Info Straat
 
001
002
004
006
008
009
010
011
013
021
023
029
030
032
034
036
040
042
045
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm.

 

Straatnaam

Adrescode

Antwerpsesteenweg (Klein Willebroek)

KLWANTWS

 

Naamgeving

Sinds

1893

Vroegere naam:

Steenweg op Ruysbroek

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Verbindt Klein-Willebroek met de rijksweg 1bis Brussel-Antwerpen.

Werd op diverse manieren vemeld: op 2 november 1847 als "den steenweg naer Ruysbroeck" (G.A.W. 1105).

Op 11 oktober 1849 als "den steenweg naer Rupelmonde" (G.A.W. 1105). Op 14 januari 1901 als "den steenweg van Willebroeck naer Ruisbroeck (G.A.W. 1032).

De Antwerpsesteenweg werd in 1893 vermeld onder de naam De l'Orgerie-Guétrystraat, genoemd naar de graaf De l'Orgerie-Guétry, die bij de realisatie van de weduwe Van Enschodtbrug (1850-1853) voorzitter was van de maatschappij die voor de financiering zorgde. Waarschijnlijk werd - omwille van het moeilijke uitspreken ervan - deze straatnaam uiteindelijk in Antwerpsesteenweg gewijzigd.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

Op 12 maart 1906 breekt rond 17:00 hr de Rupeldijk door over een grotere lengte, ten gevolge van een extreem hoog watertij.

Het water stroomt op korte tijd door velden en landerijen, en voerstroomt kelders en gelijkvloers van een groot aantal woningen. De vlakte tussen Klein Willebroek en Willebroek stond nagenoeg helemaal blank. De wegen naar Willebroek en Ruisbroek konden niet meer worden gebruikt. Zowel de gemeenteschool als de kerk konden door de overstroming niet meer worden gebruikt.

Arbeiders van de fabriek Louis De Naeyer hielpen bij de aanleg van een nooddijk om nog erger te voorkomen. Al op 19 maart werd begonnen met de herstelwerken op last van het Polderbestuur.

Een aantal bedrijven ondervonden grote schade van de overstromingen: het werkhuis van timmerman August Deweerdt spoelde volledig weg, een grote partij zout van zoutziederij Victor Scheltjens werd vernietigd, net als een grote hoeveelheid mout van brouwerij Lamot bedorven en dus verloren was.

Een hulpcomité werd samengesteld voor de inzameling van financiële middelen om de schade te herstellen. Voorzitter van dit comité was burgemeester Robert Peeters, bijgestaan door Victor Erix en Petrus Peeters als ondervoorzitters. Er werd een beschikbaar bedrag ingezameld van 4435,70 frank, waarmee het merendeel van de slachtoffers kon worden vergoed.

De volledige transcriptie is te lezen in het tijdschrift Vaertlinck, jaargang 2015, nr. 3

Bron: Transcriptie August Van Auwenis (Vaertlinck 2015 - nr. 3)

 

Ligging in de gemeente

 

Vermeldingen in de pers

Extra wandelinformatie over Klein Willebroek vind je in een webdocument van Scheldeland (Gerda Cardon, Clemy Janssens, Marc Reyniers)

 

 

Afbeeldingen

 

 

 

12 maart 1906

Overstroming in Klein Willebroek

Bron: ?

Klein Willebroek is eeuwenlang in strijd met water, wind, dijkbreuken en overstromingen geweest.

Met menselijke miserie en evenveel leed, al wisten zij zich stoer te verzetten!

In 1842 kregen zij, na daar herhaaldelijk om te hebben verzocht, een kapel op hun grondgebied, die onder het motto "Maria bewaert - al die vaert" aan O.L. Vrouw werd toegewijd.

Want al met al is dit Klein Willebroek in de geschiedenis van dat zo dikwijls vernoemde Willebroek, altijd een volk van "varende lieden" geweest.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

Klein Willebroek werd meermaals getroffen door watersnood.

Een eerste grote overstroming door een dijkdoorbraak in Klein Willebroek vond plaats op 12 maart 1906.

Klein Willebroek kwam hierdoor bijna helemaal onder water te staan.

Hierboven de Antwerpsesteenweg in 1906 met achteraan de woning van E. De Weerdt (later de woning van burgemeester Marc De Laet).

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

"Bij het hoogwatergetij van 12 maart 1906 omtrent 5 uur in de namiddag, brak op het gehucht Klein-Willebroeck, ten gevolge van het overvloedige water en een hevige Noord-Westerwind de Rupeldijk door over een lengte van ruim 32 meter.

Met geweld stroomde het water over de landerijen en vernielde op zijn doortocht boomen en gewas.

Op weinige stonden liepen kelders en gelijkvloers onder van een groot aantal woningen van het gehucht Klein-Willebroeck en waren de bewoners verplicht met hunnen huisraad te vluchten; nabij den dijk, rechtover den doorbraak, stortte het werkhuis in van den timmerman Aug. Deweerdt en werd het houtmagazijn volkomen meegesleept.

Op een uur tijd stond de gansche vlakte tusschen Groot- en Klein-Willebroek overwaterd.

...

"Rond 5 1/2 ure begon het watertij te vallen en opnmiddellijk daarop warden de eerste voorzorgsmaatregelen genomen om verdere onheilen te vermijden."

...

"Gansch den nacht werd hier ieverig aan doorgewerkt en men gelukte er in de waters in hunne bedding te houden."

...

"Met den heer Aug. De Weerdt, wiens werkhuis was weggespoeld, moest de heer Victor Zcheltjens "zoutzieder" als het meest door de ramp geteisterd beschouwd worden. Deze laatste beraamde zijne schade op ongeveer 13.000frank. Bestaande in het verlies van eene groote hoeveelheid zout en beschadiging aan zijne werkhuizen veroorzaakt."

...

"Buitendien leed de heer D. Lamot een merkelijk verlies door het bederf van een groote hoeveelheid mout in zijne brouwerij, een twintigtal werklieden bleven verschillige dagen werkeloos en meer dan zeventig huisgezinnen der geringe klas dienden schadeloos te worden gesteld."

...

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2012 - nr. 1, "Historisch verhaal over de overstroming van 12 maart 1906", Gary Mantiers - Gust Van Auwenis)

Gust Van Auwenis publiceerde in ht tijdschrift van Vaertlinck een transcriptie van een document geschreven en uitgegeven door de gemeente Willebroek, over de overstroming van 1906.

...

Bij het hoogwatergetij van 12 maart 1906, omtrent 5 ure namiddag, brak op het gehucht Klein-Willebroek, ten gevolge van de overvloedige waters en eenen hevigen Noord-Westenwind, de Rupeldijk door op een lengte van ruim 32 meter.

...

Hierboven het begin van het relaas.

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2015 - nr. 3, "Historisch Verhaal over de overstroming van 12 maart 1906 te Klein-Willebroek", Gust Van Auwenis)

 

 

 

1920 - 1940

De Boulevardbrug.

Bron: Fr. Van Dievoort (?)

 

 

 

1939

Optocht van de Gemeenteschool

Bron: ?

 

 

 

1 februari 1953

In het begin van de maand februari 1953 is er opnieuw een grote stormvloed op de Noordzee, die het water de rivieren opstuwt.

Gevolg: grote overstromingen in het Scheldebekken.

Op bovenstaande kaart wordt getoond welke oevergebieden getroffen waren, waaronder ook Klein-Willebroek.

Bron: PI-TB

 

 

 

1950 - 1960

Bron: ?

 

 

 

29 maart 1989

De Antwerpsesteenweg in de buurt van de Boulevardbrug

Bron: Stadsarchief Antwerpen

 

 

 

1972

Luchtfoto van de Antwerpsesteenweg.

Bron: ?

 

 

 

2016

Binnenrijden van Klein Willebroek via de Antwerpsesteenweg

Bron: PI-TB

 

 

 

2017

Binnenrijden van Klein Willebroek via de Antwerpsesteenweg

Bron: PI-TB

 

 

 

De huizen aan de linkerzijde van de Antwerpsesteenweg (richting Boulevardbrug) - huisnummers 23 tot 29.

Bron: PI-TB

 

 

Nog te verwerken

GB: 

Op de Antwerpsesteenweg staat in het telefoonregister van 1938 een Firma n.v. De Roeck vermeld - telefoonnr. Boom 188.

Is dit Lodewijk De Roeck die in nr.32 woonde? Later staat deze geregistreerd als steenbakker.

Er is ook een Victor De Roeck (paswerker) maar die woont op de Westvaartdijk nr. 21 (1946 - 1948).

 

 

 

Laatste wijziging 27-06-2024 - Controle - Toevoegen vraag over firma n.v. De Roeck
24-01-2024 - Toevoegen nieuwe afbeeldingen
15-09-2023 - Toevoegen bijkomende informatie
25-07-2023 - Toevoegen tabel aangrenzende straten
29-06-2023 - Controle - Kader persartikels
27-06-2022 - Toevoegen huis nr. 23
08-06-2022 - Toevoegen bijkomende informatie over de overstroming in 1906 (TS-VRTL)
23-02-2022 - Toevoegen nieuwe informatie (overstroming)
20-02-2022 - Toevoegen nieuwe foto
28-08-2021 - Toevoegen bijkomende informatie - Toevoegen informatiekader voor foto's
18-05-2021 - Toevoegen bijkomende informatie over de overstroming van 1906
05-05-2021 - Aanpassing gegevens
26-03-2021 - Toevoegen foto's
21-03-2021 - Toevoegen foto's, link naar Googlemaps
16-03-2021 - Creatie van de pagina