers
Marktdag
Vieringen
Officële
documenten
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
de kerk
de spoorweg
den Blijk

 

Informatie

Twee weken voor Pasen - het octaaf van halfvasten - gaat in Willebroek de carnavalstoet uit.

Vooraan in de stoet lopen de gemeentelijke reuzen: Janneke, Mieke en Katoke.

Bron: Gemeentelijke website

Karnaval te Willebroek

...

De oorsprong van het karnavalvieren ligt bij de Romeinen, die reeds een zonderlnge vorm van maskerade huldigden, die met uitbundige drank- en braspartijen werden afgerond.

...

Karnaval stak tijdens de 18de eeuw voor 't eerst de neus aan het Willebroekse venster. Dat blijkt ondermeer uit de wet van 18 juni 1791, waardoor "verkleedingen ofte zogenaemt Madqueraden" strikt verboden werden.

...

1887: gemaskerde optocht

De eigenlijke Karnavalstoeten zijn later ontstaan, al is er daarnaast ook de folklore geweest, zoals die omstreeks 1910 werd beleefd...

De feestelijkheden begonnen om vier uur in de namiddag, toen de bevolking van het Willebroekse Vaartland - meestal werkzaam in de papierfabriek De Naeyer - met de tamboer aan de kop de fabriekspoort uittrok, de vrouwen uitgedost als Hollandse boerinnekens, de mannen in splinternieuwe blauwe kiel.

...

De mannen van "den IJzeren" trokken 's anderendaags naar de vaart, bij Bol van Zan, en haalden er te vier uur hun vrouwen af. Dansend en zingend trokken ze dan van herberg tot herberg. Soms gebeurde het dat de vrouwen een mannenbroek aantrokken, om aldus hun "heerschappij" beter tot haar recht te doen komen...

...

1894: startjaar der stoeten

De eerste Karnavalstoet van ter plekke dateert van in 1894, toen Joseph De Maeyer - schrijver) en Frans Daems (voorzitter van d"den Bond der Neringdoeners van Willebroeck"), de heren voorzitters en leden der maatschappij bekend maakte dat ze in hun laatste zitting besloten hadden, ter gelegenheid van Half-Vasten een Karnavalstoet in te richten "... die zekerlijk tering en nering in onze gemeente brengen moet".

...

De toenmalige stoet werd om 14 uurop het Sasplein gevormd en werd ontbonden op de Markt.

Het was de deelnemers ten strengste verboden "... redeloze of kwetsende politieke voorstellingen te doen".

(zie ook het pamflet uit 1898 hieronder)

...

Sinds 1899 schijnt de regelmaat gebroken te zijn. We zien dat er op 22 maart 1903 nog een "overgrote carnavalstoet" is geweest.

...

De heropstanding

Op 31 januari 1907 vertrekt er een brief van "Willebroeck Aantrekkelykheden". Hij is gericht aan de voorzitters en bestuursleden van alle plaatselijke verenigingen, en ondertekend namens "de maatschappij Willebroeck Aantrekkelykheden", door ere-voorzitter Robert Peeters, voorzitter Thomas en schrijver J. Frateur, en voor de "bond der neringdoenden" door voorzitter F. Daems en schrijver J. De Maeyer.

Daarin wordt gezegd dat "... de Willebroeckse bevolking het voor geen gemeente moet onderdoen, wanneer het de inrichting geldt van feesten.

De stoet zal plaatsvinden op zondag 10 maart 1907.

...

Iedereen doet mee

Er werd een drukke correspondentie gevoerd, met als resultaat dat reeds op 14 februari 1907, de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia, de Fanfare Eendracht, de Moedige Leerjongens en de Moedige Harmonicaïsten hun bereidheid om mee te doen hadden verklaard, samen met een 15-tal gelegenheidsgroepen.

 

Deelnemende groepen

 

 • Maatschappij "de Jonge Rookers" - (gevestigd bij Frans Rabiot in de Statiestraat)
 • Maatschappij "de Dyksche Vrienden" - (gevestigd bij Leopold Roeyen aan de Oostvaartdijk nr. 49)
 • "de Vlugge Doppers" - (gevestigd bij Jozef Pepermans aan de Dendermondsesteenweg)
 • Toneelmaatschappij "Van Peene's Kring"
 • de Willebroecksche Reuzen (eerste vermelding)

 

In 1910 trekt de stoet op zondag 6 maart langs de straten en in 1912 is zondag 17 maart de grote dag.

...

De heropstanding

In 1935 gaat men opnieuw van start. Door "... eenige onpartijdige neringdoensers en herbergiers" werd het gedacht opgevat om op 31 maart (Halfvasten) een carnavalstoet in te richten , dit nadat Peer De Moor en Frans Baeken op 7 maart 1935, in naam van de verenigde handelaars en herbergiers, aan het college van burgemeester en schepenen hadden gevraagd "... om een cavalcade verkleede stoet met Halfvasten in te richten. En wel op deze manier dat ieder die zich wil verkleeden, zich van 1 uur 's middags tot 1 uur 's avonds naar wensch kan kleeden."

Het inrichtingscommiteit bestaat op dat moment uit:

 

 • voorzitter: Peer De Moor
 • ondervoorzitter: Leonard Bogaerts
 • secretaris: Frans Baeken
 • kassier: Leonard Van de Sande

 

...

Het traject van de carnavalstoet in maart 1938 was:

 

 • om 13:00 hr vormen de groepen zich in de Appeldonkstraat
 • om 13:00 hr stellen de wagens zich op in de IJzerenwegstraat
 • om 14:00 hr vertrekt de stoet langs de Veert - August Van Landeghemstraat - Nieuwstraat, Westdijk, Oude Dendermondsestraat, Overwinningsstraat
  rustpauze
  Dokter Persoonslaan, Oostdijk, Molesntraat, Mechelsesteenweg
  rustpauze
  Dokter Persoonslaan, Dendermondsesteenweg
  rustpauze
  Tuinwijk - Jozef Wautersstraat, Stationsplein, Stationsstraat, Guido Gezellestraat
  rustpauze
  Stationsstraat, Pastorijstraat, Groene Laan, Nieuwstraat, August Van Landeghemstraat
  schouwing van de stoet door de jury aan het gemeentehuis

 

Samenstelling van de jury (in maart 1939)

 

 • Schaerlaecken - Westdijk (bouwmeester)
 • G. Mauclet - Stationsstraat (ingenieur
 • Jules Borghys - Laan der Verbondenen
 • J. Pennewaert (bankbestuurder)
 • A. Van Dyck - Stationsstraat
 • F. Croes - Heffen (gemeentesecretaris)
 • Herremans - Heffen
 • Janssens - Klein-Willebroek (schoolhoofd)
 • A. Vertommen - August Van Landeghemstraat
 • F. Saerens - Ruisbroek (schoolhoofd)
 • S. Gultens - Boomsesteenweg

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Karnaval te Willebroek", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Karel De Decker - Gaston Fromont, Willebroek, 1987, nr. 1)

De reuzen van Willebroek

Janneke, Mieke en Katoke - de Willebroekse Reuzen - vormen een feestvierend gezin dat steeds van de partij is bij volkse en vrolijke gebeurtenissen, waarbij het vanuit de hoogte lachend neerkijkt op de feestvierders langs de weg.

...

De "blijde intrede van de Reus en de Reuzin" (Katoke was toen nog niet geboren), was tijdens de carnavalstoeten die van 1935 tot 1939 door de Willebroekse straten trokken, een hele gebeurtenis.

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Willebroeck aan 't front", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Willebroek, 1986, nr. 1)

Rond de periode van halfvasten viert Willebrok van oudsher Carnaval.

In 1887 was al sprake van een "gemaskerden optocht gedaan met muziek, fakkellicht, lampen, chineesche lantaarnen en bengaalsche vlammen" en in 1894 richtte de "Bond der Neringdoenden van Willebroek" een uitnodiging aan de Willebroekse middenstandsmaatschappijen om mee te werken aan "een karnavalstoet die zekerlijk tering en nering in onze gemeente brengen moet".

...

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2012 - nr. 4, "Willebroek viert carnaval!", Kevin Polfliet)

De Carnavalstoeten van 1947 tot 1986

Dankzij privaat initiatief werd jaarlijks, ter gelegenheid van half-vasten, een carnavalstoet ingericht. Deze stoeten kenden steeds een groeiende bijval.

...

Na de oorlog werd echter terug de hand aan het werk geslagen en op initiatief van Laurent De Laet, Arthur Smets en Frans Wauters werd in 1946 een stoet ingericht.

...

Op 19 februari 1947 besloot het College van Burgemeester en Schepenen zelf een carnavalstoet in te richten. Schepen Edmond Van Lerberghe kreeg van het College opdracht er één ineen te steken. Hij richtte een Comité van de Carnavalstoet op, bestaande uit:

 

 • Edmond Van Lerberghe - schepen
 • Henri De Wit - voorzitter
 • Jozef Van Dam - ondervoorzitter
 • Jules Vermeersch - kassier
 • Willem Verstrepen - afgevaardigde van de herbergiersbond
 • Eduard Flerackers - afgevaardigde van de handelaarsbond
 • Hendrik Fromont - secretaris

 

Het Comité richtte een oproep tot alle maatschappijen der gemeente. De gemeente zelf zorgde voor een financiële toelage en dankzij de medewerking van de handelaars en de herbergiers trok op 16 maart 1947 - amper één maand nadat het Comité van de Carnavalstoet was opgericht - de 1ste carnavalstoet na de bevrijding door de Willebroekse straten.

...

De eerste jury van de carnavalstoet bestond uit:

 

 • A. Van Dyck
 • G. Vercruysse
 • J. Schaerlaken
 • R. Van Dyck
 • J. Borghijs
 • H. Wouters
 • J. Droesbeke
 • P. De Moor

 

...

Op 7 maart 1948 trok de 2de stoet door de Willebroekse straten. Het Comité was ondertussen versterkt met Albert De Nies en August Lawaen.

Op 27 maart van datzelfde jaar zouden G. Verbruggen, G. Goossens en J. Van Aken het Comité vervoegen.

...

In 1950 gaf Henri De Wit zijn ontslag als voorzitter van het Comité. Hij werd opgevolgd door Jef Van Dam, erevoorzitter van het comité tot bij zijn overlijden in 1986.

Het Comité zou nu vele jaren onveranderd blijven, en bestond uit:

 

 • Jef Van Dam - voorzitter
 • G. Verbruggen - ondervoorzitter
 • Jules Vermeersch - kassier
 • Henri Fromont - secretaris
 • Willem Verstrepen, Eduard Flerackers, A. Lawaen, G. Goossens, A. Reveraert, J. Van Aken en Edmond Van Lerberghe - leden

 

De jury zou gedurende vele jaren blijven bestaan uit:

 

 • A. Van Dijck
 • J. Schaerlaken
 • R. Van Dyck
 • J. Borghijs
 • J. Talboom
 • A. De Smedt
 • L. Roelants

 

...

Uit de ondersteuningslijsten van 't jaar 1954 zien wij dat de grote steuners waren:

 

 • brouwerij Ardor
 • voormalige brouwerij De Jonghe-Erix
 • brouwerij Désiré Lamot en kinderen
 • brouwerij Moortgat
 • brouwerij van Wintam
 • brouwerij Het Sas

 

...

Tot en met 1960 werd de verkiezing van Prins Carnaval telkens georganiseerd op een bal, ingericht door de Ping Pong Club Dynamite. Door deze club werd een prinsenwagen gebouwd, waarop de Prins meereed in de stoet.

...

Vanaf 1961 zout het Comité de Prinsenverkiezing zelf organiseren, daar Ping Pong Club Dynamite elk jaar verlies leed met het organiseren van de aantselling van een Prins en met het bouwen van een prinsenwagen.

...

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Willebroeck aan 't front", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Willebroek, 1986, nr. 1)

Aan de Willebroekse Carnavalstoet namen volgende plaatselijk muziekmaatschappijen deel (1947):

 

 • Harmonie Volharding
 • Fanfare de Eendracht
 • Harmonie Deugd en Vlijt
 • Muziekmaatschappij Volharding
 • de Mannen van Anderlecht

...

 

Willebroekse deelnemende groepen aan de carnavalstoet (1947)

 

 • Maaradja met harem - Lustig Klein Willebroek - café Max
 • Per raket naar de maan - Het Congres - café de Vlierboom
 • Sport boven alles - Korfbalclub Klein Willebroek - Antwerpsestraat
 • Prins carnaval - Statiestraat's Vriendenclub - café Lawaen
 • Reizende Zigeuners - Mechelsesteenweg - café De Laet
 • De Chareltjes - café Gaarne Bij - Emiel Vandeveldestraat
 • De Manne van de Met gaan naar school - de Manne van de Met
 • Spoken - tunrvereniging VTS
 • Indianen op oorlogspad - de negers van de dijk - Oostdijk 14
 • de Stoomkracht - spaarkas ons Laatste Hoop - Molenstraat 143
 • de Moderne Vrouw van Willebroek - Oep es Oep - café 't Blokske
 • de Moedige Vissers van Blaasveld

 

... 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2017 - nr. 3, "Het gebeurde 70 jaar geleden", Gary Mantiers)

 

De carnavalstoet

 

De prinsen en prinsessen carnaval

 

 

De carnavalstoet

 

 

20 maart 1898

Affiche / strooibiljet voor de carnavalstoet.

Klik op de foto voor een grotere afbeelding.

Bron: PI-TB, druk. F. Thomas-Baggerman

 

 

 

1900 - 1914

De carnavalsgroep "de Negers van den Dijk"

Bron: ?

 

 

 

1906

Penning gemaakt voor de jaarmarkt van 1906

Bron: PI-TB

 

 

 

augustus 1914

Carnavalgroep.

De praalwagen waarmee Stanne Bos zinnens was aan de "grote bloemenstoet" deel te nemen. Met de bloemenstoet werd o.a. de 110de verjaardag van de Koninklijke Harmonie gevierd.

De stoet was gepland om op 15 en 16 augustus uit te rijden. WO I brak echter uit op 4 augustus, en de stoet werd afgelast.

Bron: PI-TB, Willebroekse Kronieken ("Karnaval te Willebroek", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Karel De Decker - Gaston Fromont, Willebroek, 1987, nr. 1)

 

 

 

±1912

Carnavalgroep de monsterdanseressen van Bratzaky (of Broadzakky) van Stanne Bos.

De groep "Gezelschap Labory" vermeldt een gewicht van "260 pounds" (of 130 kg).

Stanne Bos staat centraal op de foto. De andere "figuranten": Peer van Sooi De Heel, Clement De Heel, Armand De Heel en Gust van Pitje Karnas. De 3 "negerdanseurs" op de voorgrond zijn: Désiré van de Coté, Gène De Mol en Taaf van Rikus De Heel.

Bron: PI-TB, Willebroekse Kronieken ("Karnaval te Willebroek", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Karel De Decker - Gaston Fromont, Willebroek, 1987, nr. 1)

 

 

  

 

± maart 1930

De Willebroekse carnavalsstoet is in feite uit de omstreeks 1910 geweldig florerende folklore gegroeid. De feestelijkheden begonnen al in de namiddag. De lokale bevolking, die voornamelijk bij De Naeyer werkzaam was, stapte met Halfvastendag meestal - met de tamboer op kop - de fabriekspoort uit. De vrouwen waren als Hollandse boerinnetjes uitgedost en de mannen droegen een nieuwe kiel.

Op speciaal vervaardigde houten planken, die een lengte van 5 tot 6 meter hadden, werden klompen genageld. Zestien koppels staken er hun voeten in en kadansden op het eentonige gedreun van de trommel, de bevolkte straten op.

De lokale beenhouwers deden graag mee met "den volke". Zij vonden de tijd om jaarlijks iets anders te brengen. Zo pakten zij eens met een wagen uit, waarop een reuzentrechter met kamwiel stond en waarin zowel jongens als meisjes één na één werden neergelaten. Wanneer men nadien aan het kamwiel draaide, verdwenen de jongens en de meisjes en verschenen er ... witte pensen!

De mannen van "den IJzeren" deden het helemaal anders. Die haalden de dag nadien, bij Bol van Zan op de vaart, de vrouwen af, waarna ze dansend en zingend (en drinkend) van herberg tot herberg trokken. Een folklore die standhield tot op de dag waarop Jules Vermeersch - ofte wel Jules Limonade - in de Willebroekse arena verscheen. Want Jules had de wereld veroverd. Hij had stoeten gezien, die marcheerden en die veel volk wisten te lokken. Hij stichtte later, samen met Peer De Moor en Leonard Bogaerts, de Willebroekse carnavalsstoet, de de stoet van de streek zou worden.

Op de lnker foto zien wij Frans De Borger, de medestichter van de "Kristelijke Vakvereeniging te Willebroek", zoals die destijds in één van de stoeten is opgestapt.

Op de rechter foto herkennen wij de toen 14-jarige Maria Van Heck-Mertens, zoals zij ten gerieve van de Willebroekse carnavalsstoet van 1930 kleurrijk werd opgedirkt.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

 

± 1935

Het carnavalcomité anno ±1935.

Vooraan van links naar rechts: Leonard Van de Sande, Peer De Moor, Leonard Bogaerts.

Op de achtergrond zie je twee gemeentarbeiders, aan weerszijden van de reuzen.

Het zou kunnen dat de persoon aan de linkerkant De Meulder heet, en die aan de rechterkant De Dijl (met toenaam den Bosman). Vraag: heeft iemand hierover meer informatie?

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

 

1936

Twee foto's en bijhorende tekst intijdschrift De Stad.

Bron: De Stad (1936)

 

 

 

 

1936

Foto en bijhorende tekst over carnaval in Willebroek.

Bron: Het Volk (1936)

 

 

 

 

1937

Foto's met bijhorende tekst van het carnaval in Willebroek.

Bron: De Stad (1937)

 

 

 

1937

Het carnavalcomité poseert voor de foto aan de ingang van café de Vlierboom.

Van links naar rechts (voor- & achteraan): François Baeken, Jules Vermeersch, Albert Van Roy, Guillielmus Mees, Jef Van Dam, Jos Verbruggen, Peer De Moor, Jules "van 't Keizershof", Leonard Van de Sande.

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

 

19 maart 1950

Het comité van de Carnavalstoet, na de ontvangst op het gemeentehuis.

Bron: PI-TB, archief Willy Mees-Albert Mees (onderste foto)

Het Carnavalsgebeuren in Willebroek kende van bij het begin een overgroot succes en bracht telkenjare een grote massa mensen naar Willebroek.

De Willebroekse carnavalstoet was dan ook het hoogtepunt van de carnavalperiode, en trok talrijke groepen aan uit binnen- en buitenland.

Het comité van de carnavalstoet spaarde dan ook geen moeite om van "hun" stoet een attractie te maken die iedereen aansprak: groot en klein, jong en oud, en dit ieder jaar opnieuw met steeds een zeer grote belangstelling.

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 4)

 

 

 

1975

De prinsenwagen in de August Van Landeghemstraat, vlakbij het Pleintje.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

1975

Bron: ?

 

 

 

1975-1980

Kaart uit het kaartspel uitgegeven door VVV Vaartland.

Bron: VRTLND, Jan De Raeymaecker

 

 

 

 

maart 1979

Bron: ?

 

 

 

1980 - 1985 (?)

De reuzen die elke keer meelopen in de carnavalstoet.

Bron: PI-TB

 

 

 

1981

Bron: ?

 

 

oktober 1981

De prinsengilde op de trappen van het gemeentehuis.

Bron: ?

 

 

 

 

 

28 maart 1982

Programma en publiciteit in de Carnavalsbrochure van 1982

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1982

Bron: PI-TB

 

 

 

2007

Bron: PI-TB

 

 

 

 

2011

Bron: cbou (?)

 

 

 

22 maart 2015

Affiche voor de aankondiging van de carnavalstoet.

Bron: GEM-PUB, PI-TB

 

 

 

 

2015

Bron: PI-TB

 

 

 

13 maart 2016

Aankondiging van de carnavalstoet.

Bron: GEM-PUB, PI-TB

 

 

 

2 april 2017

Affiche voor de carnavalstoet

Bron: gemeentebestuur Willebroek

 

 

 

 

maart 2017

Bron: PI-TB

 

 

 

maart 2018

Aankondiging van de carnavalstoet in het gemeenteblad.

Bron: GEM-PUB, PI-TB

 

 

 

 

 

2018

De Poutrellekes...

Bron:

 

 

 

maart 2018

De Willebroekse reuzen Katoke, Janneke en Mieke

Bron: PI-TB

 

 

 

2019

Aankondiging van de carnavalstoet.

Bron: GEM-PUB, PI-TB

 

 

 

 

 

april 2019

Het carnavalscomité vindt dat de tijd gekomen is om de Willebroekse reuzen op te fleuren, en te voorzien van nieuwe kleren.

Janneke, Mieke en Katoke (onderste foto) krijgen een nieuwe outfit. 

Bron: Comité van de Carnavalstoet - Willebroek

 

 

 

april 2019

Janneke, Mieke en Katoke vlakbij de Vredesbrug op de Dr. Persoonslaan

Bron: PI-TB

 

 

 

april 2019

Voor de gelegenheid van de carnavalstoet van 2023 krijgen de Willebroekse reuzen een nieuwe outfit.

Lees het volledige artikel hier.

Bron: Het Laatste Nieuws (02-04-2019, Els Dalemans / David Legreve)

 

 

 

 

2020

De carnavalstoet in de straten van Willebroek.

Op de onderste foto de leden van het carnavalcomité.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

2023

Aankondiging van de carnavalstoet.

Bron: GEM-PUB, PI-TB

 

 

 

2023

Het carnavalcomité op de Dr. Persoonslaan.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

2023

De carnavalgroep van AD Delhaize.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

 

2023

Een aantal sfeerbeelden van de carnavalstoet.

Bron: PI-TB

 

 

De prinsen en prinsessen carnaval

 

1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959

1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969

1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979

1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989

1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999

2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009

2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019

2020  |  2021  |  2022  |  2023  

 

Bron: François De Pauw - aangevuld vanaf 2010 door Tony Brems

 

1956

   

Prins Raf I

Naam: Rafael Van Wouwe

° Willebroek 10 mei 1921

† Willebroek 12 oktober 1978

   

1957

 

Prins Arthur I

Naam: Arthur Lombaerts

° Brussel 04 juli 1913

† Blankenberge 20 mei 1990

(doodsprentje)

   

1958

   

Prins Max I

Naam: Maxi Van Camp

° Willebroek 04 juni 1927

   

1959

   

Prins Victor I

Naam: Victor Moeremans

° Mechelen 01 augustus 1931

   

1960

   

Prins Max I

Naam: Maxi Van Camp

° Willebroek 04 juni 1927

   

1961

   

Prins Hubert I

Naam: Hubert Rottiers

° Willebroek 20 mei 1908

† Gent 08 juni 1981

(doodsprentje)

   

1962

   

Prins Jean I

Naam: Jean Van Dam

° Willebroek 21 december 1927

   

1963

   

Prins Hubert I

Naam: Hubert Rottiers

° Willebroek 20 mei 1908

† Gent 08 juni 1981

(doodsprentje)

   

1964

   

Prins Willy I

Naam: Willy Goossens

° Willebroek 04 oktober 1945

† Willebroek 30 november 2012

   

Prinses Anny I

Naam: Anny Fromont

° Willebroek 21 december 1942

Het was ook in 1964 dat voor de eerste maal een Prinses haar intrede deed.

Als Prins Carnaval werd Willy Goossens - beter bekend als "den Dave" - gekozen.

Gezien zijn jeugdige leeftijd kreeg hij - om zijn taak te verlichten - een Prinses aan zijn zijde, nl. Anny Fromont.

Een paar dat er - ondanks het slechte weer - de glimlach niet bij verloor.

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Karnaval te Willebroek", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Karel De Decker - Gaston Fromont, Willebroek, 1987, nr. 1)

1965

   

Prins Jaak I

Naam: Jacques Van Dyck

° Willebroek 04 september 1946

   

1966

   

Prins Celest I

Naam: Celest De Borger

° Willebroek 03 november 1922

† Willebroek 30 oktober 1989

(doodsprentje)

   

 

  

 

 

Prins Celest wordt officieel ontvangen op het gemeentehuis. Hij wordt gebracht met een taxi van Albert De Nies.

Op de onderste foto het carnavalcomité, met van links naar rechts: François Verstrepen, Guillaume "Jommeke" Goossens, Jos Verbruggen, Willem Verstrepen, Albert De Nies (Bère van de Kiet), Prins Celest, Jan Van Aken, Fons van den Baron (?), Jules "Lemmenaat" Vermeersch, Gaston Fromont. Zittende vooraan: Mon Van Lerberghe en Jef Van Dam.

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees, PI-TB

 

1967

   

Prins Hugo I

Naam: Hugo Van der Taelen

° Willebroek 23 november 1938

   

1968

   

Prins Karel I

Naam: Karel Moons

° Willebroek 25 maart 1913

† Willebroek 14 januari 1995

(doodsprentje)

   

1969

   

Prins Eduard I

Naam: Eduard De Smedt

° Willebroek 08 juni 1937

   

1970

   

Prins Marc I

Naam: Marc Person

° Willebroek 09 augustus 1950

   

1971  &  1972  &  1973

   

Prins Wiskirix I

Naam: Jacques Van Heck

° Willebroek 20 september 1950

   

Tijdens de stoet van 8 april 1973 was er voor de eerste maal in de geschiedenis van Willebroek een "keizer-carnaval".

Prins Wiskirix van de Willebroekse studentenkring Wip-Wiski werd in 1973 voor de derde opeenvolgende maal tot Prins verkozen.

Hij mocht zich bijgevolg de titel van Keizer toeëigenen. Het was dank zij de inzet van de studentenkring dat het carnavalgebeuren te Willebroek terug naar een hoogtepunt ging.

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Karnaval te Willebroek", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Karel De Decker - Gaston Fromont, Willebroek, 1987, nr. 1)

1974

   

Prins J. Pubb I

Naam Johny Nonclerq

° Willebroek 30 september 1945

   

Op zaterdag 9 februari 1974 trokken 1.431 Willebroekenaars naar de stembus, wat een uitzonderlijk hoge opkomst was waarop het Comité zeker niet had gerekend.

Ze brachten hun stem uit in de Gemeentelijke Lagere School aan het August Van Landeghemplein.

...

Zelfde avonde van de verkiezing werd rond 24 uur, tijdens het grote carnavalbal in de gemeentelijke feestzaal, de uitslag van de verkiezing bekend gemaakt.

Johnny Pubb (Johnny Nonclercq) kwam als eerste uit de bus.

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Karnaval te Willebroek", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Karel De Decker - Gaston Fromont, Willebroek, 1987, nr. 1)

1975

   

Prins Freddy Tapijt

Naam: Freddy De Smedt

   

Op 16 maart 1975 zou het echter nog beter zijn. Niet enkel op de zondag van carnaval, maar ook enkele weken daarvoor was de carnavalkoorts ten top gestegen.

De verkiezing van Prins Carnaval had Willebroek in een echte "preëlectorale sfeer" gedompeld. De beide kandidaten Prins carnaval (uittreden Prins Johnny Pubb en zijn challenger Freddy Tapijt) lieten niets onverlet.

...

De zaterdag van de verkiezing zelf kwamen bijna 3.000 mensen naar het kieslokaal om hun voorkeurstem uit te brengen. Ze kwamen allemaal met de glimlach - het was immers de verkiezing van de prins der zotskap en ze waren niet gedwongen hun stem uit te brengen. Het was een waar succes voor Louis Beckers en het voltallig Comité die deze verkiezingen organiseerden.

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Karnaval te Willebroek", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Karel De Decker - Gaston Fromont, Willebroek, 1987, nr. 1)

1976

   

Prins Jan den Bokser

Naam: Jan Verhulst

° Willebroek 25 oktober 1931

† Damme 29 augustus 1992

(doodsprentje)

   

Krantenartikel over de steun aan Jan Verhulst (den Bokser) als prins Carnaval

Bron: FB-WV

1977

   

Prins Willy II

Naam: Willy Carleer

° Willebroek 02 maart 1939

   

1978

   

Prins Pol Sloef I

Naam: Leopold Emmerechts

° Willebroek 11 december 1948

   

1979

   

Prins Popol

Naam: Leopold Verrijcken

° Willebroek 21 juni 1934

† Willebroek 13 augustus 1987   (doodsprentje)

   

1980

   

Prins René I

Naam: René De Loenen

° Willebroek 27 juli 1948

   

1981

   

Prinses Irma I

Naam: Irma Van Doorslaer

° Willebroek 07 maart 1938

   

1982  &  1983

   

Prins Willy III

Naam: Willy Jacob

° Dendermonde 12 februari 1952

† Antwerpen 04 februari 2004

(doodsprentje)

   

Prinses Viviane I

Naam: Viviane Van Dyck

° Willebroek 11 januari 1951

Het Comité had er eveneens voor gezorgd dat Prins Willy en Prinses Viviane hun karamellen konden uitgooien vanop een splinternieuwe prinsenwagen, door het Comité zelf ontworpen en gebouwd.

...

In 1983 hadden Willy Jacob en Viviane Van Dyck hun titel van Prins en Prinses Carnavel met succes verdedigd. Ze werden voor een tweede maal het prinsenkoppel.

...

In de voormiddag - tijdens de ontvangst op het gemeentehuis - nam men afscheid van Jef Van Dam. Na 33 jaar voorzitterschap van het Carnavalcomité legde Jef er de bijl bij neer.

Met Jef Van Dam verdween een figuur uit het Willebroeks Carnaval.

Zijn zetel wordt voortaan ingenomen door August De Smedt.

Jef kreeg uit handen van de nieuwe voorzitter een prachtige kleurenfoto en een fles jenever.

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Karnaval te Willebroek", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Karel De Decker - Gaston Fromont, Willebroek, 1987, nr. 1)

1984

   

Prins Willy III

Naam: Willy Jacob

° Dendermonde 12 februari 1952

† Antwerpen 04 februari 2004

(doodsprentje)

   

Prinses Linda I

Naam: Linda Piesens

° Willebroek 20 augustus 1950

1985

   

Prins Jean II

Naam: Jean Moerenhout

° Willebroek 12 januari 1940

   

Prinses Irma I

Naam: Irma Van Doorslaer

° Willebroek 07 maart 1938

 

Ontvangst van prinses Irma aan het gemeentehuis.

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

1986

   

Prins Jean II

Naam: Jean Moerenhout

° Willebroek 12 januari 1940

   

Prinses Irma I

Naam: Irma Van Doorslaer

° Willebroek 07 maart 1938

1987

   

Keizer Jean II

Naam: Jen Moerenhout

° Willebroek 12 januari 1940

   

Prinses Irma I

Naam: Irma Van Doorslaer

° Willebroek 07 maart 1938

1988

   

Prins Patrick I

Naam: Patrick Carleer

° Willebroek 17 december 1964

   

Prinses Marcella

Naam: Marcella Ceunen

° Willebroek 22 april 1944

1989

   

Prins Spanky Jr.

Naam: Alex De Hert

° Willebroek 27 februari 1957

   

Prinses Hilda II

Naam: Hilda Van Doorslaer

° Willebroek 29 augustus 1961

1990

   

Prins George I

Naam: George Blijweert

° Willebroek 22 oktober 1944

† Koksijde 23 april 2002

(doodsprentje)

   

Prinses Nadine I

Naam: Nadine Van der Taelen

° Willebroek 13 september 1956

1991

   

Prins Benny I

Naam: Benny Segers

° Willebroek 09 februari 1951

   

Prinses Hilda II

Naam: Hilda Van Doorslaer

° Willebroek 29 augustus 1961

1992

   

Prins François I

Naam: François Reyntiens

° Willebroek 16 augustus 1937

   

Prinses Christiane I

Naam: Christiane Pollaert

° Willebroek 27 augustus 1955

1993

   

Prins Eddy I

Naam: Eddy Peelman

° Willebroek 18 februari 1948

   

Keizerin Hilda II

Naam: Hilda Van Doorslaer

° Willebroek 29 augustus 1961

 

Vermeldingen in de pers

 Nieuw Prinsenpaar verkozen! - Carnavalverkiezingen: vele Willebroekenaars brachten hun stem uit (Het Laatste Nieuws, 15-02-1993, Karel De Decker)

 

Prins Eddy en Keizerin Hilda vieren carnaval 1993 (Gazet van Antwerpen, 18-02-1993, EvR)

 

Willebroekse Carnavalstoet aan 47ste uitgave toe (Gazet van Willebroek, Puurs-Bornem en Londerzeel, 24-03-1993, Karel De Decker)

 

Kindercarnavalstoet voorbode van grote stoet (Gazet van Antwerpen, 24-03-1993)

 

Reuzen zijn het hoogtepunt - De allereerste carnavalstoet van Willebroek trok al in 1894 door het centrum van het Vaartland (Het Laatste Nieuws, 26-03-1993, Karel De Decker) 

 

Willebroek levert provinciaal prinsenpaar (Gazet van Antwerpen, 28-10-1993,    / Raymond Van Beygaerden) 

 

1994

   

Prins Fons I

Naam: Alfons De Cock

° Willebroek 19 november 1959

   

 

 

19 december 1994

Verkiezing van de Nationale Pins Carnaval: Jean Moerenhout (de 7de persoon van rechts).

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

Vermeldingen in de pers

 Fonske De Cock is gloednieuwe Prins - 625 Willebroekenaars brachten tijdens de carnavalverkiezingen hun stem uit in de Gemeentelijke Feestzaal (Het Laatste Nieuws, 14-02-1994, Karel De Decker)

 

Fonske I regeert over het carnavalgebeuren 1994 (Gazet van Antwerpen, 15-02-1994)

 

Fonske De Cock is prins karnaval in Willebroek (Gazet van Antwerpen, 15-02-1994, ReM)

 

Ruud I en Jessica I opnieuw jeugdprinsen (Gazet van Antwerpen, 16-03-1994)

 

Willebroek zet nog zijn maskers op - Gemeente maakt zich op voor carnaval (Het Laatste Nieuws, 18-03-1994, Karel De Decker)

 

De beste stoet sinds jaren - Groepen uit andere gemeenten gaven kleur aan de 48ste carnavalstoet (Gazet van Antwerpen, 21-03-1994, Karel De Decker)

 

De beste stoet sinds jaren - Groepen uit andere gemeenten gaven kleur aan de 48ste carnavalstoet (Het Laatste Nieuws, 21-03-1994, Karel De Decker)

 

Nationale karnavalprins komt uit Willebroek (Nieuwsblad, 19-12-1994, MCE / JHS)

 

Jean Moerenhout is nationaal Prins Carnaval (Het Laatste Nieuws, 20-12-1994, HGG / HGG)

 

1995

   

Prins Paul I

Naam: Paul Pedeneau

° Willebroek 27 februari 1949

   

1996

   

Prins Guido I

Naam: Guido Vekemans

° Willebroek 09 december 1939

 

Vermeldingen in de pers

50ste carnavalstoet met de Gilles van Aalst als attractie (Willebroek Nu, februari 1996) 

 

1997

   

Prins Karel II

Naam: Karel De Borger

° Willebroek 03 maart 1946

   

1998

   

Prins Eric I

Naam: Eric Van Campenhout

° Willebroek 29 maart 1959

   

1999

   

Prins Carl I

Naam: Carl Huysmans

° Willebroek 12 mei 1961

   

2000

   

Prins De Renne

Naam: Henri Reyniers

° Willebroek 18 april 1947

   

2001

       

Prinses Josiane I

Naam: Josiane De Cock

° Willebroek 31 maart 1956

2002

   

Prins Henri I

Naam: Henri Jacops

° Willebroek 08 januari 1948

   

2003

       

Prinses Simonneke

Naam: Simonne Otto

° Willebroek 29 april 1948

2004

   

Prins Kurt I

Naam: Kurt De Clerck

° Willebroek 25 juni 1968

   

2005

       

Prinses Nancy I

Naam: Nancy Corremans

° Willebroek 14 januari 1965

2006

       

Prinses Josiane I

Naam: Josiane De Cock

° Willebroek 31 maart 1956

2007

   

Prins De Renne II

Naam: Henri Reyniers

° Willebroek 18 april 1947

   

2008

       

Keizerin Josiane

Naam: Josiane De Cock

° Willebroek 31 maart 1956

2009

   

Prins Ivan I

Naam: Ivan Dehertogh

° Willebroek 05 mei 1971

   

2010

 

Jurgen Apers

   

2011

 

Marianne Vercauteren

   

2012

 

Michel Lambrechts

   

2013

 

Alain Sollie

   

2014

 

Hendrik Aerts

Prins - Ambassadeur

   

2015

 

Hendrik Aerts

Prins

 

Hendrik Aerts

Prins - Ambassadeur

2016

 

Wendy Van Dam

Prinses

 

Wendy Van Dam

Prinses - Ambassadrice

2017

 

Renzo De Boeck

Prins

 

Renzo De Boeck

2018

  

Gianni Dehertog

Prins

 

Gianni Dehertog

2019

       

2020

       

2021

       

2022

       

2023

 

Cindy Goossens

Prinses-Ambassadrice

 

Cindy Goossens

Keizerin-Ambassadrice

 

 

Laatste wijziging 27-09-2023 - Toevoegen gebeurtenissen 1947
16-09-2023 - Toevoegen afbeelding nationale prins verkiezing (1994)
16-08-2023 - Toevoegen speelkaart VVV-kaartspel 1975
15-07-2023 - Toevoegen foto reuzen (2023)
08-07-2023 - Controle
06-07-2023 - Toevoegen foto's & nieuwe informatie - Toevoegen jaren 2020 - 2023
05-07-2023 - Toevoegen foto's & nieuwe informatie
07-12-2022 - Toevoegen persartikel uit 1993 en uit 1996
06-07-2022 - Toevoegen persartikel 1993-1994)
06-06-2022 - Toevoegen foto's Prins Celest (1966) (Albert Mees / Tony Brems)
04-06-2022 - Toevoegen nieuwe informatie (TS-VRTL)
22-04-2022 - Toevoegen nieuwe info over Stanne Bos en het carnavalgebeuren
13-04-2022 - Toevoegen foto uit ± 1975 (carnaval)
25-03-2022 - Toevoegen programmapagina's uit de caarnavalbrochure van 1982
11-03-2022 - Toevoegen bijkomente informatie (TS-VRTL)
28-01-2022 - Toevoegen nieuwe foto's
05-09-2021 - Uitbreiden menu voor "Officiële documenten"
26-07-2021 - Toevoegen foto en bijhorende informatie van Frans De Borger en Maria Van Heck (1930)
25-07-2021 - Toevoegen infokader voor foto's
12-05-2021 - Toevoegen bijkomende foto's
10-05-2021 - Toevoegen bijkomende foto's
05-05-2021 - Creatie nieuwe pagina