Info Straat
 
001
003
004 & 006
005
007
009
011
013
017
019
 

 

Straatnaam

Adrescode

Torenstraat (ex-Kasteelstraat)

WILTOREN_013

 

Periode

 

< 1917 - ?

1952 - 1962

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

13

Vroeger nummer:

Kasteelstraat 13

Van

< 1917

Tot

?

 

Naam van het bedrijf / Beroep

café Oude Kiet

herberg

Uitbater(s)

Louis Schelkens

Toenaam

de Kiet

Telefoonnummer

Willebroek 184 (1938)

 

Informatie

In 1948-1952 wordt Louis als bediende vermeld.

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 3 & 4, Gary Mantiers), KL-1962, KL-1952, Telefoonlijst 1938

De Kiet

Wanneer gij - liefhebbers van 't zoo gunstig gekende Willebroecksch nat - den naam ziet of uitspreekt van "de Kiet" voelt ge dan uw keelgat niet aangenaam vochtig worden, en smaakt ge dan den schuimenden "Dubbelen gerste" niet weer van voorheen?

Weinig heiligen worden zoo vurig aanbeden als veteraan onzer meester-brouwers zoo puik, met ons vaartwater wist te vervaardigen en daarna aan tallooze klanten opdiende, in zijn befaamd lokaaltje der Kasteelstraat. O 't is niet zo groot, noch ophefmakend, maar met welke zorg onderhouden en uitgebaat!

Eene eenvoudige herberg, zooals men er vroeger meestal vastgehecht zag aan onze voorname brouwerijen in 't Vlaamsch land, laag van verdiep en met een aanlokkend uithangbord om den voorbijganger uit te noodigen. In de laatste tijden van den vrede, nochtans, en uit rede zelf zijner stijgende reputatie, verkreeg het bedoeld lokaaltje een nieue voorschoot... groote vensterramen in den nieuwen stijl als 't u belieft en binnenwaarts lieve gordijntjes... Wie kon er aan weerstaan... bij "de Kiet" nen verkwikkenden pot te gaan pakken?

Zal ik er u bijvoegen dat de "staminé" op minder dan eenen booscheut gelegen is van onze parochiale kerk en dat de geloovigen - zij die onder de mis blijven rechtstaan - eens de "consecratie" gegeven, zoo wat rap bij "de Kiet" binnenzaten. Hetzelfde greep plaats, wanneer vrienden en kennissen den afgestorven medeburger ter kerke vergezelden; bij "de Kiet" was 't d' eerste statie van den "kruisweg" dien men aan den overledene als blijk van genegenheid en als rouwbetuiging verschuldigd is!

Onze Willebroecksche gewoont elkeen met eenen bijnaam te betitelen is te ondoordringbaar om den oorsprong te bepalen van dezen, die aan 't hoofd prijkt van mijn levend portretje.

Wat er ook van zij, hij duidt onverschillig het lokaal aan en den Baas die het openhoudt, één dier voortreffelijke dienaars van den ouden stempel, die den intrest van den bezorgden patroon weet te verdedigen, aan wien meer dan 't kwaart eener eeuw trouwe diensten wat men het "oorlogskruis van den arbeid" heeten mag verschafte en die immer fier is als meestergast toe te hooren aan eene nijverheidsuitbating, overigens in 't huidig geval, een juweeltje van moderne brouwinrichting in onze gemeente.

 

Lees nog andere artikels van "Types van bij ons" in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Willebroeck aan 't front", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Willebroek, 1986, nr. 1)

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

13

Vroeger nummer:

Kasteelstraat 13

Van

1952

Tot

1962

 

Naam van het bedrijf / Beroep

café Oude Kiet

herberg

Uitbater(s)

Leonia Busschot (x L. De Saeger)

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

-

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 3 & 4, Gary Mantiers), KL-1962

 

 

Afbeeldingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste wijziging 14-07-2024 - Toevoegen telefoonnr 1938
17-11-2023 - Controle
21-04-2022 - Toevoegen artikel "types van bij ons" (Willebroekse Kronieken"
20-09-2021 - Creatie nieuwe pagina